simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMarMaʿIn ܀ ܘܟܕ ܫܡܥ ܛܘܒܢܐ ܐܠܗܝܐ ܩܡ ܘܝܬܒ ܥܠ ܐܪܝܐ ܗܘ̇ ܆ ܘܐܬܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܥܠ ܓܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕܫܡܗ̇ ܐܓܪܝܦܘܣ . ܗܝ̇ ܕܒܢܗ̇ ܗܘܐ ܐܓܪܦܘܣ
ActsMarMaʿIn ܡܢ ܚܐܪܐ̈ ܕܡܢܐ ܐܥܒܕ ܠܗ . ܘܠܘܠܓܫ ܡܪܙܒܢܐ ܦ̇ܩܕ ܐܢܐ ܠܗ ܡܠܟܐ ܥܠ ܡܚܘܬܗ̈ . ܘܢܬܚܒܫ ܒܝܬ ܕܝܢܐ ܥܕܡܐ ܕܢ̇ܣܒ ܐܢܐ
ActsMarMaʿIn ܠܐܓܪܬܐ̈ ܠܡܗܝܡܢܐ ܗܘ̇ ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܠܐ ܬܣܩ ܡܢ ܬܡܢ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ ܥܠ ܐܘܠܨܢܐ ܗܘ̇ ܕܥܒܕ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ . ܘܝܗܒܘ ܐܢܝܢ̈
ActsMarMaʿIn ܒܚܡܬܐ . ܥܕܠܐ ܢܦܠ ܣܓܕ ܠܗ ܐܝܟ ܥܝܕܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܝܢ ܣܟܠܐ ܡܠܟܐ 37 . ܘܩܡ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܘܢܚܬ ܥܡܗܘܢ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܫܒܘܪ . ܘܚܪ ܒܗ
ActsMarMaʿIn ܕܢܩܘܡ ܢܩܒܠܝܘܗܝ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܥܠ ܠܝܓ ܡܠܟܐ ܘܐܘܕܥ ܠܡܠܟܐ ܕܡܗܝܡܢܐ ܕܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܐܬܐ . ܘܟܕ ܒܥ̇ܐ
ActsMarMaʿIn ܫܕܪ ܒܬܪܟ ܕܢܬܒܥ ܡܢܟ ܬܒܥܬܐ ܕܥ̇ܒܕܝܟ̈ ܡܪܝܕܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ ܗܘܝ̈ ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ . ܘܠܡܢܐ ܠܐ ܡܕܒܚ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ̈ . ܗܐ ܓܝܪ
ActsMarMaʿIn ܩܠܝܠܐܝܬ . ܒܗܘ̇ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܚܕ ܐܝܙܓܕܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܢܗܘܐ ܡܡܪܕ ܐܢܫܐ ܡܢ ܡܠܟܐ . 46 . ‏ ‏ܘܡܚܕܐ ܥܒܕܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪ
ActsMarMaʿIn . ܘܢܘܪܒ ܫܡܟ ܐܝܟ ܫܠܡܘܢ . ܢܫܡܥܢ̈ ܫܡܥܟ ܓܙܪܬܐ̈ ܘܢܐܬܝܢ ܡܠܟܐ ܒܗ ܘܐܩܝܡܬ ܗܝܡܢܘܬܗ ܆ ܗܘ ܢܢܛܪܟ ܘܠܬܓܟ ܐܝܟ ܕܘܝܕ
ActsMarMaʿIn ܆ ܕܐܦܠܐ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܪܓܝܫܝܢ ܒܗ ܐܝܟܘ ܆ ܝܘܡܢ ܗܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܝ ܘܚܫܒܢܝ . 34 . ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܚܐܪܐ̈ . ܠܐ ܚܝܝܟ̈ ܕܝܠܟ
ActsMarMaʿIn ܢܦܠ ܒܬܥܫܐ ܕܩܪܒܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܕܒܥܘ ܕܢܣܩܘܢ ܥܠܘܗܝ . ܘܗܘܐ ܡܠܟܐ ܡܕܡ ܠܐ ܡܛܝܗܝ . ܘܐܬܓܙܙ ܘܐܬܥܠܝ ܡܢܗ ܀ 54 . ‏ ‏ܫܒܘܪ ܕܝܢ
ActsMarMaʿIn ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܘܬܟ . ܚܘܝܗܝ ܐܘܪܚܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܡܛܠ ܕܡܐܢܐ ܗܘ ܡܠܟܐ ܙܠ ܠܛܘܪܐ ܕܫܝܓܪ ܕܐܝܬ ܒܡܕܢܚܐ . ܘܗܐ ܠܪܒ ܚܝܠܐ ܕܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܡܪ ܠܝ ܐܢܬ ܡܪܘܕܐ . ܠܡܢܐ ܥܩܪܬ ܥܠܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ . ܘܐܬܐ ܠܡ ܒܬܪܗ ܡܪܙܒܢܐ ܇ ܚܕ ܡܢ ܛܟܣܗ ܕܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn . ܘܣܓܝ ܡܗܝܡܢ ܗܘܐ ܒܡܫܝܚܐ . ܕܫܕܪܗ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܚܕ ܐܝܙܓܕܐ ܡܢ ܪܘܡܝܐ̈ ܠܘܬܗ ܕܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn ܒ̇ܥܐ ܠܟ . ܕܩܪܨܝܟ̈ ܐܬܐܟܠܘ ܩܕܡܘܗܝ ܕܢܨܪܝܐ ܐܢܬ ܀ ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܡܪܙܒܢܐ ܗܘ̇ ܕܣܠܩ ܒܬܪܗ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܥܝܢ ܩܘܡ ܚܘܬ . ܗܐ
ActsMarMaʿIn ܡܗܝܡܢܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ . ܕܢܥܒܕ ܫܝܢܐ ܥܡ ܫܒܘܪ . ܘܢܣܒ ܡܢܗ ܡܠܟܐ ܕܫܒܘܪ ܡܠܟܐ . ܘܣܓܝ ܡܗܝܡܢ ܗܘܐ ܒܡܫܝܚܐ . ܕܫܕܪܗ ܗܘܐ
ActsMarMaʿIn ܣܓܝ ܘܒܟܐ . ܘܠܐ ܐܟܠ ܠܚܡܐ ܒܝܘܡܐ ܗܘ̇ . ܐܠܐ ܗܟܢܐ ܡܢ ܥܩܬܗ ܡܠܟܐ ܘܐܫܬܥܝ ܠܗ ܟܠ ܕܚܙܐ . ܘܡܛܠܬܗ ܕܡܪܝ ܡܥܝܢ . ܘܐܬܬܥܝܩ
ActsMarMaʿIn . ܗܐ ܒܢܘܪܐ ܩܛ̇ܠ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܒܗܝ̇ ܕܟܦܪܬ ܒܗ̇ . ܐܝܟܢܐ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ . ܘܡܫܪ ܐܢܐ ܠܗ ܕܫܪܪܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܕܐܡܪ ܀ 42 . ‏ ‏ܐܡܪ ܠܗ
ActsMarMaʿIn . ܘܝܗܒܘ ܐܢܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܠܐܓܪܬܐ̈ ܠܡܗܝܡܢܐ ܗܘ̇ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܐܢܫܝܗܘܢ̈ ܘܐܘܕܥܘ ܐܢܘܢ ܥܠ ܐܘܠܨܢܐ ܗܘ̇ ܕܥܒܕ ܠܗܘܢ
ActsMarMaʿIn . ܒܟܠܗ ܛܘܪܐ ܐܢ ܦܗ̇ܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ . ܡܠܟܐ ܘܫܕܪ ܒܬܪܗ ܡܚܕܐ ܡܠܟܐ ܐܢܫܐ ܦܪܫܐ̈ ܠܐ ܙܥܘܪ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ
ActsMarMaʿIn . ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܪܝ ܡܥܝܢ ܕܡܝܬ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ ܐܬܬܥܝܩ ܡܠܟܐ ܛܪܘܢܐ ܐܙܠ ܘܐܫܟܚܗ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܢܝܡܢ ܘܩܛܠܗ ܘܥܛܦ ܠܘܬ