simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memJesus'Tempt 245 ܠܡܢܐ ܟܦܢ ܐܢܬ ܣܒܥ ܢܦܫܟ ܐܢ ܙܝܘܢܐ ܐܢܬ ܥܒܕ ܠܟ ܠܚܡܐ ܐܢܬ ܕܐܬܠܝܛ ܩܘܫܬܐ ܐܡܪ ܠܡ ܠܟܐܦܐ̈ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܠܚܡܐ ܐܢ ܒܪܘܝܐ
JacSer:memJesus'Tempt 349 285 ܒܪܐ ܚܟܝܡܐ ܙܝܢܐ ܐܦܩ ܡܢ ܒܝܬ ܐܒܘܗܝ ܕܒܗ ܢܐܪܘܥ ܐܢܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܡܐ ܘܡܝܐ̈ ܚܝܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ
JacSer:memJesus'Tempt 570 ܠܟ ܐܬܬܚܬܝ ܕܢܠܦ ܕܪܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܒܪܝܟ ܙܟܝܐ ܕܙܟܝ ܐܢܬ ܡܢ ܩܢܝܢܐ ܒܡܟܝܟܘܬܐ ܘܬܐ ܐܫܬܒܚ ܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܟܡܐ ܫܦܝܪ
JacSer:memJesus'Tempt ܐܒܕܐ ܡܢܟ ܒܚܙܬܟ ܓܝܪ ܛܥܢܐ ܘܡܠܝܐ ܘܣܒܥܐ ܫܘܦܪܝܟ̈ ܐܢܬ ܨܐܕܝܗ̇ ܕܠܐ ܬܣܬܦܩ ܡܢ ܥܢܝܢܟ 25 ܠܐ ܡܪܝ ܬܪܚܩ ܕܐܢ ܡܪܚܩ
JacSer:memJesus'Tempt ܐܘ ܕܡ ܚܪܡܐ ܘܩܛܠ ܐܢܫܐ ܚܝܘܣܬܢܐ ܐܘ ܚܣܡܐ ܚܒܪ ܙܐܦܢܐ̈ ܐܢܬ ܛܒܘܬ ܥܝܢܐ ܘܗܐ ܡܢ ܐܡܬܝ ܝܨܘܦܐ ܐܢܬ ܥܠ ܨܝܡܐ̈ 220 ܪܚܡܢܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܐܘ ܡܪܘܕܐ ܠܘ ܕܝܠܟ ܗܝ ܕܟܦܢ ܡܪܟ ܠܡܘܢ ܦܩܕ ܐܢܬ ܕܢܗܘܐ ܐܢܬ ܒܐܝܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬܚܙܝܬ݀ ܒܟ ܕܡܛܠ ܟܦܢܗ ܕܝܫܘܥ ܪܒܬ ܗܐ ܝܨܦ
JacSer:memJesus'Tempt ܐܘ ܤܛܢܐ 625 305 ܘܣܓܝ ܩܐܡ ܗܘ ܦܘܫܩܐ ܕܡܡܠܠ ܐܢܬ ܡܢ ܐܛܥܡ ܐܢܬ ܠܐ ܬܬܦܠܓ ܦܠ ܐܢ ܐܢܬ ܗܘ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܫܦܝܪ ܫܪܒܐ ܕܡܬܪܓܡ
JacSer:memJesus'Tempt ܐܝܟ ܚܠܫܐ ܥܒܕܬ ܐܓܘܢܐ 45 ܟܣܝܬ ܚܝܠܟ ܒܡܚܝܠܘܬܟ ܟܕ ܡܩܪܒ ܐܢܬ ܒܪ ܐܠܗܐ ܘܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܐܚܕܢܝ ܬܡܗܐ ܒܡܟܝܟܘܬܟ ܕܟܕ ܓܢܒܪܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܐܠܐ ܬܗܪ ܗܐ ܟܬܝܒ ܗܘ ܓܝܪ ܕܠܡܠܐܟܘܗܝ̈ ܢܦܩܕ ܥܠܝܟ ܐܢܬ ܐܪܡܐ ܢܦܫܟ ܡܢ ܗܐ ܡܟܐ ܐܢܗܘ ܕܐܢܬܘ 295 ܒܗܕܐ ܚܘܐ ܕܡܫܝܚܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܐܡܪ ܡܪܢ ܬܘܒ ܗܟܢܐ ܟܬܝܒ ܒܢܒܝܐ 353 370 ܕܐܢܬ ܠܐ ܬܢܣܐ ܐܢܬ ܪܓܠܟ ܐܢܗܘ ܕܐܢܬ ܗܘ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܫܕܝ ܠܡ ܢܦܫܟ ܠܐ ܡܗܪ
JacSer:memJesus'Tempt ܐܢܗܘ ܕܗܘܝܘ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܠܡܘܢ ܝܨܦ ܐܢܬ ܢܗܘܐ ܠܚܡܐ ܠܐܝܢܐ ܐܢܬ ܠܕܠܐ ܝܕܥ ܠܟ ܠܐ ܬܒܥܘܟ ܬܐܡܪ ܡܢܘ ܡܘܢ ܝܩܕ ܐܢܬ ܘܗܐ ܡܫܐܠ
JacSer:memJesus'Tempt ܐܢܬ ܠܐ ܬܢܣܐ ܕܠܢܣܝܢܟ ܠܐ ܫܡܥ ܐܢܐ ܫܪܪܐ ܫܦܝܪ ܡܢ ܟܠ ܐܢܬ ܠܡܪܝܐ ܡܪܟ ܘܠܐܠܗܟ ܠܐ ܡܢܣܐ ܐܢܐ ܘܠܐ ܢܦܠ ܐܢܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ
JacSer:memJesus'Tempt ܐܦ ܪܒܘܬܟ ܐܬܓܢܝܬ݀ ܠܗ̇ ܒܙܥܘܪܘܬܟ ܘܒܐܢܫܘܬܟ ܐܠܗܘܬܟ ܐܢܬ ܐܝܟ ܚܠܫܐ ܥܒܕܬ ܐܓܘܢܐ 45 ܟܣܝܬ ܚܝܠܟ ܒܡܚܝܠܘܬܟ ܟܕ ܡܩܪܒ
JacSer:memJesus'Tempt ܐܬܚܝܠ ܐܢܬ ܡܢ ܡܘܗܒܬܟ ܐܢ ܝܗܘܒܐ ܐܢܬ ܐܬܠܝܛܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܐܢܬ ܣܒܥ ܢܦܫܟ ܐܢ ܙܝܘܢܐ ܐܢܬ ܥܒܕ ܠܟ ܠܚܡܐ ܘܚܘܐ ܚܝܠܟ ܐܢ ܣܦܩ
JacSer:memJesus'Tempt ܐܬܠܝܛܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܗܕܐ ܚܘܝ ܚܝܠܗ ܕܟܠܗ̇ ܐܘܪܚܐ ܒܡܟܝܟܘܬܐ ܐܢܬ ܘܚܘܐ ܚܝܠܟ ܐܢ ܣܦܩ ܐܢܬ ܐܬܚܝܠ ܐܢܬ ܡܢ ܡܘܗܒܬܟ ܐܢ ܝܗܘܒܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܒܡܠܬܐ ܕܡܪܝܐ ܐܝܬ ܚܝܘܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܚܝܐ̈ ܡܢ ܝܬܝܪܘ ܐܢܬ ܡܢ ܟܐܦܐ̈ ܣܝܡܝܢ ܚܝܐ̈ ܕܒܒܪܐ ܡܠܬܐ ܩܐܡ ܦܓܪܐ ܕܗܐ ܚܙܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܒܪ ܐܠܗܐ ܘܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܐܚܕܢܝ ܬܡܗܐ ܒܡܟܝܟܘܬܟ ܕܟܕ ܓܢܒܪܐ ܐܢܬ ܒܨܘܡܟ ܬܗܪܬ ܕܠܤܛܢܐ ܗܘ ܐܛܥܝ ܗܘܐ ܕܢܢܣܝܟ ܗܘܐ ܘܢܕܥ ܡܢ
JacSer:memJesus'Tempt ܕܐܢ ܡܪܚܩ ܐܢܬ ܡܣܬܦܩܐ ܠܗ̇ ܡܢ ܥܢܝܢܟ ܐܦ ܡܚܙܝܬܐ ܟܡܐ ܐܢܬ ܡܠܝܐ ܛܥܝܢܐ ܠܕܚܐܪ ܒܗ̇ ܠܥܠܡ ܚܘܪ ܒܗ̇ ܘܗܟܢ ܩܘܐ ܟܕ ܚܐܪ
JacSer:memJesus'Tempt ܕܠܐ ܡܫܬܡܥܐ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܢܟܠܐ ܠܢܟܘܠܬܢܐ ܐܦܠܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡܠܦܢܐ ܕܫܪܝܪܬܐ̈ ܠܡܘܢ ܡܠܦ ܐܢܬ ܘܡܢܣܐ ܐܢܬ ܟܕ ܢܟܠ
JacSer:memJesus'Tempt ܕܡܦܩܕܝܢ ܐܢܘܢ ܠܡܢܛܪܘ ܟܠ ܐܘܪܚܬܟ̈ 300 ܐܢ ܡܪܐ ܐܢܬ ܗܐ ܐܢܬ ܠܐܝܟܐ ܕܬܐܙܠ ܐܢܗܘ ܕܬܦܠ ܛܥܢܝܢ ܐܢܘܢ ܠܟ ܠܐ ܡܗܪ