simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܘܪܕܥܐ̈ ܘܢܘܢܐẌ ܂ ܣ̇ܠܩܐ X - ܂ ܘXܐܝX X - Xܝܝܪ XXܪܘ X - ܕܐܦ ܡܛܪܐ ܘܡܩܒܠܝܢ ܡܢܗܘܢ Xܡܝܐ̈ ܘܫ̇ܬܝܢ ܂ ܘܐܝܬ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗ̣̇ܘ ܡܫܡܫܢܐ ܕܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܦ ܐܠܘܨܝܗܘܢ̈ ܂ ܡܣܒܪ ܠܗ ܕܝܢ · ܠܒܛܢܗ ܒܝܕ ܡܠܐܟܐ ܂ ܕܢܠ̣ܦ̣
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܪܡܝܐ̣ ܟܣܐ ܕܕܗܒܐ ܩܪܗ̇ ܠܒܒܠ ܂ ܚܕܝܗ ܘܕܪܥܘܗܝ̈ ܕܐܦ ܂ ܝܝ̇· ܂ · ܥܠܡܐ ܟܠܗ ܒܕܩ ܂ ܪܝܫܗ ܕܕܗܒܐ ܡܠܟܘܬ ܒܒܠ̣ ܂ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܡܪܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܒܥܣܪܬܐ ܒܢܝܣܢ ܡܬܒܛܢ ܒܓܘ ܥܘܒܐ ܒܬܘܠܝܐ ܕܐܦ ܝ · ·ܝ · ܝ ܂ ܢܦܩܘܢ ܢܬܟܪܟܘܢ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܠܡܙܒܢ ܂ ܘܕܬܪܬܝܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܝܡܡܐ̈ ܡܛܠ ܗܕܐ ܫܡܝ ܐܢܘܢ ܂ ܡܛܠ ܦܬܝܘܬܗܘܢ ܘܥܘܡܩܗܘܢ ܂ ܕܐܦ ܪܘܚ ܘܚܦ̣ܪ ܠܗ̇ܘܢ ܂ ܐܝܟ ܕܢܣܦܩܢ̈ ܠܟܢܘܫܝܗܘܢ ܂ ܗܠܝܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܘ̣ܬ ܂ ܘܒܙܒܢ ܠܣܘܪܝܝܐ ܠܡܨܥܬܐ ܡܝܬܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܒܙܒܢ ܕܐܦ ܠܡܥܫܩ ܠܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܘܠܐܠܗܐ ܝܗܘܒܗܘܢ ܂ ܗܝ ܝ ܕܕܡܝܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܠܝܢ ܂ XXܝ ܂ ܝ ܂ X ܡܬܠܘܗܝ̈ ܐܢܘܢ ܕܫܠܝܡܘܢ ܕܟܬܒܘ ܕܐܦ ܂ ܥܬܝܩܐ ܕܡܨܠܠܝ̇ ܂ 1ܬܦܬܦܬܝܘܗܝ ܬܣܬܪܝܘܗܝ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܡܝܐ̈ ܒܥܢܢܐ̈ ܢܚ̇ܠܐ ܂ ܘܝXܝXܢX ܘ̇XܠXܝX ܂ ܐܝܬ ܕܐܦ ܒܥܩܪܐ̈ ܡܫܚܠܦ ܠܓܘܢܐ̈ ܘܠܥܨܪܐ ܐܚܪܢܐ̣̈ ܂ ܡܫܟܢܢ ܗ̣ܘ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܕܢܝܐܝܠ ܐܡ̣ܪ · ܥܕ ܪܡܫ ܨܦܪ ܂ ܘܥܠ ܥܩܘܒ ܐܡܝܪ ܂ ܕܗܘܝ̈ ܕܐܦ ܚܕ ܐܝܟ ܬܪܝܢ ܢܓܝܪ ܥܠܝܗܘܢ̣ ܂ ܥܠ ܗܕ · ܡܬܚܗ ܠܡܢܝܢܐ ܂ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܣܛܢܐ ܐܝܟ ܡܠܐܟܐ̈ Xܩܕܝܫܐ̈ ܐܬܒܪܝ ܓܠܝܐ ܂ ܕܐܦ ܠܐܝ ܡܬܘܡ ܐܬ ܐܡܪܬ ܃ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܣܝܒܪܬ ܐ ܒܝܫ̣ܬܐ ܒܟܝܢܐX
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܒܠܠܝܐ ܥ̇ܒܕ ܗ̣ܘܐ ܘܒ̇ܪܐ ܂ ܚܕܐ̣ ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܕܡ̇ܐ ܠܗܘ̇ ܕܐܦ X ܂ ܠܢܝܣܢܝܐ ܂ ܙܒܝܐXܝܪ̈ X - ܘܒܪܢܫܐ ܂ ܢܘܣܦ ܕܝܢ ܐܦ ܗܕܐ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗ̣ܘ ܐܟܬܒܗ ܂ ܘܕܬܪܝܢ ܥܕܡܐ ܠܥܘܢܕܢܗ ܕܕܘܝܕ ܂ ܘܕܬܠܬܐ ܕܐܦ ܣܦܪܐ̈ ܂ ܚܕ ܥܕܡܐ ܂ XX ܂ ܝ ܂ X ܠܡܘܬܗ ܕܫܡܘܐܝܠ ܂ ܗ̇ܘ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܒܢܝܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ ܡܫܬܡܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܫܡܝܐ ܡܬܥܠܝܢ ܕܐܦ ܚܠܦ ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ̇ ܐܬܬܩܢܢ ܣܡܗ̇ ܐܘ ܡܛܠ ܥܡܘܪܝܢ ܕܒܗ̇ ܂ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗ̣ܘ ܒܗ ܒܙܢܐ ܪܫܝܡ ܒܥܒܪܝܐ̣ ܂ ܠܡܢܝܢܐ ܕܦܬܓܡܐ̈ ܕܥܠ ܕܐܦ ܠܘܩܒܠܗܘ̣ܢ ܝ ܠܡܙܡܘܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ̈ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܒܢ ܒܢܘܗܝ̈ 5ܩ̣ܪܐ ܠܒܢܝ̈ ܒܢܬܗ̈ ܂ ܠܘܙ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝܝ ܒܝܬ ܕܐܦ ܠܚܡܐ ܃ ܐܚܘܗܝ̈ ܫܡܗ ܠܒܢܘܗܝ̈ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܥܡ ܠܒܢ ܂ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܢܐ ܝܘܡܐ ܡܫܠܡܢܐܝ ܗܘ̣ܐ ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܫܢܬܐ ܂ ܕܐܦ ܕܒܒܠ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܗܘ̣ܐ ܐܝܟ ܝܘܡܐ ܫܠܡܐ̣ ܂ ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗ̣ܘ ܒܬܘܪܐ ܡܬܝܠ ܂ ܘܚܠܦ ܪܒܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܠܟܐ ܐܘ ܫܠܝܛ̇ܐ ܕܐܦ ܬܡܢ ܣܝܡܐ - ܒܡܪܪܬܐ ܂ ܚܠܦ ܟܗܢܐ 3ܬܘܪܐ ܡܬܩܪܒ ܗܘܐ ܂ ܡܛܠ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܚܢܢ ܨ̇ܝܪܝܢ ܚܢܢ· ܓܘܪܐ̈ ܒܟܬܒܐ̈ ܂ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܟܘܬ ܓܘܒܐ ܕܐܦ ܗܢܝܢ̈ ܕܡܦܠܓܢ̈ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܥܠ ܟܪܟܝܗܘܢ̈ ܂ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܝ ܠܘܚܡܐ ܐܦ ܫܪܝܗ ܐܢ ܬܝܒܝܢ ܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܂ ܬܢܢ ܓܝܪܝ ܡܣܡ ܝ ܂ ܕܐܦ ܥܠܝܢ ܘܡܗܦܟ ܡܢܢ ܚܡܬܐ ܕܪܘܓܙܗ X ܂ ܐܝܬ ܕܝܢ ܕܐܡܪܘ̣ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܡܢ ܒܬܪ ܩܘܒܠܐ ܕܦܐܪܐ̈ ܡܬܢܛܪܝ ܐܝܠܢܗܘܢ ܫܢܝܐ̈ ܕܐܦ ܘܢܘܪܒܐ̈ ܡ̣ܥܕܝܢ ܦܠܚܐ̈ ܠܡܣܒ ܘܠܡܫܪܒܘ ܒܐܪܥܐ ܂ ܗܠܝܢ