simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarAphton:ActsSev . ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܢܬ ܦܟܗ- ܕܝܘܢܝܐ̈ . ܘܢܦܩ ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܗܘ ܩܕܝܫܐ ܣܐܘܝܪܐ . ܒܫܢܬ ܟ-ܐ ܕܐܢܣܛܣ
BarAphton:ActsSev . ܘܚܘܝܗ ܕܠܒܘܛܠܐX ܕܗܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ̈ ܒܟܠܩܕܘܢܐ ܗܘܐ . ܡܠܟܐ ܐܕܢܚܗ ܠܫܪܪܐ ܆ ܘܦܫܩܗ ܠܟܬܒܐ ܗܢܛܝܩܘܢ ܕܥܒܕX ܙܐܢܘܢ
BarAphton:ActsSev . ܫܡܫ ܒܟܘܪܣܝܐ ²ܫܢܝܐ̈ ܘ- . ܘܟܕ ܡܠܟܐ ܬܪܝܨ ܫܘ- ܥܢܕ ܘܘܡ ܡܠܟܐ ܣܡ ܡܢ ¹ܥܠܘ- ܐܝܕܐ ܆ ܐܒܪܗܡ ܐܦܝܣ- ܕܚܠܒ : ܒܝܘܡܝ̈ ܐܢܣܛܣ
BarAphton:ActsSev : ܕܡܥܬܕܐ ܗܘܬ ܠܘ ܘܡܚܦܛܐ ܬܐܕܘܪܐ ܕܝܢ ܡܠܟܬܐ ܕܐܚܝܕܐ ܡܠܟܐ ܒܛܣܪܣܩܕܩܛܐ . ¹ܘܐܬܩܒܠ ܚܒܝܒܐܝܬ ܒܦܠܛܢ ܡܢ
BarAphton:ActsSev : ܘܫܢܝܘ ܡܝܢ ܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܒܡܥܠܬܗ ܕܐܓܦܝܛܐ ܕܪܗܘܡܐ : ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܒܫܪܒܐ ܕܬܫܥܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܬܕܚܝܘ ³ܡܢ
BarAphton:ActsSev : ܫܕܪ ܡܚܕܐ ܠܪܝܫܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ ܆ ܠܦܛܪܝܩܝܘܣ ܡܠܟܐ ܗ̇ܝ ܕܠܗܢܐ ܝܠܕܬ . ܠܘ̇ܘ ܕܟܕ ܫܒܚ ܕܚܠ ܠܐܠܗܐ ܘܪܚܡ ܐܠܗܐ
BarAphton:ActsSev X ܘܩܪܘܛܪܝܘܣ X ܪܝܫ ܡܘܬܒܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܡܕܝܢܬܐ : ܡܠܟܐ ܗ̇ܝ ܕܡܝܘܡܐ ܒܢܝ̈ ܐܬܪܐ ܡܫܡܗܝܢ : ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܕܡܪܩܝܢܘܣ
BarAphton:ActsSev X ܝ X X ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܬܩܪܝ . ܘܒܥܨܬܐ ܣܓܝܬܐ ܕܡܢ ܟܠܢܫ ܡܠܟܐ . ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܣܐܘܪܐ ܩܕܡ ܗܠܝܝܢ ܡܛܘܠ ܫܝܢܗ̇ ܕܥܕܬܐ ܆ ܡܝܢ
BarAphton:ActsSev ܆ ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ X ܕܡܪܩܝܢܘܣ ܗ̇ܘ ܕܒܬܪܗ ܦܩܕܬ ܆ ܕܗܢܐ ܐܝܟ ܡܢ ܡܠܟܐ . X X ܦܘܠܟܘܪܝܐ ܓܝܪ ܚܬܘ ܕܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܛܒܝܒܐ ܘܪܚܡ ܐܠܗܐ
BarAphton:ActsSev ܆ ܗܘܐ ܦܠܘܝܢܐ : ܗܢܐ ܕܐܬܟܣܣ ܒܗܪܣܝܣ ܕܬܪܝܝ̈ ܟܝܢܐ̈ : ܡܠܟܐ . ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܗܟܝܠ ܪܒܬܐ ܕܣܘܪܝܐ : ܒܝܘܡܝ̈ ܐܢܣܛܣ
BarAphton:ActsSev ܆ ܘܟܠܗܘܢ X ܗܠܝܢ ܕܒܡܥܠܝܘܬܐ ܕܪܒܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܡܠܟܐ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠܬܗܝܢ X ܣܠܩ ܆ ܬܘܒ ܦܢܐ ܠܕܘܟܬܗ ܇ ܟܕ ܗܘ
BarAphton:ActsSev ܆ ܠܡܩܕܘܝܘܣ ܡܢ ܒܚܘܝܒܐ X ܝ›X X X ܕܐܟܣܘܪܝܐ ܐܪܡܝܗ ܆ ܡܠܟܐ ܢܓܙܘܡ ܠܘ . X XܝXXX ܟܕ ܠܗܕܐ X ܡܠܬܐ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܫܡܥ ܗܘ
BarAphton:ActsSev ܆ ܢܦܩ ܟܕX ܡܝܬܐX ܕܘܠܝܢX ¹ܕܪܕܝܦܢ ܘܘܐ ܆ ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܡܠܟܐ . X ܘܟܕ ܣܝܓܝܐܬܐ̈ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܥܡ ܦܐܪܝܣܝܐ ܐܡܪ ܩܕܡ
BarAphton:ActsSev ܐܚܝܕܐ ܩܪܐ ܠܘܬܘ ܠܪܒܐ ܣܐܘܝܪܐ ܆ ܐܝܟ ܡܢ ܕܢܬܚܫܒ ܥܡܗ ܡܛܠ ܡܠܟܐ X X X ܟܫܛ ܘܘܐ . ܟܕ ܗܟܢܐ Xܘܟܝܠ ܣܝܡܝܝܢ ܗܘܘ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܆ ܗܘ
BarAphton:ActsSev ܐܚܪܝܬ ܐܬܡܢܥ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܒܛܣܪܣܩܕܩܛܐ . ܡܠܟܐ ܠܡܠܟܐ ܀ ܣܐܘܪܐ ܕܝܢ ܒܚܝܪܐ : ܟܕ ܐܬܩܪܝ ܐܟܝܦܐܝܬ ܡܝܢ
BarAphton:ActsSev ܐܢܣܛܘܣ : ܟܕ ¹ܡܦܝܣ ܕܬܗܘܐ ܣܘܢܗܕܣ ܒܨܝܕ ܢ . ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ ܘܥܠ ܦܠܘܝܢܐ ܕܗܪܛܝܩܐ ܗܘ . ܘܟܬܒ ܘܫܪ̣ܪ ܡܚܦܛܢܐ̈ ܠܘܬ
BarAphton:ActsSev ܐܦ ܐܠܗܐ ܫܠܡܘ ܘܦܣܩܘ . ܡܫܬܕܪܝܢ ܗܟܝܠ ܠܘܬܗ ܆ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܡܠܟܐ X Xܝ X X X ܗܪܛܝܩܝܐ ܘܐܪܝܟ ܙܒܢܐ ܢܕܟܐ ܠܡܕܢܚܐ . ܠܗܠܝܢ ܐܦ
BarAphton:ActsSev ܒܫܪܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܆ ܒܗ̇ ܒܦܠܛܝܝܢ ܕܡܠܟܬܐ ܗܘܐ ܆ ܡܠܟܐ ܆ ܠܝܘܬܪܢܐ ܕܡܗܝܡ̈- . XX ܘܩܕܝܫܐ ܣܐܘܝܪܐ ܟܕ ܐܬܩܪܝ ܡܢ
BarAphton:ActsSev ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܛܠܝܗ ܕܐܠܝܫܥ ܐܡܪ ܆ ܐܫܬܥܐ ܠܝ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕ ܡܠܟܐ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܘܬܕܡܪܬܘ̈ ܕܗ̇ܘ ܬܒܥ ܐܢܬ ܠܢ ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܒܙܒܢ̇
BarAphton:ActsSev ܕܠ ܠܐܠܗܐ ܐܡܝܢܢ̈ X ܘܘܝ̈ ܆ ܡܠܟܐܝܬ X ܘܒܪܚܡܬ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܕܡܙܡܘܪܐ̈ ܘܒܡܠܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܘܒܨܘܡܐ̈ ܆ ܥܡ ܐܚܘܘܝܢ