simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Isa [AB] ܗܘܐ ܡܫܩܠܐ ܗܢܐ . ܠܐ ܬܚܕܝܢ ܟܠܟܝ ܦܠܫܬ : ܡܛܠ ܕܐܬܬܒܪ ܡܠܟܐ ܪܡܬܐ ܡܢܘ ܢܗܦܟ . ܡܫܩܠܐ ܕܦܠܫܬ : ܒܫܢܬܐ ܕܡܝܬ ܐܚܙ
P:Isa [AB] ܕܚܡܬ : ܘܡܠܟܐ ܕܪܦܕ : ܘܡܠܟܐ ܕܩܪܝܬܐ ܣܦܪܘܝܡ : ܘܕܢܥ : ܡܠܟܐ : ܠܓܘܙܢ ܘܠܚܪܢ ܘܠܪܨܦ : ܘܠܒܢܝ̈ ܥܕܢ ܘܕܒܕܠܣܪ . ܐܝܟܘ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ : ܥܒܕܘ ܥܡܝ ܒܘܪܟܬܐ : ܘܦܘܩܘ ܠܘܬܝ . ܘܐܟܘܠܘ ܐܢܫ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ܠܐ ܬܫܡܥܘܢ ܠܚܙܩܝܐ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ : ܠܐ ܢܛܥܝܟܘܢ ܚܙܩܝܐ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ : ܫܡܥܘ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ ܪܒܐ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Isa [AB] ܪܒܐ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ : ܡܢܐ ܗܘ ܬܘܟܠܢܐ ܗܢܐ ܕܐܬܬܟܠܬ . ܘܐܡܪܬ ܡܠܟܐ ܡܥܗܕܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܪܒ ܫܩܐ̈ : ܐܡܪܘ ܠܚܙܩܝܐ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Isa [AB] ܠܒܪ ܛܒܐܝܠ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܠܐ ܬܩܘܡ ܘܠܐ ܬܗܘܐ . ܡܠܟܐ . ܢܣܩ ܠܝܗܘܕܐ ܘܢܥܩܪܝܗ̇ : ܘܢܬܪܥܝܗ̇ . ܘܢܡܠܟ ܒܗ̇
P:Isa [AB] . ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܒܕܝܢܐ ܢܫܬܠܛܘܢ . ܘܢܗܘܐ ܓܒܪܐ ܐܝܟ ܓܢܝܐ ܡܠܟܐ ܕܢܘܗܪܗ ܒܨܗܝܘܢ : ܘܬܢܘܪܗ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܗܐ ܒܙܕܝܩܘܬܐ
P:Isa [AB] ܕܒܒܠ : ܐܓܪܬܐ̈ ܘܩܘܪܒܢܐ̈ ܠܚܙܩܝܐ : ܡܛܠ ܕܫܡܥ ܕܐܬܟܪܗ : ܡܠܟܐ ܫܘܚܢܐ : ܘܡܬܚܠܡ . ܒܙܒܢܐ ܗܘ : ܫܕܪ ܡܪܘܕܟ ܒܠܕܢ ܒܪ ܒܠܕܢ
P:Isa [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܣܠܩ ܣܢܚܪܝܒ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ : ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܘܘܢܐ̈ ܘܬܢܚܬܐ̈ . ܨܚ ܝܙ ܘܗܘܬ ܒܫܢܬ ܐܪܒܥܣܪܐ̈ ܕܚܙܩܝܐ
P:Isa [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܟܕ ܐܬܟܪܗ : ܘܚܝܐ ܡܢ ܟܘܪܗܢܗ . ܐܢܐ ܐܡܪܬ ܡܠܟܐ ܠܒܣܬܪܗ ܥܣܪܐ ܕܪܓܝܢ̈ : ܒܕܪܓܐ̈ ܕܢܚܬ . ܟܬܒܗ ܕܚܙܩܝܐ
P:Isa [AB] ܠܘܬ ܐܫܥܝܐ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܫܥܝܐ : ܗܟܢܐ ܐܡܪܘ ܠܡܪܟܘܢ : ܡܠܟܐ ܘܬܨܠܐ ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܐܫܬܚܪܘ . ܘܐܬܘ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܚܙܩܝܐ
P:Isa [AB] ܘܐܡܪ : ܠܐ ܬܬܠܘܢ ܠܗ ܦܬܓܡܐ . ܘܐܬܐ ܐܠܝܩܝܡ ܒܪ ܚܠܩܝܐ ܡܠܟܐ ܐܝܕܝ̈ . ܘܫܬܩܘ ܠܗܘܢ : ܘܐܢܫ ܠܐ ܝܗܒ ܠܗ ܦܬܓܡ . ܡܛܠ ܕܦܩܕ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ ܡܢ ܠܟܝܫ ܠܪܒ ܫܩܐ̈ : ܠܘܬ ܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܡܠܟܐ ܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܥܫܝܢܬܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ . ܘܐܚܕ ܐܢܝܢ . ܘܫܕܪ
P:Isa [AB] ܠܐܘܪܫܠܡ : ܒܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ . ܘܩܡ ܒܡܣܩܬܐ ܕܝܡܬܐ ܥܠܝܬܐ ܡܠܟܐ ܐܢܝܢ . ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܡܢ ܠܟܝܫ ܠܪܒ ܫܩܐ̈ : ܠܘܬ ܚܙܩܝܐ
P:Isa [AB] : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܢܐ ܐܡܪܘ ܠܟ ܗܠܝܢ ܓܒܪܐ̈ . ܘܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܬܘ ܡܠܟܐ ܘܒܟܠܗ ܒܝܬ ܫܘܠܛܢܗ . ܘܐܬܐ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܠܘܬ ܚܙܩܝܐ
P:Isa [AB] : ܨܪܝ ܢܚܬܘܗܝ̈ : ܘܐܬܟܣܝ ܣܩܐ . ܘܥܠ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ . ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܘܚܘܝܘܗܝ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܪܒ ܫܩܐ̈ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܫܡܥ ܚܙܩܝܐ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ . ܘܢܗܘܐ ܒܝܘܡܐ ܗܘ : ܢܫܪܩ ܡܪܝܐ ܠܕܒܒܐ̈ : ܡܠܟܐ : ܝܘܡܬܐ̈ ܕܠܐ ܐܬܘ ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܐܥܒܪ ܠܐܦܪܝܡ ܡܢ ܝܗܘܕܐ
P:Isa [AB] ܚܕ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܢܙܡܪܘܢ ܠܨܘܪ ܙܡܝܪܬܐ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܒܝܘܡܐ ܗܘ : ܬܬܛܥܐ ܨܘܪ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܐܝܟ ܝܘܡܝ̈
P:Isa [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܗ ܕܕܘܝܕ ܐܒܘܟ : ܫܡܥܬ ܡܠܟܐ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ : ܠܡܐܡܪ . ܙܠ ܐܡܪ ܠܚܙܩܝܐ
P:Isa [AB] ܕܝܗܘܕܐ ܠܡܐܡܪ : ܠܐ ܢܛܥܝܟ ܐܠܗܟ : ܕܬܟܝܠ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ . ܡܠܟܐ . ܘܫܡܥ ܘܫܕܪ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ ܚܙܩܝܐ . ܗܟܢܐ ܐܡܪܘ ܠܚܙܩܝܐ