simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܓܝܪ ܕܡܢܗ ܕܫܘܪܝܐ ܐܡ̇ܪܬ ܆ ܕܠܐ ܣ̇ܦܩ ܐܢܐ ܠܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܐܢܬܘܢ ܕܩܕܝܫܐ ܗܢܐ ܇ ܟܕ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܦܣ ܗܘܐ ܒܗ ܒܓܒܪܐ ܂ ܥܗܕܝܢ
Histoires d’Ahoudemmeh et de Marouta, métropolitains jacobites de Tagrit et de l’Orient (VIe et VIIe siècles), suivies du traité d’Ahoudemmeh sur l’homme ܕܡܥܒܕܢܬܐ̈ ܘܚܝܠܬܢܝܬܐ̈ ܗܘܝ̈ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܒܪܟ ܘܠܘܬ ܐܢܬܘܢ ܒܗ ܘܠܐ ܐܬܡ̣ܨܝܘ . ܠܨܠܘܬܗ̈ ܕܝܢ ܒܥܝܢܝܢ̈ ܚ̣ܙܝܢ ܐܦ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܕܝܢ ܫܬ̣ܩܬܘ̣ܢ ܂ ܨܐܕܝ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܕܡܣܬܒ̣ܪܐ ܃ ܡܟܬܪ ܐܢܬܘܢ ܂ ܡ̣ܢ ܗܝܕܝܢ ܪܢ̈ ܘܠܟܐ ܃ ܡ̣ܢ ܐܡܬܝ ܕܐܢܐ ܡ̇ܢ ܟܬܒ̇ܬ ܃ ܝ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܕܒܟܬܒܟܘܢ ܡܛܠܡܢܐ ܒܨܠܝܒܐ ܡܝ̣ܬ ܡܫܝܚܐ ܘܠܘ ܒܡܘܬܐ ܐܢܬܘܢ ܐܝܬܝܟܘܢ ܂ ܘܣܗܕܘܬܟܘܢ ܕܥܠܝܢ ܠܐ ܡܬܩܒܠܐ ܂ ܘܐܢ ܐܡ̇ܪܝܢ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܘܝܨܝܦܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܦܢ ܗܟܢܐ ܠܐ ܢܐܒܕ ܓܙܪܐ ܙܥܘܪܐ ܐܢܬܘܢ ܐܘܠܨܢܐ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܟܬܒ̇ܬ ܂ ܕܠܐ ܬܫܠܘܢ ܡܢ ܕܡܨܠܝܢ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܪܚܡ̣ܘܗܝ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܨܕ - ܓ - ܕ - ܝX ܝ . ܝX X ܝ . . ܐܢܬܘܢ . ܒܗ̇ ܗܟܝܝ ܟܬܪܘ ܘܪܕܘX X ܥܕ ܡܐ ܠܚܪܬܐ . . ܟܕ ܡ̇ܣܩܝܝܢX
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX : ܠܐ ܬܚܘܘܢ ܐܣܟܡܐ ܕܚܕ ܐܡ̇ܝ̇ܢ ܐܢܬܘܢ ܒܠܫܢܐ : ܠܗ̇ܘ ܐܢܬܘܢ ܕܡܠܬܐ : ܐܢܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܟܪܙܝܢ
La seconde partie de l’Histoire de Barhadbešabba ‘Arbaïa et controverse de Théodore de Mopsueste avec les Macédoniens . ܬܐܕܘܪܘܣ ܓܝܪ ܡܘܗܒܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܬܦܫܩ . ܘܢܣܛܘܪܝܣ ܒܪ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܟܠ : ܐܢ ܗܕܐ ܫܪܝܪܐ ܆ ܡ̣ܝܢ ܡܢ ܟܠܗ ܫܪܪܐ ܪܚܝܩܝܢ
Dionysii bar Salibi commentarii in Apocalypsim, Actus et Epistulas catholicas ܠܩܒܪܐ̈ ܡܟܠ̇ܫܐ ܥܬܝܕ ܗ̣ܘܐ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܕܢܡܚܝܟ ܂ ܚܠܦ ܐܢܬܘܢ ܡ̣ܢ ܠܒܪ ܘܡܚܘܪܐ ܘܡ̣ܢ ܠܓܘ ܡܪܥܪܥܐ ܂ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܕܡ̇ܝܢ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXX à LXXVI ܡܢ ܢܦܫܟܘܢ ܠܘܬ ܗܢܝܐܘܬܐ̈ ܐܙܠܝܢ ܐܢܬܘܢ : XX Xܘܟܕ ܐܢܬܘܢ ܘܡܫܚܢ̈ ܠܟܘܢ ܐ̇ܡܪ ܠܘܬܟܘܢ . ܐܠܐ ܐܢܗ̣ܘ ܕܟܕ
Documents pour servir à l’histoire de l’Église nestorienne ܡܝܬܝܢ ¹ܐܢܬܘܢ . ܘܐ ܢ ܐܝܠܢܐ ܗ̇ܘX ²ܝܗܒ ܡXܘܬܐ ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܢܬܘܢ ܒܟܘܢ ܕܠܐ ܬܘܘܘܢ ܐܟܘܬܗ : ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܡܪ ܆ ܕܐܢ ܐܟ̇ܠܝܝܢ
Sei scritti antitriteistici in lingua siriaca. ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܘܣܝܐ ܗ̇ܝ ܕܒܠܐ ܝܕܥܬܟ ܡܠܬܐ ܐܢܬܘܢ ܇ ܟܕ ܟܝܢܐ ܘܐܘܣܝܐ ܘ ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ : ܐܝܟ ܕܐܦ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܕܬܐܠܦܘܢ̇ ܚܝܠܗ̇ ܂ ܟܕ ܪܓܝܓܝܢ̈ ܐܢܬܘܢ ܓܝܪ ܠܝܘܠܦܢܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܕܩܕܡܝܢ ܣܝ̣ܡܝܢ ܠܢ ܂ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܟܘܠ ܦܪܘܣ̣ ܒ̇ܥܝܢ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܘܫܪܟܐ ܀ ܘܩܘܝܡܗܘܢ ܕܡܢ ܡܘܬܒܐ ܥܠ ܫܘܪܪܐ ܝ ܕܬܪܥܝܬܐ ܐܢܬܘܢ ܡܪܢ ܂ ܡܐ ܕܐܬ̇ܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܒܫܘܒܚܗ ܘܫܪܟܐ ܬܬܒܘܢ ܐܦ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. Dissertatio Ia et IIa. : ܘܢܘ ܕܝܢ ܗܘ ܐܟܘܬܟܘܢ ܀ ܦܝ̈ ܨܘ ܕ ܢ . ܐܡܪܢܢ ܠܘܩܒܠ ܚܕ ܝܘ ܐܢܬܘܢ XX X X X X ܗ ܪܝܢ̈ ܝܘ̈ ܕ ܪܝܣ ܩܪ ܕ ܚܙ ܕܒܚܕ ܕ ܪܝܣ X X ܟܦܪܝܢ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܕܝܢ ܚ̣̇ܝܝܢ ܀ ܀ ܐܦܠܐ ܫܠܝܡܘܢ ܒܟܠܗ ܫܘܒܚܗ ܃ ܠܐ ܓܝܪ ܐܫܟܚ ܐܢܬܘܢ ܟܡܐ ܠܟܘܢ ܕܡܝܬܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢܗܝܢ ܂ ܘܗܠܝܢ ܝ ܠܐ ܚ̣̇ܝܝܢ ܂
Liber de Unione ܃ ܂ ܝ ܗ̣ܘ ܐܫܪ ܘܐܣܝ ܇ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܗ ܝܗܒܬ ܠܗ ܗܕܐ ܐܢܬܘܢ ܣܗܕܘܗܝ̈ ܂ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܡܗ ܠܗܢܐ ܕܚ̣ܙܝܬܘܢ ܘܝ̇ܕܥܝܢ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: Homélie LXXVII, texte grec édité et traduit en français, versions syriaques publiées pour la première fois. ܠܗܘܢ ܒܫܡܐ ܕܐܒܐ . ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܟܕ ܡܠܦܢ ܐܢܬܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܒ ܝܘܚܢܢ . ܐܠܐ ܠܘܬ ܥܡܡܐ̈ ܟܕ ܡܥܡܕܝܢ
- ܕܐܠܘ ܦܫܝܩ ܗܘܐ ܠܝ ܕܐܦ̣ܠܛ ܡܢ ܗܪܟܐ : ܐܝܟ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܟܘܢ ܐܢܬܘܢ ܒܫܫܠܬܐ ܕܠܐ ܢܦܠ̣ܝܛ ܘܢܣܪܘܚ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܆ ܠܐ ܝܕܥ̇ܝܢ
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܂ ܒܢܓܪܘܬ ܪܘܚܗ ܕܙܒܢܐ 20 ܡܬܬܪẌ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒ̇ܝܬܘܢ ܂ ܐܢܬܘܢ ܙܟܝܐ ܡܬܓܡܪ ܆ ܘܫܝܢܐ ܗ̇ܘܐ ܘܠܟܘܪܣܘܬܐ̈ ܐܚ̇ܝܕܝܢ