simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora II ܐܬ̇ܟܢܝ ܡܘܢܓܘܣ ܂ ܘܟܕ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܩܡ ܐܝܟ ܝܪܚܐ̈ ܬܪܝܢ ܂ ܕܐܦ ܩܡ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܒ ܂ ܫܒ̣ܩ ܒܕܘܟܬܗ ܠܐܢܫ ܕܡܬܩܪܐ ܦܛܪܐ ܂ 5ܗ̇ܘ
Vie de Sévère par Jean ܗܘ ܩܕܡ ܐܬܟܬܫ . X ܟܠܗ̇ ܕܝܢ ܗܕܐ ܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܐ ܩܢܐ : ܕܐܦ ܆ ܘܠܝܘܬܗܘܢ ܟܕ ܠܘܬܗܘܢ ܕܐܓܘܢܐ̈ ܢܡܫܘܚ ܐܢܘܢ : ܒܗܢܘܢ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܫܪܝܪܐܝܬ̣ ܚܫ ܘܡܝܬ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܬܘܒ ܘܡܛܠ ܓܒܪܐ ܘܐܢܬܬܐ ܂ ܕܐܦ ܘ̇ܠܐ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܬܬܦܫܩ ܂ ܕܒܫܪܪܐ ܗܘܐ ܠܘܛܬܐ ܡܫܝܚܐ ܂ ܥܠ
Histoires d’Ahoudemmeh et de Marouta, métropolitains jacobites de Tagrit et de l’Orient (VIe et VIIe siècles), suivies du traité d’Ahoudemmeh sur l’homme ܠܐ ܚܕܐ ܫܘܬܦܝܘܬܐ ܐܝܬ ܠܡܗܝܡܢܐ ܥܡ ܠܐ ܡܗܝܡܢܐ . ܕܐܦ ܘܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܐܝܟܢܐ ܛܥܘ ܠܡܠܬܐ ܕܫܠܝܚܐ ܐܠܗܝܐ ܕܐܡ . . ܪ .
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܚܐܦܐ ܫܘܠܛܢܝܐ ܢܬܦܢܝ ܥܪܝܨܐܝܬ ܠܐܘܪܚܐ ܕܐܢܢܩܐ ܆ ܗܘ̇ ܕܐܦ ܐܬ ܨܦܬܐ ܕܚܠܫܘܬܝ ܂ ܘܡ̣ܢ ܗܝܕܝܢ ܕܝܢ ܘܠܟܐ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ
Dionysius Bar Ṣalībī. Expositio liturgiae ܚܠܦ ܫܝܢܐ ܕܐܪܒܥ ܦܢܝܬܐ̈ ܡܦܝܣܝܢ ܂ ܐܠܐ ܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܒܙܒܢ ܕܐܦ ܃ ܡܛܠ ܪܐܙܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܝܝ̇ ܬܠܬܐ ܘܬܠܬܐ ܂ ܘܐܚܪܬܐ 3ܡܛܠ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܠܟܬܒܐ̈ ܕܫܪܟܐ ܠܐܒܕܢܐ ܕܢܦܫܬܗܘܢ̈ ܡܢ̇ܗܪܝܢ ܠܢ ܕܐܦ ܡܠܬܗ ܕܪܝܫܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܦܛܪܘܣ ܃ ܡܦܬ̇ܠܝܢ ܠܬܪܝܨܬܐ̈ ܐܝܟ
Cause de la Fondation des Écoles ܚܢܢ ܡܫܟܚܝܢܢ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܙܘܙܐ ܕܛܒܝܥ ܒܗ ܝܘܩܢܐ ܫܒܝܚܐ : ܕܐܦ ܘܠܡܬܟܪܟܝܘ ܒܟܠܗ ܒܝܬ ܓܙܐ ܥܬܝܪܐ ܕܡܠܟܘܬܗ : ܥܕܡܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܗ̇ܘX ܢܫ̣ܝܓ ܐܝܕ̈ ܘܗܝ ܒܡܝܐ̈ ܠܟܝܢ ܟܝܝܫ ܟܕ ܐܡ̇ܪX ܆ ܕܐܦ . ܣܝܓܝܐܬܐ̈ ܚ̇ܫܬ ܓܝܪ ܒܝܕ ܚܠ̣ܡܐ ܝܘܡܢ ܡܛܠܬܗ . ܐܝܟܢܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܢܢܝ̣ܚ ܡܫܝܚܐ ܐܠXܐ ܒܐܘ̈ ܘܢܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܥܠܡ ܀ ܝܚ ܝ : ܝܚ ܪܝ ܕܐܦ ܕܡܪܝܐ ܗܘ̣ܬ̇ ܪܗ̇ܛܐ ܒܟܝܙܒܢ ܘܡܫ̇ܬܒܚܐ· ܠܗ̇ܘ
La seconde partie de l’Histoire de Barhadbešabba ‘Arbaïa et controverse de Théodore de Mopsueste avec les Macédoniens ܐܠܗܝܐ ܦܘܠܘܣ ܥܒ̣ܕ . ܦܓܪܝ ܗܘ ܠܡ ܟܒ̇ܫ ܐܢܐ ܘܡܫܥܒܕܢܐ ܆ ܕܐܦ ܘܕܐܝܡܡܐ ܆ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܥܫܢܘܢ ܘܢܬܒܥܪܪܘܢ ܥܠܘܗܝ . ܐܝܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Apocalypsim, Actus et Epistulas catholicas ܐܣܙXܥܪܬ̇ ܒܟܠܙܒܢ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܕܐܦ ܙܒܢܐ ܡܬܩܪܝܐ ܗ̣ܘܬ ܂ ܝܘܡܢܐ ܕܝܢ ܐܫܬܚܠܦ ܟܘܢܝܗ̇ ܂ ܗ̇ܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗ̣ܢܘܢ ܓܙܪܝܢ ܂ ܩܦܠܘܛܐ̣̈ Xܐ ܓܠܝܠܝ̈ ܪܫܐ ܂ ܙܘܬܪܐ̈ ܕܐܦ ܂ ܡܘܬܐ ܕܣܠܩ ܡܢ ܟܘܐ̈ ܒܒܠܝܐ̈ ܂ ܩܨܝܨܝ̈ ܦܐܬ ܐ ܛܝܝܐ̈
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXX à LXXVI ܬܡ̣ܝܗܐ ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ ܚܕ ܠܘܬ ܬܠܬܐ X ܒܠܚܘܕ ܡܬܡ̣ܬܚܐ ܇ ܕܐܦ ܐܠܗܘܬܐ ܕܐܪܝܘܣ ܘܕܚܢܦܐ̈ . ܟܕ ܚܕܢܐܝܬ ܐܦ ܣܓ̇ܝܐ̇ ܗ̇ܝ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܠܘܬ ܗܕܐ . ܐܡܪ . ܘܡܟܝܠ ܟܕ ܡܢ ܠܥܠ ܐܝܟ ܕܒܙܥܘܪܘܬ ܡܠܬܐ ܕܐܦ ܕܢܗܘܐ ܟܠܗ ܐܠܗܘܬܐ ܒܠܝܚܘܕ ܆ ܕܙܕܩܐ ܐܬܝ̣ܫܒܬ ܠܝ ܆
- ܗ̣ܘ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܟܕ ܡ̇ܫܬܢܩ ܗܘܐ - ܫܝܘܠ ܢܚ̣ܪ : ܘܠܘܬ ܐܒܕܢܐ ܕܐܦ ܡܟܝܠ ܐܦ ܫܡܗ : ܐܝܟܢܐ ܕܒܙܢܐ ܡܕܡ ܒܝܕ ܢܓܕܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܠܘܬ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܡܢ ܩܕܝܡ ܃ ܘܠܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܢܚܘܐ ܠܗܘܢ Xܢ ܐܘܪܚܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܃ ܕܐܦ ܥܠܡܐ ܂ ܒܪܡ̣ ܠܘ ܕܢܪܬܐ ܡܟܝܠ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ̣ ܂ ܐܝܟܢܐ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܢܘܚܝ ܥܩܬ ܠܗ ܟܕ ܫܢܝܗ ܐܠܗܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܦܪܕܝܣܐ ܂ ܕܘܒܪܢ ܕܐܦ ܃ ܫܘܚܠܦܐ ܕܗܘ̣ܐ ܠܘܬ ܢܘܚ ܂ ܕܒܝܕ ܡܪܪܐ̈ ܡܬܚܣܠ ܛܠܝܐ ܂
Timothei patriarchae I epistulae ܐܒܐ ܃ ܘܠܐ ܕܒܪܝܐ̈ ܘܠܐ ܕܥܒܝܕܐ̈ ܘܠܐ ܕܥܒܕܐ̈ ܃ ܕܒܢܝܐ̈ ܕܐܦ ܘܐܦܠܐ ܕܥܒܝܕܐ̈ ܂ ܕܥܒ̣ܕܐ̈ ܕܝܢ ܡܬܐܡܪ ܂ ܝ ܐܝܟܢܐ
Liber de Unione ܠܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܕܥܕܬܐ ܕܡܢ ܫܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܥܢܝܕܝܢ ܗܘܘ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ ܂ ܕܡܘܬ ܫܐܘܠ ܙܟܘܪܝܐ ܗܐ ܕܐܪܫܥ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗ̇ܘ ܂ ܗܢܐ