simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
CaveTreas X ܕܬܦܪܘܣ ܥܠ ܓܢܣܐX ܡܚܝܠܐ ( 2X ) . ⁵ܥܕܢ ܐܝܬܝܗ̇ ¹ܥܕܬܐ ܐܢܬ X ܕܩܢܝܬ̇ ܡܢ ܩܕܝܡ . ( 20 ) ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܡܪܚܡܢܘܬܐX ²ܕܥܬܝܕ
CaveTreas ܕܬܦܪܘܣX ܥܠ ܓܢܣܢ ܡܚܝܠܐ . X2X ) ܥܕܝܢ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܐܢܬ ܕܡܢܩܕܝܡ . . X X20 ) ܗܢܘ ܕܝܢX ܠܗܝ̇ ܡܪܚܡܢܘܬܐ Xܕܥܬܝܕ
CaveTreas ܐܕܡ . ܘܐܡ̣ܪ ܐܕܡ : ܩܠܟ ܫܡ̇ܥܬ ܒܦܪܕܝܣܐ ܘܚܙܝ̇ܬ ܐܢܬ ܬܠܬ ܫܥܝܢ̈ . . 11ܝ XX ܘܩܪܐ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ . ܐܝܟܐ
CaveTreas . ܗܐ ܡ̣ܢ ܐܝܠܢܐ ܕܦܩܕܬܟ ܕܡܢܗ ܠܐ ܬܐܟܘܠ ܐܟܠ̣ܬ . ܠܝ̣ܛܐ ܐܢܬ ܘܐܬܛ̇ܫܝܬ̇ . . ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܐܠܗܐ . ܕܡ̇ܢܘ ܚܘܝ ܠܟ ܕܥܪܛܠܝ
CaveTreas ܒܓܙܪ ܕܝܢܐ ² ܡ̣ܢ ܦܪܕܝܣܐ . ܡܛܠX ܕܠܝܪܬܘܬ̣ܟ ⁴ܡܦܢܐ ܐܢܐ ܐܢܬ ܥܡ X ܐܕܡ X ܘܐܡܪ ܠܗ . ( 3 ) ܠܐ ܬܟܪܐ ܠܟ X ܐܕܡ X ܕܢܦ̇ܩ
CaveTreas ¹ܒܝܘܡX ܥܘܢܕܢܟ . ܦܩ̣ܕ X ܠܒܢܝܟ XܐܢܘܫX . ܘܐܢܘܫ ܠܩܝܢܢ ܐܢܬ . ܚ̣ܙܝ ܒܪܝ ܫܝܬ . ܡܕܡ ܕܡܦܩܕX ܐܢ̣ܐX ܠܟ̈ ܝܘܡܢܐ . X ( 10 )
CaveTreas . ²³ ( 9 ) ܘܡܝܬ ܡܗܠܠܐܝܠ ܒܪ ܬܡܢܡܐܐ ²ܘܬܫܥܝܢ ³ܘܚܡܫ ܐܢܬ X ¹⁹ܒܕܟܝܘܬܐ ²⁰ܘܒܩܕܝ̇ܫܘܬܐX X ²ܐܟܡܐ ²² ܕܡܫܟܚ
CaveTreas . ⁶ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܕܛܘܦܢܐ ܕܡܝܐ̈ ܥ̇ܒܕ ܐܠܗܐ . ( 14 ) ܘܥܒ̣ܕ ܐܢܬ . ܢܢܝܝܝܝXܢ ܢܩܘܫܐ X . ܘܐܡ̇ܪܝܢ X ܡܢ̣ܘX ܗܢܐ X Xܕܥ̇ܒܕ
CaveTreas ܒ X-- ܙXXX XX ܘܣܝܝXܝܝܝXdd X ܘܢܩܝܡܝܗdd X ܘܣܝܡܘ ܐܢܬ . ܐܦX ܘܫܩX ܐܢܢ XX --X ܘܐܦܩܘ X --X ܠܓܘ ܩܒܘܬܐ X --X
CaveTreas ܘܡܠܟܝܙܕܩ ⁴ܘܣܝܡܝܗܝ ⁵ X ܒܐܪܥܐ ⁶ܟܣܝܐܝܬ . ⁷ܐܝܟܐ ܐܢܬ ܠܐ X ܬܡܠܠ ²ܫܪܒܐ ܗܢܐ Xܒܟܠܗܝܢ ܬܘܠܕܬܟܘܢẌ . ܐܠܐ Xܣܩ
CaveTreas ܡܠܟܝܙܕܩX ܟܣܝܐܝܬ . ܘܙܠ̣ܘX ܠܐܝܟܐ ܕܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ ܐܢܬ ¹³ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ . X ܕܗܘܐ ܝܘܪܩܢܐ X XX X12 ) ܐܠܐ ܣܒ̣
CaveTreas ܠܝ ( 10 ) . ⁶ܘܐܡ̣ܪ ¹ܠܗ ܢܡܪܘܕ ܕܡܛܠܬܟX ܢܚ̇ܬܬ̣X ܠܗܪܟܐ ܐܢܬ ܘܐܡ̣ܪX ܠܗ ܝܘ̇ܢ : ܛܘ̇ܢ ²ܐܢܬ ܕܐܝܬܝܟ ³ܡܠܟܐ X ⁴ܣܓ̇܏ܕX
CaveTreas ܡ̇ܢ X ܪܚ̇ܡ ܝܘܠܦܢܐ . ܠܐ ܐܗܡܝܬ ܡ̣ܢ ܗܝ̇ X ܕܝܘܬܪܢܐ X . ܐܢܬ ⁴ܢܡܘܣܝܐ . ( X8 ) ܘܟܕ ܐܢ̇ܐ Xܐܩܝܡ̇ܬ ܒܝܕ ܡܗܡܝܢܘܬܐ .
CaveTreas ܠܟܠ ܕܪܘܫܐ ܕܠܘܩܒܠܝܟ ܩ̇ܐܡ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܣܢܐ ܫܪܒܬܐ ܘܠܡܪܝܐ ܐܢܬ ܕܡ̣ܢ ⁶ܐܕܡ ܘܥܕܡܐ ܠܡܘܠܕܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܟܕ ܬܐܠܦ ܐܢܝܢ ܙ̇ܟܐ