simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܐܢܬܘܢ ܒܗ ܒܗܘ ܛܘܦܣܐ ܚܝܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܆ ܠܘ ܟܕ ܕܐܦ ܇ ܘܬܡܢܐ ܒܠܚܘܕ ܢܦܫܢ̈ ܥܠܝܢܝ̈ ܠܗ̇ ܘܚܝܝ̈ ܒܡܝܐ̈ .
- ܠܬܣܠܘܢܝܩܐ ܚܕܐ ܙܒܢ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܇ ܚܫܚܬܝ ܫܕܪܬܘܢ ܠܝ . ܠܘ ܕܐܦ ܐܫܬܘܬܦܝ̈ ܠܝ ܒܚܘܫܒܢ ܡܣܒܐ ܘܡܬܠܐ ܁ ܐܠܐ ܐܢܬܘܢ ܒܠܚܘܕ ܆
- ܒܨܒܘܬܐ ܕܐܘܠܨܢܝܗ̈ܿ ܘܓܙܪ ܕܝܢܗܿ ܕܓܗܢܐ ܐܪܙܐ ܡܕܡ ܐܝܬ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ ܘܒܛܝܠܘܬܗ . ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܝܢ ܡܬܪܥܐ ܗܟܢܐ . . .
- X ܕܡܝܪܝܢ ܘܣܓܝܕܝܢ XXX X ܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ ܟܠܗܘܢ ܀ X ܕܚܡܬܐ ܕܐܦ X ܝܡܝܩܢܐ X--X ܕܚܟܡܬܗ ܕܗܘ̇X ܕܒܫܬܩܐ ܙܪ . ܩ ܕܢܣܬܓܪ . .
- ܢܗܘܘܢ ܬܗܪܝܢ . ܘܠܐ ܣ̇ܓܝ ܢܫܬ ܓܫܘܢ ܗܢ̇ܘܢ ܕܚ̇ܙܝܢ . ܐܠܐ ܕܐܦ . ܟܡܐ ܓܝܪ ܙܒܢܝܢ̈ ܗܢ̣ܝܢ ܟܕ ܗܢ̣ܝܢ ܐܬܘܬܐ̈ ܥܒ̇ܪ . .
- ܨܠܘܬܐ ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܫܬܡܥܐ . ܘܐܘܟܪܝܣܛܝܐ ܒܝܕ ܕܐܦ ܕܠܐ ܟܠܝܐ ܢ̇ܛܪ X⁶⁴ܐܢܬܝ ܢܦܫܟܝ . ܐܬܚܫܒܝ ܓܝܪ 0ܘܚ̣ܙܝ .
- ܠܝ ܢܥܢܐ ܘܢܫܪܐ ܡܢ ܦܟܪܐ̈ [ ]ܠ ³⁸ ܪܓܫܝ̈ ܐܬܥܪܙܠܘ ܘܠܝ ܕܐܦ ܆ ܥܕܪܘܢܢܝ ³⁵[ . . . . . . ]ܨܠܘܬܐ̈ ܒܥܕܢ XXܐܣܘܪܝ̈ .
- ܗܢܘܢ ܓܙܪܝܢ ³ܗܘܘܐܟܘܬܟ . ܐܢ ܗܘ ܕܝܪܬܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܕܐܦ . ܘܫܪܟܐ ܕܥܘܠܐ̈ ܕܐܟܘܬܗܘܢ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ²ܕܩܘܫܬܐ .
- ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܫܘܐܠܟ ܐܚܪܢܐ ܢܬܠ ܡܠܬܐ ܒܟܪܝܬܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܀ ܡܦܩ ܒܪܘܝܐ ܀ ܢܩ̇ܦܐ ܗܝ ܕܝܢ ܠܛܟܣܐ ܕܫܘܐܠܝܟ̈ ¹ .
- ܒܛܒܬܐ̈ ܕܬܢܢ . ܘܒܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ ܢܬܒܣܡ . ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܦ . ܐܬܒܣܡ ¹⁰ܠܡ ܓܝܪ ܝXX ܒ̇Xܝܐ ܘܢܬܠ ܠܟ |ܫܐܠܬܗ ¹¹ܕܠܒܟ .
- ܠܛܒܬܐ̈ ܕܥܬܝܕܢ ܢܩܒܠ ܒܛܝܒܘܬܗ ܘܒܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܕܥܣܩܢ . ܘܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܦܫܝܩܢ ܘܡܘܬܪܢ ¹⁰ܢܪܗܛ .
- ܗܘ ܠܡ ܠܝ ܗܘ ܝ27 ܕܡ̇ܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗ . ܒܚܙܬܐ ܠܡ ܓܝܪ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ X72 ܕܡܢܝ |ܗ̇ܘܝܢ̇ ܬܪܗܛ ܝܕܥܬܟܘܢ ܠܘܬ ܐܒܐ .
- ܡܢ ܒܬܪ ܨ ܥܪܐ ܒܛܝܠܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܥܠ ܡܨ ܥܪܢܘܗܝ̈ ܗܘܬ ܠܗ . ܕܐܦ . ܠܘ ܡܛܠ ܗܘ̇ ܕܐܨ ܛܥܕ̇ ܡܪܢ ܓܝܪ ܝܬܝܪܐܝܬ ܛܝܒܘܬܗ ܐܕܢܚ .
- ܡܢ ܢܚܫܐ ܕܗܒܐ ܢܥܒܕ ܇ ܐܢ ܢܗܝܡܢ ܘܢܙܕܗܪ ܒܢܘܗܪܐ ܕܐܦ ܆ ܠܐ ܬܦܘܫ ܘܬܦܣܘܩ ܣܒܪܟ . ܡܛܝܐ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܒܐܝܕܝ̈ ܐܘܡܢܢ .
- ܗ̣ܘ ܪܡܙܐ ܕܦܬܓܡܗ ܩܕܝܫܐ ܡ̇ܘܕܥ . ܘܡܛܠ ܘܕܐ ܒܝܠܐ ܕܡܠܬܘ ܕܐܦ ܢܗܘܐ ܕܢ̇ܚ ܘܡܬܝܕܥ ܘܡ̣ܬܚܙܐ ܒܟܝܠܙܒܝܢ : ܐܝܟܢܐ .
- ܓܢܣܐ ܐܝܬܘܘܝ ܘܘܐ ܕܐܣܚܩܘܢܝ ܒܪ ܒܪܥܝ ܇ ܗ̇ܘ ܕ ܐܝܬܘܘܝ ܕܐܦ . ܕܡܢ ܛܠܝܘܬܗ̣ ܐܝܟ ܒܪ ܡܠܟܐ̈ ܡܬܪܒܐ ܗܘܐ . ܐܝܢܐ .
- ܡܫ̇ܬܕܪܢܐ ܡܫ̇ܬܡܗ ܗܘ̇ܐ . ܕܡܢܗ ܕܣܘܥܪܢܐ ܩ̣ܢܐ ܐܦ ܕܐܦ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܆ ܡܫܬܕܪ ܗܘܐ ܠܡܕܒܪܐ ܕܠܐ ܡܬܥ̣ܒܪ ܇ ܐܝܢܐ .
- ܩܘܪܫܐ ܡܬܪܓܫܢܐ ܇ ܘܓܠܝܕܐ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܗ̣ܘܐ . ܕܐܦ ܝܘܡܐ ܆ ܕܢܣܬܟܠܝܗ̇X ܡ̇ܢ ܠܘ ܠܒܪ ܡܢ ܘ̇ܠܝܬܐ- ܐܝܬܝܗ̇ .
- ܡܢܗ̇ ܒܫܪܪܐ . ܕܝܪܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܠܐ ܐܝܟ ܚܠܘܛܐ ܗ̇ܘ ܇ ܕܐܦ ܫܝ̇ܘܚܝܢ . ܒܥܘܡܪܐ ܘܟܝܠ ܗܢܐ ܆ ܠܐ ܘܘܐ ܘܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ .
- ܠܥܝܢܐ̈ ܢܣܝܣܬܐ̈ ܡܚ̇ܘܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܝܘܩܢܐ̈ ܘܛܠܢܝܬܐ̈ ܕܐܦ ܘܨ ܡܚܘܘܝ̈ ܇ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܡܫܘܕܥܢܝܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܐܝܬܝܗܝܢ .