simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madFaith 12ܘܟܕ ܗܘ ܫܡܫܐ ܨܝܕ ܥܠܝܐ̈ ܗܘ ܚܘܒܗ ²ܘܕܢܚܗ ܨܝܕ ܬܚܬܝܐ̈ ܐܢܬ ܠܝ ܫܡܫܐ ܡܢ ܙܠܝܩܗ ܘܡܢ ܨܝܕ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܚܡܝܡܘܬܐ ܐܢ ܡܫܟܚ
Eph:madFaith 341ܠܢܘܪܐ ܕܬܩܪܘܒ ܚܠܫ ܐܢܬ ܘܥܠ ܒܪܘܝܗ̇ ܡܡܪܚ ܐܢܬ X ܐܢܬ ܠܡܠܟܝܗܘܢ̈ ¹ ܘܐܢܬ ܠܒܘܟܪܐ ܪܒ ܡܢ ܟܠ ܒܝܕ ܥܘܩܒܐ ܡܙܥܪ
Eph:madFaith 6ܕܬܕܥ ܕܪܡܘܬܐ ܗܝ ⁴ܥܠܬܗ ܕܚܪܝܢܟ ܠܐ ܓܝܪ ܒܨܘ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܚܙܝ ܚܣܕܟ ܒܓܘܗ ܕܐܝܓܘܢܟ³ ܕܓܚܟ ܒܥܠ ܕܪܟ ܘܥܡܗ ܥܠܝܟ ܐܦ
Eph:madFaith X 35ܐܢܬ ܩܐܡ ܐܢܬ ܐܝܟ ܫܝܛܐ ܘܡܢܗ ܡܠܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܗܠܝܢ ܬܒܨܐ ܠܓܠܝܬܐ̈ ܠܐ ܡܕܪܟ ܐܢܬ ܠܟܣܝܐ ܐܝܟܢ ܣ̇ܦܩ
Eph:madFaith X ²ܗܠܝܢ ܠܐ ܢܟܦ ܗܘܐ ܕܢܘܕܐ ܐܝܟܢ ³ܕܢܟܦ ⁴ܚܬܝܪܐ ܠܐ ܐܢܬ ܡܠܐܟܐ ܕܢܒܩܝܘܗܝ ܐܢ ܡܙܕܠܥ ¹ ܚܛܦܗ ܒܗܕܐ X ²ܕܠܐ ܠܡ ܝܕܥ
Eph:madFaith X ܗܘܦܐ ܕܢܘܪܐ ܡܕܚܠ ܠܟ ܘܒܪܒܘܬܐ ܗܡܣ ²ܐܢܬ 345ܒܕܠܐ ܐܢܬ ܡܙܥܪ ܐܢܬ 341ܠܢܘܪܐ ܕܬܩܪܘܒ ܚܠܫ ܐܢܬ ܘܥܠ ܒܪܘܝܗ̇ ܡܡܪܚ
Eph:madFaith X ܘܒܪܘܡܐ ܣܓܝܕܐ ܐܢܬ ܀ ܒ 6ܒܪܫܝܬ ܕܝܢ ܥܒܕܐ̈ ܒܝܕ ܒܘܟܪܐ ܐܢܬ ܡܙܝܓܐ ܐܢܬ ܟܠܟ ܡܪܝ ܒܟܠܐ ܐܢܬ ܒܓܘ ܥܘܡܩܐ ܩܒܝܪܐ
Eph:madFaith XXXX -- ¹⁰ܒܝܦܪܐ 181ܚܕ ܥܘܒܐ ܫܝܛܐ ܡܘܠܕ ܛܥܡܬܐ̈ ܕܠܐ ܐܢܬ ܘܠܘ ܚܕ ܗ̣ܘ ܕܒܦܘܪܫܢܘܗܝ̈ ܣܓܐ ⁴ܠܗ ܝ . ܪܡܬ X X -- ¹¹ܕܡܢܗ
Eph:madFaith ܀ ܒ 6ܒܪܫܝܬ ܕܝܢ ܥܒܕܐ̈ ܒܝܕ ܒܘܟܪܐ ܐܬܒܪܝܘ ܐܡ̣ܪ ܠܡ ܓܝܪ ܐܢܬ ܡܪܝ ܒܟܠܐ ܐܢܬ ܒܓܘ ܥܘܡܩܐ ܩܒܝܪܐ ܐܢܬ X ܘܒܪܘܡܐ ܣܓܝܕܐ
Eph:madFaith ܐܘܪܚܐ ܗܘܝ ܠܢ ܕܡܢ ܒܝܬ ܥܪܡܐ̈ ܘܥܣܩܐ̈ ܢܦܘܩ ܠܐܬܪܐ ܫܦܝܐ ܐܢܬ ܡܪܝ ܕܚܢܢܟ X ܛܟܣ ܘܐܦܢܗ ܠܒܠܝܠܘܬܢ ܕܟܠܟ ܥܝܢܐ̈
Eph:madFaith ܐܝܟ ܦܪܘܫܐ ⁷ܕܡܢܐ ܗܘܘ ܟܝ ܕܘܒܪܘܗܝ̈ 61ܐܢ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܐܢܬ XX 57ܐܠܦܟ ܡܪܢ ܒܣܒܪܬܗ ܕܠܘܬܗ ܗ̣ܝ ܡܪܕܝܬܟ ܒܥܝ ܟܝܬ
Eph:madFaith ܐܝܟ ܫܝܛܐ ܘܡܢܗ ܡܠܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ ܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܒܚܕܐ ܕܘܟܐ ܐܢܬ ܠܐ ܡܕܪܟ ܐܢܬ ܠܟܣܝܐ ܐܝܟܢ ܣ̇ܦܩ ܐܢܬ X 35ܐܢܬ ܩܐܡ
Eph:madFaith ܐܝܟܢ ܬܒܨܝܘܗܝ X ܥܘܢܝܬܐ : ܠܟ ܬܫܒܘܚܬܐ² ܘܐ ܦ X X -- ܨܪܬ X ܐܢܬ ]ܝ ¹[ܒܪ ܩܠܗ 1ܫܡܫܐ ܫܪܓܟ ܗܐ ܡܬܗܪ ܠܟ ܐܘ ܚܠܫܐ ܘܠܐ ܚܟܡ
Eph:madFaith ܐܝܬܝܟ ܒܚܕܐ ܕܘܟܐ ܘܗ̣ܘ ܪܒ ܗ̣ܘ ܡܢ ܟܘܠ ܕܘܟܐ X X 361 ܐܢܬ ܣ̇ܦܩ ܐܢܬ X 35ܐܢܬ ܩܐܡ ܐܢܬ ܐܝܟ ܫܝܛܐ ܘܡܢܗ ܡܠܝܢ ܒܪܝܬܐ̈
Eph:madFaith ܐܝܬܝܟ ܚܝܐ ܘܡܚܐ ܟܠ 4ܪܟܒ ܥܝܠܐ ܫܝܛܐ X ¹ܟܣܐ ܒܫܦܠܗ ܐܢܬ ܡܣܟܢܐ ܕܡܪܝܡ ܡܬܪܒܐ ܗܘܝܬ ܗܘܐ ܠܟ ܒܐܪܥܐ ܐܒܐ ܡܝܘܬܐ ܟܕ
Eph:madFaith ܐܠܒܫܬܝܗܝ ܡܪܝ ܠܟܝܢܟ ܦܓܪܐX ܟܪܝܗܐ ܕܬܫܟܚ ܬܚܫ ܒܗ ܐܢܬ ܗܢܐ ܕܡܚܝܠܐ ܡܙܕܝܢ X ܠܦܓܪܗ ܪܦܝܐ ܡܠܒܫ ܠܗ ܙܝܢܐ ܚܝܨܐ
Eph:madFaith ܐܢ ܣܦܩ ³ܐܢܬ ܠܫܦܥܐ̈ ܕܐܬܝܢ ܡܢ ܬܡܢ ܐܪܒܥܐ̈ ܡܒܘܥܝܢ̈ ܐܢܬ ܒܕܪܟ Xܝ ܣܦܩ ³ܠܟ ܡܕܡ ܕܪܕܐ ܡܢ ܡܒܘܥܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ 37ܛܘܒܢܐ
Eph:madFaith ܐܢ ܬܨܒܐ ܘܐܠܐ ܬܨܒܐ ܦܓܘܕܐ̈ ܕܡܪܟ ܪܡܝܢ ܒܟ 325ܠܐܝܟܐ ܐܢܬ ܕܚܐܪܘܬܟ ²⁰ 321ܕܩܛܝܪܐ ܕܡܪܟ ܐܢܝܢ̈ ܕܐܦܢ ܬܡܪܚ ܚܠܫ
Eph:madFaith ܐܪܙܐ̈ ܗܘ ܬܠܝܬܝܐ̈ ܐܥܡܕܘܗ̇ ܠܐܢܫܘܬܟ ܕܐܒܐ ܒܝܕ ܩܠܗ ܐܢܬ ܕܒܪܝ ܗܘ ܩܪܟ ܒܠܚܘܕ ܥܠ ܝܘܪܕܢܢ ܢܗܪܐ ܘܐܝܟܐ ܕܥܡܕܬ ܐܦ
Eph:madFaith ܐܫܬܥܐ ܠܢ ܕܟܒܪ ³ܕܡܐ ܐܦ ܪܘܥܡܟ ܡܢܘ ܕܟܡܐ ܐܢܝܢ ܘܐܝܟ ܐܢܬ ܚܐܪܘܬܐ ܠܐ ܬܣܝܡ ܢܝܪܟ ܥܠ ܡܪܘܬܗ ܕܡܚܪܪ ܟܠ 9ܒܡܢܐ ܩܒܝܠ