simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܐܢܐ ܩܕܝܫ ܐܢܐ . ܘܐܢ ܗܘ ܕܐܒܐ ܩܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܗܘ ܕܠܝܬ ܕܐܦ ܗܘ ܡܢ ܕܩܪܟܘܢ . ܡܛܠ ܕܟܬܝܒ ܆ ܕܗܘܝܬܘܢ ܩܕܝܫܝܢ ܐܝܟܢܐ
- ܗܢܘܢ ܓܙܪܝܢ ³ܗܘܘܐܟܘܬܟ . ܐܢ ܗܘ ܕܝܪܬܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܕܐܦ . ܘܫܪܟܐ ܕܥܘܠܐ̈ ܕܐܟܘܬܗܘܢ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ²ܕܩܘܫܬܐ .
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, II. Livre de la perfection, 2me partie ܗ̣ܘ ܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ̣ ܡܢ ܐܝܟܐ ܡ̇ܬܝܕܥ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܕܛܒܬܗ̣̈ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܓܡܪܝܢܢ ܀ XX X5]ܐܠܐ ܙܕܩ̇ ܕܢ̇ܕܥ
Lettre de Sophrone de Jérusalem à Arcadius de Chypre: version syriaque inédite du texte grec perdu ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܬܬܘܕܐ ܆ ܐܠܐ ܡܛܘܠ ܗܕܐ ܠܚܫܐ̈ ܕܨ ܠܝܒܐ ܕܐܦ ܡܫܬ̇ܡܗ ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܆ ܘ . ܕܡܛܠܬܢ ܐܙܕܩ̣ܦ : ܐܝܟܢܐ
- ܐܪܥܐ ܡܪܒܝܐ ܙܪܥܐ̈ ܕܬܣܓܐ ܐܢܘܢ ܘܐܢ ܠܘ ܛܒܬܐ ܗܝ ܟܡܬ ܕܐܦ ܒܗ̇ ܚܘܒܐ ܕܡܩܒܠܐ ܠܗ̇ ܘܡܪܒܝܐ ܠܗ̇ ܘܝܗܒܐ ܦܐܪܐ̈ 45 ܐܝܟ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܠܐ ܪܘܚܐ ܢܣܒܪܘܢ ܠܗ̇ܘ ܡܐ ܝXܢܝXܦܣܝܟܘܣܝܣ XܝܬܝX ܝܝ ܕܐܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܂ ܘܒܬܚܘܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܡܣܬܬ ܗܘ̣ܐ ܠܗ̣ܘܢ
Paschahymnen: De azymnis, de crucifixione, de resurrectione ܐܕܡ ܒܦܓܪܗ ܩܛܠ ܚܝܐ̈ ܗܟܢ ܒܗ̇ܘ ܛܘܦܣܐ ܒܦܓܪܗ ܕܓܡܪ ܟܘܠ X ܕܐܦ ܒܓܘܫܡܗ ܓܡܪܐܢܘܢ ܠܐܚܘܗܝܐܝܟ̈ ܗܕܡܘܗܝ²̈ ܘ 10ܘܐܝܟܢ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܗ̣ܘ ܬܘܒ ܦܘܠܘܣ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܬܬܡܨܘܢ ܚܝܠܐ ܕܐܦ ܡܣܟܢܘܬܗ . ܘܕܡܢܐ ܬܘܒ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܐ ܕܙܩܝܦܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ
Jacques de Saroug. Quatre homélies métriques sur la Création ܟܕ ܓܒܠ : ܐܦ ܟܕ ܦ̇ܪܩ ܒܗ̇ܝ ܒܛܝܒܘܬܐ ܡܬܚ̇ܫܚ ܗܘܐ ܀ ܠܗ ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܨܝܕ ܫܘܠܡܐ ܀ 45ܚܕܐ ܗܝ ܛܝܒܘܬܐ ܗܪܟܐ ܘܠܗ̇ܠ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Sermones I ܗ̣ܘ ܢܩ̇ܒܠ ܟܘܘܢܐ ܠܐ ܢܬܟ̇ܐܪ ܡܢ ܕܐܟܣ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܢܐܬܐ ܕܐܦ ܪܫܘܝܐ ܕܟܐܬܐ ܕܚܝܐ̈ ܢܩ̇ܒܠ XX ܠܐ ܢܬܢܟܦ ܕܡܟ̇ܘܢ
- ܗܝ ܐܘܟܠܐ ܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܚܝܐ ܦܪܘܫܐܝܬ ܀ ܣܒܥܢܢ ܠܚܡܐ ܢܚܠܘܛ ܕܐܦ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܦܬܘܪܐ . ܒܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܬܘ ܢܬܒܣܡ ܥܠ ܦܬܘܪܢ :
- ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܣܓܝ ܦܘܪܫܢܗ ܬܘܒ ܝܬܝܪܐ ܒܗܕܐ ܕܐܓܪ ܚܘܝ ܪܬܚܐ ܕܐܦ ܬܒܟܐ ܠܒܬܘܠܘܬܗ̇ ܐܬܛܦܝܣ ܟܗܢܐ ܕܢܓܪ ܪܘܚܗ ܥܠ ܩܘܪܒܢܐ
Sermones in Hebdomadam Sanctam ܐܢܬ ܬܠܦ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܠܝ ܫܠܝܚܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܐ ܠܟ ܘܬܢܝܬ ܗܕܐ ܕܐܦ ܕܐܫܝܓܟ ܕܣܓܝ ܥ̇ܕܪܐ ܠܟ ܗܕܐ XXX ܡܠܦ ܐܢܐ ܠܟ ܡܘܟܟܐ
- ܠܣܩܘܪܝܗܘܢ̈ ܘܣܬܘܪܝܗܘܢ̈ ܡ̇ܪܡܝܐ ܘܠܛܘܚܐ ⁶⁰ܣܝ̇ܡܐ . ܕܐܦ ܘܪܕܘܝܝܗܘܢ̈ ܢܗܝܪܐ̈ ܘܗܕܝܪܐ̈ ܡܩܝܡܐ . ܥܡ ⁵⁹ܗܕܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܠܟܘܢ ܝܕܝܥ ܢܗܝܪܐܝܬ ܘܓܠܝܐܝܬ ܂ ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ ܛܘܒܢܐ ܫܠܝܚܐ ܕܐܦ ܘܐܝܟ -· ܗܟܢܐ ܡܫ̇ܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܦܢܝܢܢ ܗ̇ܘ ܡܐ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). IV. Dissertationes 9a, 10a. ܨܝܕܦܓܪܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܆ ܕܐܢ ܝܓܕܫܘܢܗܘܐ ܟܐܒܐ . ܡܢ ܗܕܡܐ̈ ܆ ܕܐܦ : ܟܠܗܘܢ ܒܚܘܠܡܢܐ ܐ . ܡܬܩ̇ܝܡܝܢ ܝ⬩dd ܒܗ̇ܝ ܕܡܘܬܐ
Hymnen de Ieiunio ܠܐ ܚܙܐܘܗܝ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢ ܗܘ ܡܨܐ ܓܢ̇ܒ ܡܐ ܕܢܦܠܬ ܠܗ̇ ܢܦܫܐ ܕܐܦ ܢܡܪܘܩ ܬܪܥܝܬܢ ܕܢܚܙܐ ܕܚܙܝܢܝܗܝ ܠܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܚܙܐ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܫܡܥܘܢ ܟܗܢܐ ܟܕ ܫܩ̣ܠܗ ܥܠ ܕܪܥܘܗܝ̈ ܘܐܬܢܒܝ Xܝܠ ܫܘܒܚܗ ܃ ܕܐܦ ܫܦܝܪ ܂ ܡܫܝܚܐ ܚܝܠܗ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬ ܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܐܝܟ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXX à LXXVI ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐ . ܡܪ ܆ ܕܡ̇ܙܡܐ ܐܘ ܟܝܬ ܡܙܥܩܐ ܒܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܟܕ ܗ̣ܢܝܢ ܐܦ ܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܝܢ̈ ܐܦ ܥܣܪ̈ . ܠܐ ܕܝܢ ܡܡ̇ܐܢ ܐܢܐ
- ܙܢܝܬܐ ܟܕ ܩܪܒܬ ܠܟ ܛܒ ܚܒܒܬܗ̇ ܠܥܨܒܟ ܓܝܪ ܐܠܐ ܬܒܝܪܐ̈ ܠܐ ܕܐܦ ܠܝ ܣܡܟ ܕܐܬܐܣܐ ܒܗ ܠܐ ܙܥܘܪ ܓܙܟ ܕܬܬܠ ܪܚܡܐ̈ ܠܕܠܐ ܫܘܝܢ