simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܒܗܠܝܢ ܕܠܘܩܒܠ ܕܝܘܕܘܪܘܣ ܐܡ̇ܪ ܀ ܢܕܥ ܕܐܦ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܘܝܕ ܟܝܢܐ ܕܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ . ܐܝܟܢܐ
- ܗ̇ܘ ܕܟܘܢܫܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܣ̣ܒ̣ ܢܣ̣ܬܢܩ ܥܠ ܟܠܗܝܢ . ܕܐܦ ܪܓܝܓܝܢ ܕܢܕܥܘܢ ܆ ܬܬܝܗܒ̣ ܟܠܗ̇ ܐܓܪܬܐ . ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ̣