simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Timothei patriarchae I epistulae ܠܟܘܢ ܝܕܝܥ ܢܗܝܪܐܝܬ ܘܓܠܝܐܝܬ ܂ ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ ܛܘܒܢܐ ܫܠܝܚܐ ܕܐܦ ܘܐܝܟ -· ܗܟܢܐ ܡܫ̇ܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܦܢܝܢܢ ܗ̇ܘ ܡܐ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܗ̣ܝ 5ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܠXܗܘܐ . ܬܘܕܝܬܐ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܘܐܦ 6ܗܕܐ ܕ ܓܘܐ ܕܐܦ ܦܘܪܫܢܐ̈ ܒܐܕܫ̇ܐ̣ ܡ̣ܢ 4ܗܘ̇ ܕܣܟ ܠܝܬܘܗܝ ܗܘ̇ܝܢ . ܗ̇ܝ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܚܢܢ . ܘܠܐ ܢܗܘܐ̈ ܠܗ ܥܒ̇ܕܐ ܥܡܟ ܠܥܠܡX 7 . ¹ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܕܐܦ ܒܠܚܘܕ . 6ܛܪܘܕܝܗܝ ܡ̣ܢ ܨܐܕܝܟ ܐܝܟ ܟܠܒܐ ܡܬܘܠܥܐ ܡܛܠ