simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ³⁴²ܣܐܘܝܪܐ ܥܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܙܥ ܘܐܬܒܠܗܝ ]ܪܥܠ ܘܐܬܕܘܕ ܕܐܦ ܗܘܐ ܠܡܪܥܐ ܠܥܪܒܐ̈ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘ . ³⁴¹ ܘܡܚܕܐ ܕܫܡܥ
- ¹ܦܘܪܩܢܐ ܕܗܘܐ ܗܪܟܐ ܪܒ ²ܗܘ ܡܢ ܗ̇ܘ X . X 100 330 X2ܒܗ̇ܘ ܕܐܦ ²ܦܪܩܐ ܪܒܐ . . . X 5¹ܪܒ ܗܘ ܗܢܐ ܫܘܒܚܐ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܬܡܢ ܆
- ܐܕܡ ܒܦܓܪܗ ܩܛܠ ܚܝܐ̈ ܗܟܢ ܒܗܘ ܛܘܦܣܐ ܒܦܓܪܗ ܕܓܡܪ ܟܘܠ ܗܐ ܕܐܦ ܒܓܘܫܡܗ ܓܡܪ ܐܢܘܢ ܠܐܚܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܗܕܡܘܗܝ̈ ܘ 10 ܘܐܝܟܢ
- ܐܕܡ ܠܐ ܗܘܐ ܥܘܠܐ ܘܬܘܒ ܝܠܘܕܐ 54 1050 ܘܛܠܝܐ ܘܓܒܪܐ ܟܕ ܕܐܦ ܕܫܘܡܠܝܐ ܗܘܐ ܕܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܕܡܬܥܒܕܢ̈ ܗܘܝ̈ ܐܝܟ
- ܐܚܒ ܚܛܐ ܕܠܐ ܢܡܘܣ ܘܐܘܒܕ ܢܦܫܗ ܪܓ ܗܘܐ ܟܪܡܐ ܕܠܘ ܕܝܠܗ ܕܐܦ ܕܚܛܘ 65 ܘܐܝܠܝܢ ܕܚܛܘ ܕܠܐ ܢܡܘܣܐ ܡܐܒܕ ܢܐܒܕܘܢ ܐܝܟ
- ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܐܦ ܒܪܢܫܐ ܘܥܡ ܟܠ ܟܠ ܐܢܬ ܥܡ ܝܠܘܕܟ ܡܛܠܬܗ ܕܐܦ ܡܠܬܝ ܒܪ ܡܪܐ ܟܠ 25 ܐܝܬ ܗܘ ܠܟ ܡܪܝ ܐܦ ܪܒܘܬܐ ܘܙܥܘܪܘܬܐ
- ܐܠܗܐ ܗܘ ܟܕ ܛܒ ܙܩܝܦ . ܗܐ ܒܙܩܝܦܗ ܠܡܘܬܐ ܩܛܠ ܘܐܢܬܝ ܥܠ ܕܐܦ ܘܗܫܐ ܕܙܩܝܦ ܠܡܘܢ ܡܣܬܓܕ ܥܕܬܐ ܬܗܪܬ ܠܝ ܒܟܝ ܕܠܐ ܡܫܪܬܝ
- ܐܠܘ ܙܟܐ ܘܐܠܘ ܠܐ ܙܟܐ ܦܬܟܪܗ ܪܚܡ ܘܬܩܦ ܪܘܓܙܗ ܕܡܪܝܐ ܕܐܦ ܨܝܕ ܐܠܗܗ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܝܟܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܛܥܝܐ ܪܒܐ
- ܐܡܝ ܚܘܐ ܟܕ ܩܒܠܬ . ܠܚܘܝܐ ܕܡܠܠ ܐܝܟ ܪܚܡܐ ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܗ̇ ܕܐܦ ܕܨܒܐ ܕܢܫܪܐ ܒܓܘ ܡܪܒܥܟܝ ܡܪܝܡ ܕܚܠܐ ܐܢܐ ܡܪܝ ܕܐܩܒܠܟ
- ܐܡܪܢܢ ܡܢ ܠܥܠ ܉ ܕܠܘܬ ܐܪܥܐ ܗܟܘܬ ܐܙܥܩܘ ܡܠܐܟܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܫܠܡܐ : ܡܢ ܡܠܐܟܐ ܠܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . 4 . 2 ܚܙܝܢܢ ܓܝܪ ܐܝܟ
- ܐܢ ܨܒܘܬܐ̈ ܡܚܝܠܬܐ̈ ܆ ܐܢ ܛܖܝܢ̈ ܒܗ ܒܒܢܝܢܗ ܣܚܦܢ ܠܗ . ‏ ܕܐܦ ܕܝܢ ܕܫܡܥ ܘܠܐ ܥܒܕ ܆ ܕܡܐ ܠܓܒܪܐ ܣܟܠܐ ܕܣܡ ܒܢܝܢܗ ܥܠ ܚܠܐ .
- ܐܢܐ ܗܝܕܝܢ ܐܬܐ ܘܡܐܢܐ ܗܘ ܕܥܘܗܕܢܐ ܪܚܡ ܠܡܫܝܚܐ ܕܐܦ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܗ̇ ܣܗܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܡܢ ܟܠܢܫ . ܗܘ ܕܠܘܬܗ ܓܕܫ
- ܐܢܐ ܡܝܘܬܐ ܐܝܬܝ ܐܝܟ ܐܒܗܝ̈ . ܐܠܐ ܐܩܘܡ ܐܦܘܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܕܐܦ ܘܥܦܝ ܐܢܘܢ ܒܐܝܩܪܐ ܕܙܕܩ . ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܚܫܒ ܒܢܦܫܗ ܘܐܡܪ
- ܐܢܐ ܩܕܝܫ ܐܢܐ . ܘܐܢ ܗܘ ܕܐܒܐ ܩܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܗܘ ܕܠܝܬ ܕܐܦ ܗܘ ܡܢ ܕܩܪܟܘܢ . ܡܛܠ ܕܟܬܝܒ ܆ ܕܗܘܝܬܘܢ ܩܕܝܫܝܢ ܐܝܟܢܐ
- ܐܢܚܢܢ ܢܡܪܐ ܒܗܘܢ . ܟܕ ܓܝܪ ܥܗܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܘܡܬܕܟܪܝܢ ܕܐܦ ܕܬܗܘܘܢ ܡܡܪܝܢܐ̈ ܕܚܠܝܨܘܬܗܘܢ ܘܕܬܟܬܘܫܗܘܢ
- ܐܢܬ ܠܐ ܬܥܘܠ ܠܬܡܢ . ܐܠܐ ܐܢ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܕܩܐܡ ܩܕܡܝܟ : ܗܘ ܕܐܦ ܒܬܪ ܡܪܝܐ . ܘܐܦ ܥܠܝ ܪܓܙ ܡܪܝܐ ܡܛܠܬܟܘܢ : ܘܐܡܪ ܠܝ :
- ܐܢܬܘܢ ܥܡܘܪܐ̈ ܗܘܝܬܘܢ ܒܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ : ܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ : ܕܐܦ ܠܘܬܝ : ܕܥܡܪܝܢ ܥܡܟܘܢ : ܪܚܡܘ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܢܦܫܟܘܢ : ܡܛܠ
- ܐܢܬܘܢ ܬܕܥܘܢ . ܕܡܛܪܝܘܣ ܡܠܟܐ ܠܠܣܬܢܝܣ ܐܒܝ : ܫܠܡ . ܕܐܦ ܟܬܒܢ ܠܠܣܬܢܝܣ ܒܪ ܓܢܣܢ ܥܠܝܟܘܢ . ܟܬܒܢ ܕܝܢ ܐܦ ܠܘܬܟܘܢ :
- ܐܢܬܘܢ ܬܗܘܘܢ ܥܒܕܝܢ ܠܗ . ܐܝܟ ܥܕܥܐܕܐ ܕܡܛܠܠܐ̈ . ܢܐܡܪ ܕܐܦ ܒܟܢܘܢ ܩܕܡ ܒܚܡܫܐ ܘܥܣܪܝܢ : ܨܒܝܢ ܕܢܘܕܥ ܐܦ ܠܟܘܢ .
- ܐܣܘܪܝ̈ ܐܬܓܠܝܘ ܒܡܫܝܚܐ ܒܦܪܛܘܪܝܢ ܟܠܗ̇ . ܘܠܫܪܟܐ ܕܟܠ ܕܐܦ ܕܝܠܝ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܬܐ ܠܩܕܡܘܗܝ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܆ ܗܟܢܐ