simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Isa [AB] . ܒܡܢܘ ܐܬܡܠܟ : ܘܐܠܦܗ . ܘܣܟܠܗ ܐܘܪܚܐ ܕܕܝܢܐ . ܘܐܠܦܗ ܡܠܟܐ ܒܡܣܐܬܐ . ܡܢܘ ܬܩܢ ܪܘܚܗ ܕܡܪܝܐ . ܐܘ ܡܢܘ ܗܘܐ ܠܗ ܡܠܟ
P:Isa [AB] . ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܒܕܝܢܐ ܢܫܬܠܛܘܢ . ܘܢܗܘܐ ܓܒܪܐ ܐܝܟ ܓܢܝܐ ܡܠܟܐ ܕܢܘܗܪܗ ܒܨܗܝܘܢ : ܘܬܢܘܪܗ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܗܐ ܒܙܕܝܩܘܬܐ
P:Isa [AB] : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܢܐ ܐܡܪܘ ܠܟ ܗܠܝܢ ܓܒܪܐ̈ . ܘܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܬܘ ܡܠܟܐ ܘܒܟܠܗ ܒܝܬ ܫܘܠܛܢܗ . ܘܐܬܐ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܠܘܬ ܚܙܩܝܐ
P:Isa [AB] : ܚܙܝܬ ܠܡܪܝܐ ܝܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܪܡܐ . ܘܫܩܠܐ ܕܫܦܘܠܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ . ܘܢܘܗܪܐ ܢܚܫܟ ܒܥܡܛܢܗܘܢ . ܒܫܢܬܐ ܕܡܝܬ ܥܘܙܝܐ
P:Isa [AB] : ܨܪܝ ܢܚܬܘܗܝ̈ : ܘܐܬܟܣܝ ܣܩܐ . ܘܥܠ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ . ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܘܚܘܝܘܗܝ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܪܒ ܫܩܐ̈ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܫܡܥ ܚܙܩܝܐ
P:Isa [AB] ܐܬܘܪܝܐ . ܘܐܬܠ ܠܟ ܬܪܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ ܪܟܫܐ̈ : ܐܢ ܐܝܬ ܠܟ ܡܠܟܐ : ܕܩܕܡ ܡܕܒܚܐ ܚܕ ܬܣܓܕܘܢ . ܘܗܫܐ ܐܬܚܠܛ ܥܡ ܡܪܝ
P:Isa [AB] ܐܬܘܪܝܐ : ܕܢܚܣܕ ܠܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܘܢܟܣܝܘܗܝ ܒܡܠܐ̈ ܕܫܡܥ ܡܠܟܐ . ܟܒܪ ܢܫܡܥ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܪܒ ܫܩܐ̈ . ܕܫܕܪܗ ܡܪܗ
P:Isa [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗ̇ : ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܣܠܩ ܪܨܢ ܡܠܟܐ ܕܐܪܡ : ܘܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ
P:Isa [AB] ܕܐܪܡ : ܘܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܡܠܟܐ ܕܐܚܙ : ܒܪ ܝܘܬܡ : ܒܪ ܥܘܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܣܠܩ ܪܨܢ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ . ܘܢܗܘܐ ܒܝܘܡܐ ܗܘ : ܢܫܪܩ ܡܪܝܐ ܠܕܒܒܐ̈ : ܡܠܟܐ : ܝܘܡܬܐ̈ ܕܠܐ ܐܬܘ ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܐܥܒܪ ܠܐܦܪܝܡ ܡܢ ܝܗܘܕܐ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ . ܘܐܘܣܦ ܬܘܒ ܡܪܝܐ ܠܡܐܡܪ ܠܝ . ܥܠ ܕܐܣܠܝܘ ܥܡܐ ܗܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܐ : ܢܫܩܘܠ ܩܢܝܢܐ ܕܕܪܡܣܘܩ : ܘܒܙܬܐ ܕܫܡܪܝܢ : ܩܕܡ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ : ܠܐ ܢܛܥܝܟܘܢ ܚܙܩܝܐ : ܡܠܟܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܝܗܘܕܐܝܬ : ܘܐܡܪ : ܫܡܥܘ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ ܪܒܐ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ . ܘܚܢܢ ܐܝܟܢܐ ܢܬܦܨܐ . ܡܫܩܠܐ ܕܡܕܒܪܐ ܕܝܡܐ . ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܗܘ : ܗܪܟܐ ܗܘ ܬܘܟܠܢܢ : ܕܥܪܩܢ ܠܡܬܥܕܪܘ ܘܠܡܬܦܨܝܘ ܡܢ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ : ܘܐܬܟܬܫ ܥܡ ܐܫܕܘܕ ܘܟܒܫܗ̇ . ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܘ : ܡܠܠ ܡܠܟܐ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܒܫܢܬܐ ܕܐܬܐ ܬܐܪܬܢ ܠܐܫܕܘܕ : ܟܕ ܫܕܪܗ ܣܪܓܘܢ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ : ܠܐ ܢܛܥܝܟܘܢ ܚܙܩܝܐ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ : ܫܡܥܘ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ ܪܒܐ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ : ܠܐ ܢܥܘܠ ܠܩܪܝܬܐ ܗܕܐ . ܘܠܐ ܢܫܕܐ ܬܡܢ ܓܐܪܐ . ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܕܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܥܒܕ ܗܕܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܥܠ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ : ܡܢܐ ܗܘ ܬܘܟܠܢܐ ܗܢܐ ܕܐܬܬܟܠܬ . ܘܐܡܪܬ ܕܐܝܬ ܒܟ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܪܒ ܫܩܐ̈ : ܐܡܪܘ ܠܚܙܩܝܐ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܪܒܐ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ : ܥܒܕܘ ܥܡܝ ܒܘܪܟܬܐ : ܘܦܘܩܘ ܠܘܬܝ . ܘܐܟܘܠܘ ܐܢܫ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ܠܐ ܬܫܡܥܘܢ ܠܚܙܩܝܐ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ : ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܥܫܝܢܬܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ . ܘܐܚܕ ܡܠܟܐ ܒܫܢܬ ܐܪܒܥܣܪܐ̈ ܕܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܣܠܩ ܣܢܚܪܝܒ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ : ܫܡܥܬ . ܗܢܐ ܦܬܓܡܐ ܕܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܡܪܝܐ . ܫܝܛܐ ܠܟ : ܡܠܟܐ ܚܝܠܬܢܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܟܠ ܕܨܠܝܬ ܩܕܡܝ ܥܠ ܣܢܚܪܝܒ