simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܠܦܘܬ ܛܘܟܣܗ ܕܟܝܢܐ ܗ̇ܝ ܕܒܡܢܬܐ ܘܕܒܐܝܠܝܢ ܢܬܦܪܣ ¹ܠܗ ܐܢܬ ܐܘܠܨܢܐ ܕܒܝܕ ܟܐܒܐ̈ ܘܟܘܪܗܢܐ̈ X X4ܩ̇ܪܐ ܠܡܘܬܐ ܕܪܚܡ
ActsMari . ܘܪܘܚܐ̈ ܛܢܦܬܐ̈ ܡܦܩ ܐܢܬ . ܘܕܝܘܐ̈ ܛܪܕ ܐܢܬ . ܘܪܢܝܬ ܐܢܬ ܪܫ ܐܬܪܐ ܠܝܫܘܥ ܦܪܘܩܐ ܫܠܡܢܝܝ ܫܡܝܥ ܠܝ ܕܓܪܒܐ̈ ܡܕܟܐ
P:Ecclus [AB] ܡܢ ܝܕܥܬܐ : ܠܐ ܬܗܘܐ ܡܠܟ ܠܡܦܣܘ . ܚ ܠܡܚܘܬܗ ܕܡܡܝܩܢܐ ܠܝܬ ܐܢܬ ܗ ܡܢ ܕܠܝܬ ܠܗ ܒܒܬܐ̈ ܕܥܝܢܐ̈ : ܚܣܝܪ ܢܘܗܪܐ ܗܘ . ܘܡܐ ܕܓܗܪ
Cyr:Epist ܕܐܢܐ ܒܐܒܝ ܇ ܘܐܒܝ ܒܝ ܐܝܬܘܗܝ . ܗ̇ܘ ܕܚܙܢܝ̣ ܚܙ̣ܐ ܠܐܒܐ . ܐܢܬ ܩܕ܏ܝܫܐ : ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܢܐ̣ ܦܝܠܝܦܘܣ ܆ ܠܐ ܡܗܝܡܢ
DadQaṭ:ComAscet ܓܡܝܪܐ ܠܡܗܘܐ̣ ܙܠ ²³ܙܒܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܟ ܘܗܒ ܠܡܣܟܢܐ̣̈ ܘܣܒ ܐܢܬ ܕܟܠܗ ܕܘܒܪܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ : ²²ܕܐܢ ܨ̇ܒܐ
Eph:madAbrKid&JulSaba ܠܡܡܠܟܘ X ܙܕܩܬܟ̈ ܘܨܠܘܬܟ̈ ܗܐ ܒܟܠ ܕܘܟ ܐܝܟ ܝܙܦܬܐ¹ ܗܐ ܐܢܬ ܒܚܕܬܐ ܡܘܙܦ ܗܘܝܬ ܠܡܗܝܡܢܘ ܡܗܝܡܢ ܗܘܝܬ ܠܡܩܒܠܘ ܘܡܩܒܠ
IšoMerv:ComOT ܆ ܘܒܐܬܪܐ ܦܪܝܫܐ ܘܩܕܝܫܐ . ܘܡܚܘܐ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܐܬܚܙܝ ܐܢܬ ܡܣܢܝܟ̈ ܡܢ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܢܘ . ܡܛܠ ܕܩܕܡ ܓܠܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܩ̇ܐܡ
P:2Chr [AB] ܥܒܕܬ ܥܡ ܕܘܝܕ ܐܒܝ ܚܣܕܐ ܪܒܐ : ܘܐܩܝܡܬܢܝ ܠܝ ܒܡܠܟܘܬܐ ܡܢ ܐܢܬ ܠܗ ܡܪܝܐ : ܫܐܠ ܡܕܡ : ܘܐܬܠ ܠܟ . ܘܐܡܪ ܫܠܝܡܘܢ ܠܡܪܝܐ :
Ath:HomEpist ܠܐ . ܘܐܢ ܐܡܪ ܠܟ ܕܪܐܝXܝ ܐܟܢܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܛܠ ܕ ܠܝܬ ܠܚܕ ܐܢܬ . X ܘܐܢ ܐܡܪ ܠXܝ ܕܚܫܘܟܐ ܘܚܛܝܬܐ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܐܡܪ
Ath:ExposPs ܠܗܘܢ . X1ܕܫܬܐ . ܠܫܘܠܡܐ ܒܬܫܒܚܬܐ̈ ܚܠܦ ܬܡܝܢܝܘܬܐ . ܐܢܬ ܬܒܪܟ ܠܙܕܝܩܐ̈ . ܟܕ ܐܝܟ ܕܒܕܝ̣ܢܐ ܕܡܨܛܒܝܢܘܬܐ ܡܟܠܠ
sugMary&Gardener ‏ ‏ܬܐ ܚܘܐ ܠܝ ܘܩܘܐ ܒܓܢܬܟ . ‏ ‏ܝܫܘܥ‏ ‏ܕܘܪܟܬܗ ܗܪܟܐ ܐܢܬ ܥܩܒܬܗ ܠܡܢܐ ܒܥܝܬܝ . ‏ ‏ܡܪܝܡ‏ ‏ܕܘܪܟܬܗ ܚܘܢܝ ܐܙܠ ܒܬܪܗ
ActsGregPirang 235 . ¹ ܩܬܘܠܝܩܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܦܘܩܕܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܐܢܬ ܦܫܗ ܠܗ ܦܫܗ ܗܘܬ ܠܗ 235 . ¹ ܪܬܗܘܐ X 88ܕܬܗܘܐ X ¹¹3ܪܬܗܘܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܒܢܦܫܟ ܡܗܝܪܬܐ X ܘܝܕܘܥܬܢܝܬܐ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܩܢܘܡܟ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܝܠܦܢܢ . ܐܝܢܐ ܛܢܢܐ ܐܝܕܐX ܝܨܝܦܘܬܐ ܘܚܦܝܛܘܬܐ ܩܢܐ
P:Luke [AB] ܠܗ ܠܥܒܕܟ ܡܪܝ ܅ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܒܫܠܡܐ ܆ ܕܗܐ ܚܙܝ̈ ܥܝܢܝ̈ ܚܢܢܟ ܐܢܬ ܆ ܩܒܠܗ ܥܠ ܕܪܥܘܗܝ̈ . ܘܒܪܟ ܠܐܠܗܐ ܂ ܘܐܡܪ . ܡܟܝܠ ܫܪܐ
Eph:memDomNos ܐܢܬ ܚܝܐ ܕܩܛܘܠܝܟ̈ Xܝ ܐܟܪܐ̈ ܗܘܘ ܠܚܝܘܬܟ . ܕܐܝܟ ܚܛܬܐ ܐܢܬ ܕܐܕܡ ܡܝܘܬܐ . ܘܥܒܕܬܝܗܝ ܡܒܘܥ ܚܝܐ̈ ܠܟܠܗܘܢ ܡܝܘܬܐ̈ .
P:Sam [AB] . ܘܐܢ ܠܐ : ܢܣܒ ܐܢܐ ܒܩܛܝܪܐ . ܘܗܘܬ ܚܛܝܬܐ ܕܛܠܝܐ̈ ܪܒܐ ܛܒ ܐܢܬ : ܘܣܒ ܠܟ ܐܝܟ ܡܐ ܕܪܓܐ ܢܦܫܟ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܠܐ : ܗܫܐ ܗܘ ܝܗܒ
SevAnt:CathHom ܛܠܝܐ ܢܒܝܗ ܕܡܪܝܡܐ ܬܬܩ̣ܪܐ . ܬܩܕܘܡ ܓܝܪ ܬܐܙܠ ܩܕܡ ܐܢܬ ܢܣ̣ܒ . X ܘܩ̇ܕܡ ܝXX XXX X ܗܘܐ ܡ̇ܟܪܙ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܆ ܐܦ
SilwQard:ScholUrmApp ܥܠ X ܐܘܪܫܠܡ ܘܥܠ ܐܪܥܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܕܗܐ ܚܪܒܐ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܐܢܬ ܕܥܡܐ ܕܡ̣ܢ ܒܒܠ ܟܕ ܐܡܪ ܗܘܐ : ܕܥܕܡܐ XXXX7ܠܐܡܬܝ ܪܓ̇ܐ
IšoAdiab:Epist ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕܟ ܂ ܘܡ̇ܢ ܕܫ̣̇ܕܪܬ ܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܡܕܡ ܕܝܬܝܪ ܐܢܬ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܠܡ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܃ ܕܢܕܥܘܢܟ ܕܐܢܬ
SevAnt:CathHom ܡܛܠ ܡܘܫܐ ܆ ܘܡܛX ܨܘܡܗ ܗ̇ܘ ܕܐXܒXܝܢ ܝܘܡܬܐX ܘܢܩܕܘܬܐ ܐܢܬ . ܝܘܠܦܢܐ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܕܚܕ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ : ܐܘ̇ ܠܐ ܫ̇ܡX