simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMarMaʿIn . 46 . ‏ ‏ܘܡܚܕܐ ܥܒܕܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܡܠܟܐ ܩܠܝܠܐܝܬ . ܒܗܘ̇ ܡܠܟܐ . ܘܟܠ ܕܢܫܟܚܗ ܢܩܛܠܝܘܗܝ . ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܡܡܪܕ ܐܢܫܐ ܡܢ
ActsMarMaʿIn . 78 . ‏ ‏ܗܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܐܡܪ . ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܣܓ̇ܕ ܐܢܐ ܆ ܗܘ̇ ܡܠܟܐ ܡܠܬܐ ܕܪܒ ܗܘ ܙܘܣ . ܘܫ̇ܪܐ ܐܢܐ ܠܟ . ܘܐܠܐ ܡܘܒܠ ܐܢܐ ܠܟ ܠܘܬ
ActsMarMaʿIn . ܒܟܠܗ ܛܘܪܐ ܐܢ ܦܗ̇ܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ . ܡܠܟܐ ܘܫܕܪ ܒܬܪܗ ܡܚܕܐ ܡܠܟܐ ܐܢܫܐ ܦܪܫܐ̈ ܠܐ ܙܥܘܪ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ
ActsMarMaʿIn . ܗܐ ܒܢܘܪܐ ܩܛ̇ܠ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܒܗܝ̇ ܕܟܦܪܬ ܒܗ̇ . ܐܝܟܢܐ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ . ܘܡܫܪ ܐܢܐ ܠܗ ܕܫܪܪܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܕܐܡܪ ܀ 42 . ‏ ‏ܐܡܪ ܠܗ
ActsMarMaʿIn . ܘܗܘܐ ܚܒܝܫ ܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܬܠܡܕ . ܡܛܠ ܩܪܒܐ ܡܠܟܐ . ܝܬܝܪ ܚܣܝܪ . ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܡܠܟ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
ActsMarMaʿIn . ܘܙܟܝܗܝ ܘܫܥܒܕܗ ܒܙܟܘܬܐ ܕܝܗܒ ܠܗ ܐܠܗܐ . ܘܒܫܢܬܐ ܡܠܟܐ . ܡܛܠ ܩܪܒܐ ܕܝܠܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ . ܟܕ ܡܚܐ‏ ‏ܗܘܐ ܥܡ ܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn . ܘܝܗܒܘ ܐܢܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܠܐܓܪܬܐ̈ ܠܡܗܝܡܢܐ ܗܘ̇ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܐܢܫܝܗܘܢ̈ ܘܐܘܕܥܘ ܐܢܘܢ ܥܠ ܐܘܠܨܢܐ ܗܘ̇ ܕܥܒܕ ܠܗܘܢ
ActsMarMaʿIn . ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܪܝ ܡܥܝܢ ܕܡܝܬ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ ܐܬܬܥܝܩ ܡܠܟܐ ܛܪܘܢܐ ܐܙܠ ܘܐܫܟܚܗ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܢܝܡܢ ܘܩܛܠܗ ܘܥܛܦ ܠܘܬ
ActsMarMaʿIn . ܘܠܗ ܗܘ ܚܙܐ ܗܘܐ ܡܪܝ ܡܥܝܢ . ܘܐܦ ܡܛܠܬܗ ܗܝܡܢ ܒܐܠܗܐ ܀ 8 . ܡܠܟܐ ܀ 7 . ܒܗ ܕܝܢ ܒܙܒܢܐ ܗܘ̇ ܡܝܬ ܛܘܒܢܐ ܕܘܕܐ ܕܢܫܛܗ ܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn . ܘܢܘܪܒ ܫܡܟ ܐܝܟ ܫܠܡܘܢ . ܢܫܡܥܢ̈ ܫܡܥܟ ܓܙܪܬܐ̈ ܘܢܐܬܝܢ ܡܠܟܐ ܒܗ ܘܐܩܝܡܬ ܗܝܡܢܘܬܗ ܆ ܗܘ ܢܢܛܪܟ ܘܠܬܓܟ ܐܝܟ ܕܘܝܕ
ActsMarMaʿIn . ܘܣܓܝ ܡܗܝܡܢ ܗܘܐ ܒܡܫܝܚܐ . ܕܫܕܪܗ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܚܕ ܐܝܙܓܕܐ ܡܢ ܪܘܡܝܐ̈ ܠܘܬܗ ܕܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn . ܟܬܘܒ ܠܝ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܐܢܬ ܘܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܝܟ̈ ܆ ܕܠܐ ܬܘܒ ܡܠܟܐ ܘܠܒܫ ܀ 67 . ‏ ‏ܘܒܬܪܗ ܕܝܘܡܐ ܐܡܪ ܡܗܝܡܢܐ ܗܘ̇ ܠܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn ܀ ܘܟܕ ܫܡܥ ܛܘܒܢܐ ܐܠܗܝܐ ܩܡ ܘܝܬܒ ܥܠ ܐܪܝܐ ܗܘ̇ ܆ ܘܐܬܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܥܠ ܓܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕܫܡܗ̇ ܐܓܪܝܦܘܣ . ܗܝ̇ ܕܒܢܗ̇ ܗܘܐ ܐܓܪܦܘܣ
ActsMarMaʿIn ܆ ܕܐܦܠܐ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܪܓܝܫܝܢ ܒܗ ܐܝܟܘ ܆ ܝܘܡܢ ܗܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܝ ܘܚܫܒܢܝ . 34 . ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܚܐܪܐ̈ . ܠܐ ܚܝܝܟ̈ ܕܝܠܟ
ActsMarMaʿIn ܆ ܘܥܒܕܗ ܠܗ ܪܒ ܚܝܠܐ ܀ 4 . ‏ ‏ܘܟܕ ܡܬܩܛܠܝܢ ܗܘܘ ܣܗܕܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܘܪܕܐ ܘܡܗܝܪ ܒܟܠܡܕܡ . ܘܡܛܠ ܚܟܡܬܗ ܘܣܘܟܠܗ ܫܦܪ ܠܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn ܐܢܫܐ ܦܪܫܐ̈ ܠܐ ܙܥܘܪ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ . ܒܟܠܗ ܛܘܪܐ ܐܢ ܡܠܟܐ ܕܢܨܪܝܐ̈ . ܘܗܐ ܬܡܢ ܗܘ ܥܕܟܝܠ ܀ 35 . ܘܫܕܪ ܒܬܪܗ ܡܚܕܐ
ActsMarMaʿIn ܒ̇ܥܐ ܠܟ . ܕܩܪܨܝܟ̈ ܐܬܐܟܠܘ ܩܕܡܘܗܝ ܕܢܨܪܝܐ ܐܢܬ ܀ ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܡܪܙܒܢܐ ܗܘ̇ ܕܣܠܩ ܒܬܪܗ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܥܝܢ ܩܘܡ ܚܘܬ . ܗܐ
ActsMarMaʿIn ܒܚܡܬܐ . ܥܕܠܐ ܢܦܠ ܣܓܕ ܠܗ ܐܝܟ ܥܝܕܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܝܢ ܣܟܠܐ ܡܠܟܐ 37 . ܘܩܡ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܘܢܚܬ ܥܡܗܘܢ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܫܒܘܪ . ܘܚܪ ܒܗ
ActsMarMaʿIn ܕܡܨܪܝܢ . ܘܦܠܓ ܝܡܐ ܩܕܡܝܗܘܢ . ܘܥܒܪܘ ܒܗ ܐܝܟ ܕܒܝܒܫܐ . ܡܠܟܐ ܘܒܚܝܠܐ̈ ܘܒܓܢܒܪܘܬܐ̈ ܕܗܘܝ̈ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܩܕܡ ܦܪܥܘܢ
ActsMarMaʿIn ܕܢܐܙܠ ܠܚܕܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܗ . ܘܒܥܝܗܝ ܠܡܥܝܢ ܘܠܐ ܡܠܟܐ . ܐܠܐ ܦܘܫ ܒܫܠܡܐ ܀ 33 . ܟܕ ܕܝܢ ܒܪܟܗ ܘܦܪܫ ܡܢܗ ܆ ܢܚܬ ܫܒܘܪ