simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܗ̣ܘ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܟܕ ܡ̇ܫܬܢܩ ܗܘܐ - ܫܝܘܠ ܢܚ̣ܪ : ܘܠܘܬ ܐܒܕܢܐ ܕܐܦ ܡܟܝܠ ܐܦ ܫܡܗ : ܐܝܟܢܐ ܕܒܙܢܐ ܡܕܡ ܒܝܕ ܢܓܕܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܠܘܬ
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܠܐ ܩܘܛܪܓܐ ܪܚܛܝܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ . ܠܘ ܠܒܪ ܡܢ ܓܘܢܝܘܬ ܕܠܘܬܢ ܕܐܦ ܗܢܘ XX X X8ܕܐܦܠܐ ¹ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܬܐܡܪܝܢ̈ ܚܫܐ̈ . ܡܛܠ
- ܗܘ ܢܐܬܐ ܕܝܠܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܐܡܪܐ . ܝ . ܥܠ ܨܠܘܬܐ ܕܐܦ ܘܪܕܐ ܒܥܩܒܗ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܘܝܗܒܘ ܗܘܘ ܕܘܟܬܐ ܠܬܠܝܬܝܐ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܒܐܦܘܗܝ̈ ܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܘܚܝܪܝܢ ܂ ܘܟܕ ܙ ܥ ܐ̣ܡܪ ܠܗܘܢ ܂ ܝܗܝܒ ܕܐܦ ܘܨ̇ܒܝܢ ܕܠܒܝܬ ܡܠܟܐ ܕܩܝܣ ܢܘܒܠܘܢܝܗܝ ܂ ܥܠ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Onzième base: Du jugement dernier XXX X XX ܟܚܕܐ ܢܫܬܟܚܢ̈ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܡܬܟܢܫܐ . ܕܒܗ ܟܕ ܒܗ ܕܐܦ ܠ . ܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ . ܒܕܓܘܢ ܐܢܗ̣ܘ ܕܐܟܚܕܐ ܡܬܥܛܝܢ . ܐ̇ܠܨܐ̈
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CXIII à CXIX ܓܝܓܐ̈ ܐܦ ܕܝܣܩܘ ¹ܐܘ ܟܝܬ ܦܝܢܟܘܢܐ̈ : ܐܘ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܕܐܦ ܗܘܝ . ܘܡܫܟܚܢ̈ ܗܘܝ ܡ̇ܢ . ܡܛܠ ܐܣܟܡܐ . ܗ̇ܘ ܚܘܕܪܢܝܐ :
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܕܡܛܠX ܡܢܐ ܡ̣ܢ ܢܦܫܐ ܘܡܢ ܦܓܪܐ : ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ X ܐܬܬܩܢ ܕܐܦ ܥܦܝܦܐ ܐܬܬܩܢ ܡܢ ܐܠܗܐ : ܘܒܢܦܫܐ ܘܒܦܓܪܐ ܡܬܩܝܡ : ⁵ܢܐܡܪ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܠܐ ܬܪܥܝܬܐ ܡܬܘܡ ¹⁴ܚܒܫܬܗ ܐܪܟܢ ܚܘܒܗ ܘܢܚܬ ܪܚܦ ¹X ܥܠ ܕܐܦ 16ܗܐ ܚܝܠܐ ܟܣܝܐ ¹²ܒܫܘܫܦܐ ܕܪܘܚ ¹³ܩܘܕܫܐ ܚܝܠܐ
Athanasiana Syriaca. Part II: 1. Homily on Matthew XII 32 (Epistola ad Serapionem IV § 8-23); 2. Epistola ad Afros; 3. Tomus ad Antiochenos; 4. Epistola ad Maximum; 5. Epistola ad Adelphium. ܠܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܒ̣ܪܝ ܠܗ̇ܘ ܕܒ̣ܪܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܕ ܡܛܘܠܬܢ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܕܡܠܬܐ . ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܕܡ̇ܐ ܠܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܓܪܡܝܗܘܢ̈ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܝܩܝܪܝܢ ܐܢܘܢ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . ܡܕܝܢ ܕܐܦ ܕܙܕܝܩܐ̈ . ܘܐܢ ܗܘ ܕܝܩܝܪ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܡܘܬܗܘܢ ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XVIII à XXV ܚܫܘܟܐ ܠܐ ܥܒܝ̣ܕܐ ܟܢ̣ܝܘܗ̇ ܗ̇ܢܘܢ ܙܝܥܐ̈ ܇ ܘܒܫܘܠܛܢܐ ܕܐܦ ܕܡܢܝܢܝܐ̈ ܇ ܘܗܘ̇ܝܐ ܕܒܝ̣ܫܬܐ̈ ܐ̣ܝܟ ܡܠܬܗܘܢ ܇ ܗ̇ܝ
- ܗܘ̣ܐ̣ ܘܫ̣ܠܝ ܠܗ ܚܪܝܢܐ ܡܢ ܡܨܥܬܐ ܕܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐ̈ ܘܠܝܬ ܕܐܦ ܗܠܢ ܟܠܗܝܢ ܢܥܒܕ ܠܢ ܐܦܣܩܦܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܝܘܚܢܢ . ܗ̇ܘ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܡܢ ܢܣܝܢܐ ܕܒܫܠܝܐ ܝܬܝܪ ܩ̇ܐܡ ܐܢܫ ܥܠ ܫܪܪܗ ܐ . ܡ̣ܪ ܓܝܪ ܕܐܦ ܠܗ ܗܪܟܐ ܇ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܣܘܟܠܐ ܕܡܠܐ ܦܝܣܐ ܫܪܝܪܐ̣ X
Cause de la Fondation des Écoles ܚܢܢ ܡܫܟܚܝܢܢ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܙܘܙܐ ܕܛܒܝܥ ܒܗ ܝܘܩܢܐ ܫܒܝܚܐ : ܕܐܦ ܘܠܡܬܟܪܟܝܘ ܒܟܠܗ ܒܝܬ ܓܙܐ ܥܬܝܪܐ ܕܡܠܟܘܬܗ : ܥܕܡܐ
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܗ̣ܘ ܒܘܪܙܩܝ ܐܫܬܡܗ ܀ ܪܨܘ ܀ ]ܡܛܠ ܡܫܪܝܬܐ ܕܦܪܢܓܝܐ̈ ܥܠ ܕܐܦ ܘܩܛܠܘܗܝ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܒܡܘܨܠ ܘܒܐܬܘܪ ܒܪܗ ܗ̇ܘ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). III. Dissertationes 6a, 7a, 8a ܗܘ ܥܝܕܐ ܕܥܠܡܐ ܡܚܘܐ . ܘܥܕܡܐ ܕܡ̇ܐܬ ܘܒܗ̇ ܕܕܝܬܩܐ . ܠܐ ܕܐܦ ܕܟܬܒܗ̇ ܆ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܦܘܠܘܣ ܠܝܬ ܒܗ̇ ܚܫܚܘ . ܢܘ ܕܝܢ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܡܘܫܐ ܡܠܦ ܠܢ ܒܝܕ ܡܠܘܗܝ̈ . ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܫܠܡ X ܕܐܦ ܠܡܚܘܝܘ ܕܠܦܘܬ ܗܠܝܢ ܐܬܩܝܡ ܥܠܡܐ ܒܛܟܣܐ ܕܒܪܝܬܗ ܆ ܗܢܐ
- ܥܠ ܒܝܫܐ̈ ܕܢܚ ܫܡܫܟ ܟܕ ܠܐ ܫܘܝܢ ܠܚܩܠܗ ܕܚܢܦܐ ܡܫܩܐ ܡܛܪܟ ܕܐܦ ܛܠܡܬ ܡܪܚܐܝܬ ܠܐ ܡܪܝ ܬܟܠܐ ܚܢܢܟ ܪܒܐ ܡܢ ܛܠܘܡܐ̈ 10
- ܗ̣ܘ ܨܠܝ ܚܠܦܝܗܘܢ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܠܘܬ ܐܢܫܝܢ̈ : ܕܡܢ ܝܘܡܐ ܕܐܦ ܕܬܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܡܪܓܫܢܘܬܐXX ܕܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܐܝܟ ܡܐ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܠܘܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܕܡܢ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܡܫܬܡܗ ܗܘܬ ܆ ܟܕ ܕܐܦ ܝXXXXX0 ܕܪܘܚܐ . ܘܚܠܦ ܩܢܘܡܐܐܫܟܚܢܢ ܛܝܒܘܬܐ : ܗ̇ܝ