simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memLuqJews ܩܕܝܫܐ ܗܒ ܠܝ ܕܐܢ̇ܡܪ ܥܠ ܙܢܝܬܐ . . XX ܘܢ ]ܡܘܢ III 308 . ܐܢܬ [ܕܐܘܫ̣ܥ]ܢܐ̈ [ܒܦܠ]ܓܐ [ܕܒ ܒ[ . . . . . . ] . 87--120 )
JacSer:memLuqJews XXX|ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܝܬ III 328 ----358 3X8ܦܬܓܡܐ̈ ܬ ܠܬ ܐܢܬ . ¹ܕܫܒܬܐ XXX]ܕܫܒܥܐ III 99 ( X XX b . ̇ . ¹X ) ܘܐ ܢܬ ܚܫܘܟ
JacSer:memLuqJews ܡܠܠ ܒܝ ܘܡܛܠܬܟ ܒܟ ܐܡܠܠX ܆ ¹⁵ ܠܘܩܒܠ ܥܡܐ ܕܗܐ ¹⁸ܣ̇ܪܒ ܐܢܬ ܆ ܘܡܠܬܐ ܕܪܡܐ ܡܢ ܚܪܝܢܐ̈ ¹⁴ܘܡܢ ܦܘܠܓܐ̈ . ܝ ܝX XX X X
JacSer:memLuqJews ܐܘ ܥܒܪܝܐX ܆ ⁷²ܝ X XX X X ܩܪܝ ܘܝ̇ܠܦ ܐܢܬ ܕܒܪܐ ܡܠܠ ܐܢܬ ܠܐ ܗܘܐ ܬܠܬܐ ܡܪܘܬܐX . ⁷¹̈ 155ܐܢ ܕܢܒܝܐ̈ ܬ ܠܡܝܕܐ
JacSer:memLuqJews ܕܒܪܐ ܡܠܠ ⁷³ܒܟܬܒܝܗܘܢ̈ . ܟܬܝܒ ܒܢܒܝܐ ܕܫܕܪ ܡܠܬ ܗ ܘܐܣܝ ܐܢܬ ܕܢܒܝܐ̈ ܬ ܠܡܝܕܐ ܐܢܬ ܐܘ ܥܒܪܝܐX ܆ ⁷²ܝ X XX X X ܩܪܝ ܘܝ̇ܠܦ
JacSer:memLuqJews . ܚܙܝܗܝ ܗܘܐ ܠܒܪܐ ܕܣܝܡܢ̈ ܐܦ̇ܘܗܝ ܕܢܐܬܐ ⁸²ܠܐܪܥܐ ܆ ܐܢܬ X ܆ ⁷ 160ܕܒ̇ܥܐ ⁸0ܐܢܐ ܡܪܝ ܫܕܪ ܒܝܕ ܡ̇ܢX ⁸¹ܕܡܫܕܪ
JacSer:memLuqJews ܠܗ ܠܒܪܐ ܬܡܢ ܒܝܬ ܩܪܝܢܐ̈ . X ܝ XX X ܡܘܫܐ ܘܝܥܩܘܒ ܐܢܬ ܐܘ ܝܗܘܕܝܐ ܕܩ̣ܪܐ ³⁸ܟܬܒܐ̈ ܚܘܪ ܒܟܬܒܐ̈ ܆ 210ܘܡܫܟܚ X
JacSer:memLuqJews . X ܝX XX X X ܡ̇ܫܪ ܐܢܬ ܟܝ ܕܪܟܝܒX ⁷²ܥܝܠܐ ܒܪ ܐܬܢܐ ܆ ܐܝܟܢ ܐܢܬ ܆ XX 1 8 250ܒܐܝܢܐ ܛܟܣܐ ܐܬ̇ܐ ܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ
JacSer:memLuqJews ܟܝ ܕܪܟܝܒX ⁷²ܥܝܠܐ ܒܪ ܐܬܢܐ ܆ ܐܝܟܢ ܕܪܫ̣ܡ ⁷³ܙܟܪܝܐ ܐܢܬ ܛܟܣܐ ܐܬ̇ܐ ܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ ܐܢܬ . X ܝX XX X X ܡ̇ܫܪ
JacSer:memLuqJews . ܩ̇ܕܡ ܚ̇ܘܝ ܕܡܬܒܙܥܢ̈ ܗܘܝ̈ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܘܪܓܠܘܗܝẌ X ܐܢܬ ܪܒܐ ܠܙ ܩܝܦܘܬܐ ܆ ⁷⁷ ܒܣܦܪ ܐܫܝܪ ܘܥܠ ܡܢܐX ⁷⁸ܟܝ ܠܐ ܒ̇ܚܪ
JacSer:memLuqJews ܆ ܥܠ ܗ̇ܘ ܕܐܬ̇ܐ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܐܬ̇ܐ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ X⁵ܐܢܬ . ܙ ܩܝܦܐ ܐܢܬ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . 315ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܗܫܐ ܐܘ ܝܗܘܕܝܐ ܡ̇ܢ ⁵³ܣ̇ܒܪ
JacSer:memLuqJews ܠܗ ܆ XX X X ܐܘ ܒܫ̇ܠܡܐ ܡܩ̇ܒܠ ܐܢܬ ܠܗ ܕܠܐ ܡܚܘܬܐ̈ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ X⁵ܐܢܬ . ܙ ܩܝܦܐ ܘܨ̈ ܨܐ ܘܪܘܡܚܐ ܘܚܠܐ ܡܬ ܩܢ
JacSer:memLuqJews ܠܗ ܕܠܐ ܡܚܘܬܐ̈ . ܐܠܐ ܒ̇ܠܥ ܐܦ ܠܐ ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܠܐ ܬ ܣܟܐ ܠܗ ܆ ܐܢܬ ܨܐ ܘܪܘܡܚܐ ܘܚܠܐ ܡܬ ܩܢ ܐܢܬ ܠܗ ܆ XX X X ܐܘ ܒܫ̇ܠܡܐ ܡܩ̇ܒܠ
JacSer:memLuqJews ܆ ܝ ܝX X XXX1 ܐܘ ܕܬܕܓܠ ܟܠܗ̇ ܐܣܦܝܪ ܕܢܒܝܘܬܐ . ܐܢ ܐܢܬ . ܕܬܡܚܝܘܗܝ ܒܥܝܬ̈ ܡܐ ܕܚܙܝܬܝܗܝ ܐܝܟ ⁵⁷ܕܐ̇ܡܪ
JacSer:memLuqJews ܐܘܪܚܐ ܐܚܪܬܐ ܕܠܐ ܝܕܝܥܐ . ⁸⁴ ܕܠܐ ܫܬܐܣܬܐ X⁵ܐܝܟܢ ܐܢܬ ܕܐܬ̣ܐ ܗܐ ܐܣܬܝܟܝ̈ ܟܘܠ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܆ 330ܠܡ̇ܢX X³ܕܪܫ
JacSer:memLuqJews . ܡ̇ܢ ܝ̇ܕܥ ܠܗ ܘܡ̇ܢ ܐܬ ܢ̇ܒܝ ܥܠ ܡܐܬܝܬܗ ܆ X⁶ ܡܢ̣ܘ ܪܓܝܫ ܐܢܬ ܒ̇ܢܝܬ ܐܘ ܥܒܪܝܐ ܆ ܘܕܠܐ ܢܒܝܐ̈ ܡܫܝܚܐ ܕܬ̇ܟܪܙ ܡܬܦ̇ܪܣ
JacSer:memLuqJews X⁷ܒܟܬܝܒܬܗ̈ ܆ ܠܡܪܢ ܕܐܬ̣ܐ ܨܐܪ ܨܠܡܐ ܒܟܘܠܗ̇ ܐܘܪܚܗ . ܐܢܬ ܟܬܒܐ ܪܫܝܡ ܓܠܝܢܗ . XX Xܙ X 335ܒܡܘܫܐ ܠܝܬܘܗܝ ܕܐܢ ܚ̇ܐܪ
JacSer:memLuqJews . ܩܘܫܬܐ ܬܐ ܗ̣ܘܝ ܐܝܟ ܡܨܥܝܐ ܒܝܬ ܠܝ ܐܦ ܠܗ̇ ܆ ܘܒܣܘܪ ܐܢܬ ܕܩ̣ܫܬ ܒܥܠܘܬܐ̈ ܆ ܥܠ ܕܙܩܦܬܟ ܬܟܦܘܪ ⁸ܒܥܝܐ ܕܠܘ ܡܪܗ̇
JacSer:memLuqJews ܕܐܦ ܠܐ ܡܕܡ ܐܘ ܝܗܘܕܝܐ . ܠܒܐ ܕܓܙܝܪ ܗܘ̣ܝܘ ܕܩܪܝܒ ¹⁸ܨܝܕ ܐܢܬ . ܒܣܪܐ ܓܙܝܪܐ ܠܠܒܐ ܥܘܪܠܐ ܡܢܐ ܡܘܬܪX ܆ ¹⁵ ܩܪܝ ܘܝ̇ܠܦ
JacSer:memLuqJews ܐܘ ܝܗܘܕܝܐ . X 100 ܩ̣ܪܐ ܠܗܘܢ ܕܘܝܕ ܘܐܥ̣ܝܪ ܐܢܘܢ ܘܐ̣ܬܘ ܐܢܬ ܟܠܗܘܢ ⁴⁵ܥܡܡܐ̈ ⁴⁸ܟܦܐ ܠܡܫܒܚܘ ܆ ܠܚܕ ܐܠܗܐ ܠܡܢ ⁴⁷ܚ̇ܣܡ