simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܡܠܠܘ ܥܠܝܗ̇ ܆ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ XX ܐܢܬ ܒܡܥܠܝܘܬ ܟܠܗܘܢ ܒܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ̇ . ܀ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܡܫܟܚ
DionAr:MystWritings ܥܠ ܫܡܝ ܕܗ̣ܘ ܡܫ̇ܒܚ ܀ ܐܘ ܟܝ ܠܐ ܗܘܐ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܡܐ ܐܢܬ ܐܠܗܝܐ̈ ܆ ܡܥܒܪܐ ܗܘܬ ܠܗ̣ ܟܕ ¹²ܐܡܪ̇ܐ . ܕܡܢܐ ܠܡ ܡܫ̇ܐܠ
DionAr:MystWritings ܕܝܢ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܢܨ ܝܚܐ ¹⁶ܛܝܡܬܐܐ ܆ ܙܕܩ̇ ܠܟ ܕܬܛܘܪ ܐܢܬ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܢ̇ܦ̇ܠܛ ܒܝܕ ܗܕܐ ܡܢ ܬܟܬܘܫܐ ܕܥܡ ܐܠܗܐ⬩⬩ . X
DionAr:MystWritings ܠܝ ܥܠ ܛܒ̇ܐ ܇ ܠܝܬ ܛܒ̇ܐ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ ܐܠܗܐ . ܀ ܗܕܐ ܡܕܝܢ ܆ ܐܦ ܐܢܬ ܪܫܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܟܕ ܡܒ̇ܕܩܐ ܥܠܝܗ̇ ܐܡܪ̣ ܬ ܇ ܕܡܢܐ ܡܫ̇ܐܠ
DionAr:MystWritings ܪܘܚܟ ܘܡܬ̣ܒܪܝܢ . ܘܕܢܐܡܪ ܝ ܐܢܫ ܟܢܝܫܐܝܬ ܆ ܗ̣ܘ ܡܠܬܐ ܐܢܬ ܘܡܛܠܬܗ ܐܬܒܪܝ̇ ܘܟܠ |ܡܕܡ ܒܗ ܩܐ̇ܡ . ܘܬܘܒ ܆ ܕܡܫ̇ܕܪ
DionAr:MystWritings ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܕܢܥܒܕ ܗܕܐ : ܘܫܕܪܬܝܗܝ ܠܢ ܠܟܬܒܗ ܕܗ̇ܘ ܐܢܬ ܘ : ܡܢ ܚܝܠܗ ܡܬܝܕܥܢܐ ܘܩܕܝܫܐ ܕ ܓܒܪܐ : ܘܐܦܝ̣ܣܬ ܠܢ ܬܘܒ
DionAr:MystWritings : ܘܐܢܬܘܢ ܬܘܒ ܘܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܐܚܝܢ̈ ܩܕܝ̇ܫܐ : ܐܬ̇ܟܢܫܢܢ ܐܢܬ ܟܗܢܐ̈ ܡܬ̇ܬܙܝܥܝ ܒܐܠܗܐ : ܟܕ ܐܦ ܚܢܢ ܐܝܟܢܐ ܕܚ̇ܟܡ
DionAr:MystWritings ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܩ . Xܝ̇ܫܐ ܐܚܪܢܐ̈ ܒܢܝ̈ ܪܙܐ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܓܘܕܐ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܕܠܘܬܢ ܕܪܫܘܬ ܐܠܗܘܬܐ . ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܚ̇ܟܡ
DionAr:MystWritings ܐܟܝܦܘܬܐ ܆ ܕܠܘ ܐܝܟ ܕܐܬ̇ܝܐ ܬܪܕܘܦ ܒܬܪ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܇ ܐܢܬ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܢ ܬܫܒܚܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܪܘܚܢܝܬܐ̈ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܩ̇ܢܐ
DionAr:MystWritings ܒܐ̇ܝܕܐ ܡ̇ܥܠܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܇ ܠܘܬ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܐܢܬ : ܘܠܡܩ̇ܪܒܘ ܟܡܐ ܕܡ̣ܨ ܝܐ ܠܝܕܥܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܆ ܚ̇ܟܡ
DionAr:MystWritings ܐܢܫ ܕܐܡܪ̇ ܡܛܘܠ ܚܟܡܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܆ ܪܪܚ̇ܡܬ ܠܡ̣ ܫܘܦܪܗ̇ . ܐܢܬ ܗܝ . ܐܠܐ ܐܦ ܒܡܥܠܢܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܟܬ̇ܒܐ ܐܠܗܝܐ̈ . ܡܫܟܚ
DionAr:MystWritings ܐ̇ܡܪ ܆ ܕܪܝܫܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܐ̇ܝܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܚܐ̇ܝܢ ܆ ܐܢܬ ܐܝܬܝܗܘܢ̣ ܘܗܝܕܝܢ ܪܝܫܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܕܨ̇ ܒܐ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܪܝܫܗܝܢ̈ ܆ ܗܕܐ̣ ܐܘ ܗ̇ܝ . ²X³ܐܘ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܐܢܬ ܗܕܐ ܐܘ ܥܡ ܗ̇ܝ : ܐܘ ܥܡ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܐܘ ܥܡ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܆ ܡܫܟܚ
DionAr:MystWritings . ܀ ܘܐܝܟ ܐܚܪܢܐ ܬܘܒ ܡܬܐܡܪ ܆ ܡܐ ܕܐܝܟ ܣ̇ܓܝ ܙܢܝܐ̈ ܘܣ̇ܓܝ ܐܢܬ ܐܦ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܪ̇ ܟܬܒܐ ܇ ܕܐܢܬ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܢܠܚܡ ܬܠܬܝܗܘܢ ܐܣܟܝܡܐ̈ ܕ ܓܘܫܡܐ̈ : ܠܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܬ̣ܪ ܐܢܬ ܩܕܝܫܐ̈ ܘܪܙܢܝܐ̈ ܕܦܐܝܢ̈ ܠܐܠܗܐ . ܀ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܕܨ̇ ܒܐ
DionAr:MystWritings ܆ ܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܐܡܪ̇ ܝܢܢ ܕܗ̣ܘ ܢܗܘܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܢܬ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܪܩܕܡܐܝܬ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ . ܀ ܐܠܐ ܐܡ̇ܪ
DionAr:MystWritings ܡܬܘܡ . Xܡ ܡܢ ܗܘܝܐ̈ ܇ ܕܠܘ ܒܗܢܐ ܚܕ ܕܡܬܐܡܪܐ ܒܗ ܟܠܗ̇ ܐܢܬ ܘܡ̇ܟܬܕ̇ ܘܐܚܝܕ ܘܡܫ̇ܬܡܠܐ ܬܘܒ̣ ܘܦܢܐ . ܘܠܐ ܡܫܟܚ
DionAr:MystWritings ܡܢ ܛܒ̇ܐ̣ ܬܝ̇ܒܠ ܐܢܝܢ̈ ܠܘܬܢ . ܀ ܠܐ ܓܝܪ ܬܒܐ̇ܢ ܠܟ̇ ܓܒܪܐ ܐܢܬ ܡܢ ܢܦܫܟ ܆ ܘܡܢܗܝܢ ܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܬܫܟܚ . ܟܠܗܝܢ ܕܝܢ ܟܕ ܢܣ̇ܒ
DionAr:MystWritings ܕܐܦ ܚܢܢ ܠܐ ܟܣ̇ܝܢܢ ܒܬܪܥܝܬܢ ܇ ܚܕܐ ܡܢ ܡܠܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܐܢܬ ܠܟ̇ ܓܒܪܐ ²⁸⁸ܪܚ̇ܡܟ ܠܡ̇ܥܕܪܘ ( 23¹ ) ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܚ̇ܙܐ
DionAr:MystWritings ܕܝܢ ܐܚܝ ܛܝܡܬܐܐ ܆ ⁹ܒܗ̣ܪ ܓܟ ܬܟܝܒܐ ܕܠܘܬ ܚܙܘܢܐ̈ ܐܢܬ ܡܢ ܟܠ ܫܘܦܪܝܢ̈ ܀ ܀ ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܡܨ̇ ܠܐ ܐܢܐ .