simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܚ̣ܙܐ ܡܪܢ ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܣܠܩ ܗܘܐ ܠܗ ܠܬܩܢܐ ܕܛܘܪܐ ܕܠܥܠ ܘܟܕ ܗܘܘ ܕܪܬܐ̈ ܘܐܣܛܘܐ̈ ܘܒܬܐ̈ ܕܡܠܟܘܬ ܐ ܕܢܬܡܠܘܢ ܡܝܐ̈ ܂
Chronica Minora II ܫܕܪ ܠܗ ܝܕܥܝ̈ ܂ X X ܂ X ܢܡܘܣܐ ܃ ܕܗܘܝܢ̈ ܂ ܥܒ ܂ ܒܢ̣ܐ ܠܗܘܢ ܘܟܕ ܥܒܪܐܝܬ ܘܝܘܢܐܝܬ ܆ ܕܢܝܒܠܘܢ ܝ ܐܢܘܢ ܡܢ ܥܒܪܝܐ ܠܝܘܢܝܐ ܂
Chronica Minora III ܒܥ̣ܐ ܕܢܐܙܠ ܂ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܗ̇ܘ ܐܟܣܢܝܐ ܠܐܝܣܚܩ ܕܢܝ̇ܬܐ ܠܗ ܘܟܕ ܝ ܐܟܣܢܝܐ ܂ ܘܫܪܐ ܠܘܬܗ ܘܐܬܝܩ̣ܪ ܡܢܗ ܕܝܠXܗ] ܕܐܝܣܚܩ ܂
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܚ̣ܙܐ ܐܓܝܒ ܐܢܘܢ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܐܦ ܠܢ ܦܘܡܐ ܐ ܬ ܠܢ ܂ ܘܐܢ ܒ̇ܥܝܢ ܘܟܕ ܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܢ 3ܡܨܥܪܢܐ̈ ܘܡܒܙܚܢܐ̈ ܆ ܘܡܨܥܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܂
Vie de Sévère par Jean ܣܓܝ ܛܠܐ ܗܘܐ ܆ ܗܡܝܪܐ X X ܝX ܐܬܝܗܒ ܡܢ ܐܒܘܗܝ ܇ ܘܟܕ ܐܝܬܝܗ̇ . ܗܢܐ ܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܡܠܟܐ ܕܐܝܒܪܝܐ̈ .
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܣܩܘܗܝ · X · · ܠܗܝܟܠܐ ܕܩܪܒܘܢ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܕܬܕܟܝܬܐ ܂ ܠܚܕ ܘܟܕ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܬܩܪܝ ܡܢ ܡܠܐܟܐ ܩܕܡ ܕܢܬܒܛܢ ܗܘܐ ܒܟܪܣܐ ܂ ܗܟܢܐ
Histoires d’Ahoudemmeh et de Marouta, métropolitains jacobites de Tagrit et de l’Orient (VIe et VIIe siècles), suivies du traité d’Ahoudemmeh sur l’homme ܫܘܟܢܐ ܕܫܘܡܠܝܐ ܫܩܠ ܥܠܘܗܝ : ܡܝܢ ܪܝܫ ܟܗܢܐ̈ ܘ̇ܘ ܘܟܕ ܇ ܘܐܬܓܐܝܐ ܘܐܫܬܡ̇ܠܝ ܒܝܕ ܡܓܢܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ .
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܣܒ̣̇ܪܘ ܒܫܢܝܘܬܗܘܢ ܝܠ ܫܘܥܒܕܐ ܕܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܃ ܕܠܘ ܘܟܕ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܕܝܠܟܘܢ ܛܥ̣ܘ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܫܡܐ ܂
Dionysius Bar Ṣalībī. Expositio liturgiae ܒ̇ܥܐ ܕܢܫܬܘܬܦ ܐܦ ܕܢܫܘܬܦ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܡܓܠܐ ܠܗܘܢ ܠܐܪܙܐ̈ ܘܟܕ ܡ̇ܘܕܝܢܢ ܂ 7ܗܢ̇ܘ ܒܗܕܐ ܨܠܘܬܐ ܡ̇ܘܕܐ ܟܝܬ ܒܦܬܐ̈ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܣܒ̇ܪ ܕܐܠܘ̣ ܐܫܟܚ ܥܠܬܐ ܙܟ̇ܐ ܗܘܐ ܂ ܐܬܬܙܝܥ ܡܪܢ ܥܠ ܘܟܕ ܂ ܕܒܥ̇ܐ ܗܘܝܬ ܕܘܟܬܐ ܕܡܓܪܓ ܗܘܝܬ ܠܗ ܕܢܫܕܐ ܢܦܫܗ ܡܢܗ̇ ܂
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܗܠܝܢ ܐ̇ܡܪܝܢ ܬܒ̇ܥܝܢ ܕܒܪܝܫܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܢܬܡܢܘܢ ܂ ܘܟܕ ܣܓܝܐܢ̈ [ܡܬܚܙܝܢ̈ 1 ]ܠܐܢܫܝܢ̈ ܐܦ [ܒܗܠܝܢ ]ܚܝܐ̈ ܂
Cause de la Fondation des Écoles ܡܚܘܐ ܕܐܝܟܢ ܓܠܝܐ ܆ ܐܡ̇ܪ-X ܕܐܠܗܐ ܠܡX ܓܠܗ̇ ܒܗܘܢ . ܘܠܢ ܘܟܕ : ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܦܘܠܘܣ ܕܝܕܝܥܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܓܠܝܐ ܗܝ ܒܗܘܢ .
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܐܬܒ̇ܣܪ ܡܢܗ̇ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܆ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ̈ ܕܒܛ̣ܢܐ ܡܬܝܠܕ ܘܟܕ ܡܣܬܝܟܢܐܝܬ ܐܬܥܪܝ ܒܡ̇ܪܒܥܝܐ ܒܬܘܠܝܐ ܠܥܠ ܡܢ ܡܠܬܐ .
Traités d’Išaï le docteur et de Hnana d’Adiabène sur les Martyrs, le Vendredi d’or et les Rogations suivis de la Confession de foi à réciter par les évêques avant l’ordination ܡܙܗܪ ܗ̣ܘܐ ܦܘܠܘܣ ܠܛܝܡܪܐܘܣ ܬܠܝܡܝܕܗ ܐܡ̇ܪ ܗ̣ܘܐ . ܘܟܕ ܝܥܩܘܒ ܆ ܐܡ̣ܪ ܠܒܢ . ܕܣܗ̇ܕ ܝܓܪܐ ܗܢܐ ܘܣܗܕܐ ܩܝܡܬܐ ܗܕܐ .
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܠܩܝܢܕܘܢܘܣ ܕܗܠܝܢ ܓܒܪܐ̈ ܐܬܚ̇ܫܒ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܙܕܝܩܐ : ܘܟܕ ܆ ܠܫܩ̣ܝܐ ܕ ܡܝܐ̈ ܗ̇ܘ ܕܐܬܪܓܪܓ̈ ܗܘܐ ܕ ܠ̣ܘ ܘܐܝ̣ܬܝܘ ܠX .
Plérophories, c’est-à-dire: témoignages et révélations contre le concile de Chalcédoine ܡܬܦܫܠ X ܘܥܬܝܕ ܗܘܐ X ¹ܠܡܦܠ ¹¹ܚܛܦܘܗܝ ܡܕܝܠܢܐ̈ ܘܟܕ X ܕܗܟܢܐ ܥܡ ܦܐܬܗ ܐܦ ܐܝܕܗ ܕܝܡܝܢܐ ܬܬܗܦܟ ܠܗ̇X ܠܒܣܬܪܗ .
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܦܓܪܐ ܚ̇ܝܕ ܗ̣ܘ ܠܗ ܩܢܘܡܐܝܬ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܠܝܠܬܐ ܇ ܘܟܕ ܢܥ̣ܒܪ ܡܕܡ ܡܢ ܗܘܝܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܟܕ ܩ̇ܘܝ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
La seconde partie de l’Histoire de Barhadbešabba ‘Arbaïa et controverse de Théodore de Mopsueste avec les Macédoniens ܒܫܢܬܐ ܕܫܬܬܥܣܪ ܐܬܪܕܝ ܣܦܩܐܝܬ ܒܟܠܗ̇ ܚܟܡܬܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܘܟܕ ܆ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܦܝܠܣܘܦܘܬܐ ܕܪܫ ܢܦܫܗ ܥܡ ܒܣܝܠܝܣ ܪܒܐ .
Dionysii bar Salibi commentarii in Apocalypsim, Actus et Epistulas catholicas ܡܬܕܡܪܝܢ ܒܦܪܨܘܦܐ̈ ܡܛܠ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܃ ܗ̇ ܂ ܡܬܕܡܪܝܢ ܃ ܘܟܕ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܃ ܗ̇ ܂ ܠܗܠܝܢ ܡ̣ܢ ܟܬܒܐ ܕܚܢܘܟ ܐܝܬܝܗܝܢ ܝ ܗܘܕܐ
Ammonas, Successeur de Saint Antoine ܚܙܝܝXܝ X X XX ܕ ܠܒܝܫ ܣܪܝܓܬܐ X ܐܡܪ ܠX ܗ . ܕ ܐ ܠܐ ܡܘܬܪܐ ܠX ܘܟܕ ܣܓܝܐ ܐ ܘܠܒܝܫ ܗܘܐ ܣܪܝܓܬܐ . ܘܐ . ܢܠ ܠܘܬ ܐܒܐ ܐܡܘX