simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl . ܕܐܝܟ ܝ̇ܕܥ ܟܠ ܇ ܟܠܗܝܢ ܓܠܝܢ̈ ܠܟ . ܠܐ ܡܬܡܫ̇ܚܐ ܥܒܘܕܢ ܐܢܬ ܠܐ ܝܕܘܥܐ ܡܣ̇ܟܐ ܐܢܬ ܠܣܘܥܪܢܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܡܛܠ ܚܢܢܟ ܛ̇ܥܢ
IsaacNin:memColl . ܘܬܦܠ ܒܪܛܢܐ ܘܒܙܥܘܪܘܬ ܢܦܫܐ ܇ ܟܕ ܬܬܪܝܡ ܇ ܘܬܦܠ ܒܕܝܢܗ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܚܝܒ ܐܢܬ ܇ ܪܬܣ̇ܝܒܪ ²⁴ܡܛܠܬܗܘܢ ܟܡܐ ܕܚܝ
IsaacNin:memColl ²³ܒ̇ܪ̣ܟܝ ܢܦܫܝ ܠ̇Xܝܐ ܇ ܘܟܠܗܘܢ ܓܪܡܝ̈ ܠܫܡܗ ܩܕܝܫܐX . ܐܢܬ . ܘܩ̇ܕ̣ܫ ²²ܢܦܫܟ ܘܟܠܗܘܢ ܗܕܡܝ̇ܟ ܒܒܘܪܟܬܗ̈ ܟܕ ܐ̇ܡܪ
IsaacNin:memColl ¹⁴ܠܗܕܐ ܨܠܘܬܐ ܇ ܐܘ ܚܣܝܪ ܗܝܡܢܘܬܐ ܇ ܐܘ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܟܝ ܐܢܬ ܒܨܠܘܬܐ ܘܢܬܩ̇ܪܒ ܩܕܡܘܗܝ ܒܥܕܬܐ . ܠܡܐ ܡܪܚܘܬܐ ܚ̇ܫܒ
IsaacNin:memColl ܀ 37ܐܢ ܡܛ̇ܪܦ ܘܐܠܝܨ ܘܡܢ̇ܘܠ ܐܢܬ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܇ ܐܢܬ . ܐܢ X X87ܚܕܪܟ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܇ ܠܐ ܬܫܒܘܩ ܛܒܬܐ̈ ܘܙ̇ܟܐ
IsaacNin:memColl ܇ ܐܝܟܘ ܫܘܒܗܪܐ ܇ ܐܬܒ̇ܛܠ ܠܗ . ܐܝܟܐ ܗܝ ܚܕܘܬܐ ܕܡܢ ܕܘܒܪܢ ܐܢܬ ܚܠܦ ܥܒ̇ܕܐ . ܟܕ ܥܒ̇ܕܐ ܠܝܬܘܗܝ ܇ ܐܢܬ ܕܒܥܒ̇ܕܐ ܡܫܬܒܗܪ
IsaacNin:memColl ܇ ܐܦ ܠܐ ܥܩܒܬܐ ܕܚܡܬܐ ܡܫܟܚܐ ܠܘܬܟ ܪܬܩܪܘܒ . ⁷⁴ܡܟܝܟܘܬܐ ܐܢܬ ܒܡܠܬܐ ܇ ܕܟܠ ܐܡܬܝ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܡܡܟ . . . ܟܐ ܠܓܘ ܡܢܟ ܩ̇ܢܐ
IsaacNin:memColl ܇ ܐܬܩ̇ܪܒܘ ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܀ ܝ 39 X88ܐܢ ܟܦܢܐ ܘܨܗܝܐ ܬܐܡܪ ܐܢܬ ܕܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܒܦܓܪܐ ܘܕܝܠܗ . ܘܟܠ ܫܢܕܝܢ̈ ܕܡܬܚ̇ܫܒ
IsaacNin:memColl ܇ ܘܙܒܢܐ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܥܠ ܣܘܟܝܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܐܝܢ ܘܠܐ . ܕܗܕܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܠܚܛܝܐ . ܠܘ ܕܟܕ ܡܕܡ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܠܡܕܥ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ
IsaacNin:memColl ܇ ܘܠܘ ܟܕ ܡܬܐܠܨ ܐܢܬ ܒܥܘܣܩܐ̈ ܇ ܛ̇ܥܢ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܠܚܛܗܝܢ̈ ܐܢܬ ܠܢ ܗܕܐ ܇ ܐܢ ܢ̇̇Xܚ ܒܢ ܙܘܥܐ ܗܢܐ . ܕܠܐ ܫ̇ܚܩܐ ܡܪܝ ܛ̇ܥܢ
IsaacNin:memColl ܇ ܘܡܟܝܠ ܗܘ ܝ̇ܕܥ ܐܝܠܝܢ ܕܡܥܕܪܢẌ . 11ܗܐ ܨܠܘܬܐ ܕ ܐܢܬ ܒܨܠܘܬܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܢܐܡܪ ܇ ܕܐܝܟ ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܘܐܝܟ ܕܡܢܚ
IsaacNin:memColl ܇ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܠܗ ܙܒܢܐ ܠܚܛܝܐ ܀ 42ܠܐ ܡܪܝ ܢܪܕܐ ܒܣܘܟܠܝܢ̈ ܐܢܬ ܛܥܢܐ ܕܚܛܗܝܢ̈ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܠܐ ܟܕ ܠܬܝܒܘܬܗ ܡܣ̇ܟܐ
IsaacNin:memColl ܇ ܪܬܣ̇ܝܒܪ ²⁴ܡܛܠܬܗܘܢ ܟܡܐ ܕܚܝ ܐܢܬ . ܘܬܦܠ ܒܪܛܢܐ ܐܢܬ . XXXXX ² ܒܐܘܠܨܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܝܒ
IsaacNin:memColl ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܕܫܠܝܚܐ ܠܐ ܗܘܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܕܘܒܪܐ ܠܐ ܫܘܝܢ ܐܢܬ ܀ ¹ Xܟܢܝܢܢ-- . XXXXX X--XXܢ . X dd X . 1 16ܚ̇ܙܐ
IsaacNin:memColl ܐܝܟܢ ܡܩܪܚ ܗܪܟܐ ܠܫܡ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܠܐ ܐܡܪ ܕܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܐܢܬ ܇ ܐܝܠܝܢ ܪܒܗܝXܩܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܥܢܕܘ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ . mܚ̇ܙܐ
IsaacNin:memColl ܐܠܝܨ ܐܢܬ ܡܐ ܕܛ̇ܥܢ ܐܢܬ ܠܢ ܥܒܘܕܢ . ܚܫܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ ܠܢ ܐܢܬ ܕܟܠܗ ܥܘܠܢ . ܘܐܝܟ ܬܪܥܝܬܢ ܐܢܫܝܬܐ ܇ ܡܣ̇ܒܪܝܢܢ ܕܐܦ
IsaacNin:memColl ܐܦ ܐܢܬ ܐܬܕ̇ܡܐ ܇ ܘܡܪ̇ܐ ܒܥܩܒܐ ܕܝܠܗ ܘܠܥܠܬܐ ܕܡܦܩܬܗ ܣܒ ܐܢܬ ܇ ܒܣܘܟܝ ܡܘܬܐ ܕܚܬܝܬܘ ܀ 15ܕܒܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܐܢ ܨ̇ܒܐ
IsaacNin:memColl ܐܫܘܢܝ ܠܚܠܝܘܬܐ ܕܣ̇ܒܪܟ . ܝ X46ܡܢܘ ܕܛ̇ܥܡ ܡܢ ܗܢܐ ܟܣܐ ܇ ܐܢܬ ܕܒܟ ܐܦܬܚ ܘܐܥܘܠ ܠܘܬ ܐܪܙܐ̈ ܕܥܒܪܘ ³⁷ܘܪܥܬܝܕܝܢ . ܡܪܝܐ
IsaacNin:memColl ܐܬܕ̇ܡܐ ܇ ܘܡܪ̇ܐ ܒܥܩܒܐ ܕܝܠܗ ܘܠܥܠܬܐ ܕܡܦܩܬܗ ܣܒ ܐܢܬ ܡܘܬܐ ܕܚܬܝܬܘ ܀ 15ܕܒܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܐܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܐܦ
IsaacNin:memColl ܐܬܕ̇ܡܐ ܒܗ ܒܗܢܐ ܇ ܘܠܐ ܢܪܡܝܟ ܣܛܢܐ ܒܨܦܬܐ ܘܡܪܢܝܬܐ ܐܢܬ ܠܐ ܢܚܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ¹⁶ܐܘ ܩܢܛܐ ܕܡܢ ܡܘܬܐX . 18ܐܢ ܨ̇ܒܐ