simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- X ܐܡ̇ܪܝܬ ܒܝܪ ܦܪܘܣܝܐ ܕܐܝܬ ܘܘܐ Xܝ ܠܘܬܘ ܘܐܡܪܬ . ܕܡ̇ܢܘ ܕܐܦ ܕܐܦ X ܒܡܡܠܐ ܕܠܘܬܢ . ܙܒܢܬܐ̈ ܣܢܝܐܬܐ̈ ܣܥܪܘ̇ . ܥܕܡܐ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Onzième base: Du jugement dernier XXX X XX ܟܚܕܐ ܢܫܬܟܚܢ̈ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܡܬܟܢܫܐ . ܕܒܗ ܟܕ ܒܗ ܕܐܦ ܠ . ܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ . ܒܕܓܘܢ ܐܢܗ̣ܘ ܕܐܟܚܕܐ ܡܬܥܛܝܢ . ܐ̇ܠܨܐ̈
- XXܐܠܗܐ ܒܗ ܡܬܬܢܝܚ ܝܬܝܪܐܝܬ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܕܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܦ ܕܠܗ̇ܝ ܡܩܝܡܐ ܘܠܥܕܬܐ ܡܫܝܢܐ . ܥܒ̇ܕܐ ܛܒܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܗ̇ܘ
- | ܥܒܕܬ . 48 . ܗܝܕܝܢ ܦܘܩܐ ܛܘܒܢܐ ܩܪܐ ܠܟܠܗ ܩܠܪܘܣ ܘܨܠܝ ܕܐܦ ܠܝ ܓܒܪܝ ܘܐܢܐ ܘܟܠܗ ܒܝܬܝ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܚܢܢ ܒܐܠܗܐ . ܗܿܝ
Epistulae Quotquot Supersunt ·ܪܬܟ̣ ܩܕܡܝܟ ܢܫܬܕܪ ܂ ܘܬܡܢ ܬܚ̣ܕܐ ܒܗ̣ ܡܐ ܕܝܪܬ ܥܡܟ ܕܐܦ ܘܐܠܗܐ ܕܪܚ̇ܡ ܠܟ̣ ܂ ܡܛܠ ܕܪܒ ܗܘ ܚܘܒܗ ܡܢ ܕܝܠܟ̣ ܂ ܫܦ̣ܪ ܠܗ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). V. Appendices: I. Tractatus; II. Refutatio; III. Epistula dogmatica; IV. Florilegium ܐ . ܠܗܝܐ̈ ܘܣܗܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܘܟܠ ܐܝܢܐ ܕܐܪܓܫ ܒܗܕܐ ܕܐܦ ܐܝܕܐ ܕܛ̇ܥܡܐ ܠܗ ܟܝܢܐܝܬ ܡܠܗܩ ܠܗ̇ ܕܬܒܥܝܘܗܝ . ܐܝܟܢܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܐܒܐ ܃ ܘܠܐ ܕܒܪܝܐ̈ ܘܠܐ ܕܥܒܝܕܐ̈ ܘܠܐ ܕܥܒܕܐ̈ ܃ ܕܒܢܝܐ̈ ܕܐܦ ܘܐܦܠܐ ܕܥܒܝܕܐ̈ ܂ ܕܥܒ̣ܕܐ̈ ܕܝܢ ܡܬܐܡܪ ܂ ܝ ܐܝܟܢܐ
- ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܐܦ ܒܪܢܫܐ ܘܥܡ ܟܠ ܟܠ ܐܢܬ ܥܡ ܝܠܘܕܟ ܡܛܠܬܗ ܕܐܦ ܡܠܬܝ ܒܪ ܡܪܐ ܟܠ 25 ܐܝܬ ܗܘ ܠܟ ܡܪܝ ܐܦ ܪܒܘܬܐ ܘܙܥܘܪܘܬܐ
La seconde partie de l’Histoire de Barhadbešabba ‘Arbaïa et controverse de Théodore de Mopsueste avec les Macédoniens ܐܠܗܝܐ ܦܘܠܘܣ ܥܒ̣ܕ . ܦܓܪܝ ܗܘ ܠܡ ܟܒ̇ܫ ܐܢܐ ܘܡܫܥܒܕܢܐ ܆ ܕܐܦ ܘܕܐܝܡܡܐ ܆ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܥܫܢܘܢ ܘܢܬܒܥܪܪܘܢ ܥܠܘܗܝ . ܐܝܟ
Lettre aux moines de Senoun ܐܡ̣ܪ ܥܠܘܗܝ ܒܪܫܗ ܕܟܬܒܐ ܆ ܕܒܪܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ . ܕܐܦ . ܝܫܘܥ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܕܢܦܩ̇ܬ ܡܢ ܐܒܐ ܘܐܬ̇ܝܬ ܠܥܠܡܐ . ܗ̇ܘ
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܐܡܪܢܢ ܡܢ ܠܥܠ ܆ ܡܦܩܢܝܗ̇̈ X ܓ . ܡܝܙܐ XXX . 1ܓܝXܝXܐ̈ XX ܕܐܦ ܆ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܦܪܘܫܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ : ܐܝܟܢܐ
- ܐܢܐ ܐܗ̇ܝܡܢ ܒܡܫܝܚܐ ܕܐܙܕܩܦ ܕܗܘܝܘ ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܕܐܦ ܕܨܠܝܒܟ ܛܡܝܪ ܒܗ . ܘܢܣܩ ܡܢܗ̇ ܥܛܪܐ ܕܒܣܡܐ̈ ܪܫܝܐ̈
Homélies anonymes du VIe siècle: Dissertation sur le Grand-prêtre, Homélies sur la pécheresse I, II, III ܐܢܐ ܐܥܒܪܬ ܣܟܠܘܬܟ ܠܐ ܬܡܘܬ . ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܡܢ ܟܠܢ ܠܥܠܡܝܢ ܕܐܦ ܘܥܡ ܢܒܝܐ ܩܥܝ . ܕܚܛܝܬ ܩܕܡܝܟ ܡܪܝܐ . ܘܒܪܫܥܬܗ ܡܦܢܐ ܠܟ .
Una raccolta di opuscoli Calcedonensi: Ms. Sinaï Syr. 10 ܐܢܬܘܢ ܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܐܠܐ ܐܢ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ ܐܡܪܝܢ ܐܒܗܬܐ̈ . ܣܒܪܢܐ ܕܝܢ
Κατὰ Ἰωάννην ܐܢܬܘܢ ܬܗܝܡܢܘܢ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܗܘܝ̈ ܆ ܕܢܬܡܠܐ ܟܬܒܐ ܕܐܡܪ ܇ ܕܐܦ ܕܚܙܐ ܐܣܗܕ . ܘܫܪܝܪܐ ܗܝ ܣܗܕܘܬܗ . ܘܗܘ ܝܕܥ ܂ ܕܫܪܪܐ ܐܡܪ .
Dionysii bar Salibi commentarii in Apocalypsim, Actus et Epistulas catholicas ܐܣܙXܥܪܬ̇ ܒܟܠܙܒܢ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܕܐܦ ܙܒܢܐ ܡܬܩܪܝܐ ܗ̣ܘܬ ܂ ܝܘܡܢܐ ܕܝܢ ܐܫܬܚܠܦ ܟܘܢܝܗ̇ ܂ ܗ̇ܝ
Chronica Minora II ܐܬ̇ܟܢܝ ܡܘܢܓܘܣ ܂ ܘܟܕ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܩܡ ܐܝܟ ܝܪܚܐ̈ ܬܪܝܢ ܂ ܕܐܦ ܩܡ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܒ ܂ ܫܒ̣ܩ ܒܕܘܟܬܗ ܠܐܢܫ ܕܡܬܩܪܐ ܦܛܪܐ ܂ 5ܗ̇ܘ
- ܒܐܝܕܐ ܕܣܡܠܬܝܐ̈ ܒܠܥ X0 ܒܪ ܝܡܝܢܐ ܠܥܘܕܪܢܗ . ܕܝܬܝܪ ܕܐܦ . ܠܐ ܬܬܪܗܒ ܘܬܓܥܨ ܒܐܢܫ ܕܡܫܬܓܢܐ ܕܠܐ ܒܘܩܝܐ . ܡܛܠ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܒܐܦܘܗܝ̈ ܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܘܚܝܪܝܢ ܂ ܘܟܕ ܙ ܥ ܐ̣ܡܪ ܠܗܘܢ ܂ ܝܗܝܒ ܕܐܦ ܘܨ̇ܒܝܢ ܕܠܒܝܬ ܡܠܟܐ ܕܩܝܣ ܢܘܒܠܘܢܝܗܝ ܂ ܥܠ
Commentaire anonyme du Livre d’abba Isaïe (fragments) ܒܚܘܫܒܟ ⁸ܕܠܓܘ ܬܥܒ̇ܕ ܩܪܒܐ ܆ ܬܒ̇ܥ ܠܟ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܕܬܪܓܙ ܕܐܦ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܡܛܠ ܒܪܢܫܐ ܕܠܒܪ ܡܙܕܗܪ ܐܢܬ̣ ܗܟܢܐ ܘ̇ܠܐ ܠܟ