simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ]ܘܥ̣ܠ ܠܒܝܬ ܪܘܡܝܐ̈ ܂ [ܘܫܒܐ ܡܕܝܢܬܐ̈ X]ܕܒܝܬ ܪܘܡܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܠܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܚܕܐ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܫܪܝܗܝ [ܟܣܪܘܢ
Chron1234 ܕܡܨܪܝܢ ܒܓܘܢܚܐ̈ ܕܗܘ̣ܘ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܃ ܝ′ · ܕܡܕܚܐ ܡܠܟܐ ܀ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ·ܘܢܡܓ· ܕ·ܘܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܡܠܟ ܐܠܟܡܠ X
Chron1234 ܒܩܘܙܝܩܣ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܟܕ ܫܡܥ ܥܒܕ ܠܡܠܟ ܆ ܕܫܪܝܗܝ ܡܠܟܐ ܟܠܗܘܢ ܒܡܝܐ̈ ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܘܙܒܘ ܆ ܐܥܡܪ ܐܢܘܢ X
Chron1234 ܪܢܝܩܝܢ ܗܘ̣ܘ ܆ ܥܠܗ̇ܝ ܠܐ ܐܬܥܕܪܘ ܒܢܝ̈ ܐܪܒܝܠ ܒܡܕܡ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܡ̣ܠܟܘ ܒܗ̇ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗܘܢ ܂ ܘܡܛܠ ܕܒܢܝ̈ ܥܕܝܠ X
Chron1234 ܒܓܕܘܝܢ ܫܪܐ ܥܠ ܥܣܩܠܢ ܂ ܘܐܩܝܡܘ ܥܠܝܗ̇ ܩܪܒܐ ܬܩܝܦܐ ܡܠܟܐ ܕܐ̇ܢܛܝܟ ܘܐܡܠܟ ܒܗ̇ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܗܦܟ ܂ ܟܕ X0ܥܕܟܝܠ
Chron1234 ܘܐܬܕܠܚ ܣ̇ܓܝ ܂ ܘܫܕܪ ܐܝܬܝܗ ܠܦܘܠܐ ܦܐܛܪܝܪ ܆ ܘܫ̣̇ܐܠܗ ܡܠܟܐ ܠܟܬܒܐ ܂ ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܝܘܚܢܢ ܣܪܡܝܐ ܐܥܠܗ ܠܩܕܡ XX
Chron1234 ܒܝܘܡܝ̈ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ X ܝ ܐܦ ܝܙܕܓܪܕ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܥܢ̣ܕ ܡܠܟܐ ܒܐܝܩܪܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܂ ܘܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗ Xܕܐܪܩܕܝܘܣ
Chron1234 ܘܐܬܐܡܪ ܠܗ ܆ ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܡܐܢܝܢܝܐ̈ ܡܠܟܘ ܠܒܪܗ ܃ ܩܪܐ ܡܠܟܐ ܒܚܝܘܗܝ ܠܒXܗ ܂ ܐܝܟ ܕܡܠܟ ܐܢܘܢ ܡܐܝܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ Xܝܩܒ
Chron1234 ܪܒܐ ܕܟܘܫܝܐ̈ ܘܣܘܓܐܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܥܡܗ ܂ ܘܫܘܚܪܐ̈ ܡܠܟܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܬܘܒ ܡܢ̣ܥ ܘܡ̣ܛܐ ܠܥܘܕܪܢܐ ܕܡܪ ܂ ܝܢܬܐ Xܡܐܡܝܘܢ
Chron1234 ܆ ܕܫܡܗ̇ ܣܩܠܐܪܝܘܣ ܃ ܘXܒ̣X ܐXܩ ܐܢܘܢ ܠܢܝܐܪܝXܐ ܕܠܒܪ ܡܠܟܐ ܂ ܘX XXܒ ܓܝX ܘܠܐ ܩܢܛܘ ܆ Xܩܕ ܠܪܝܫ Xܠܚܐ ܕܐܫXܪ XܝܡX Xܢ
Chron1234 ܆ ܐܫܬܥܝ ܠܗ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܡܕܡ ܕܡܣܒܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܐܓܪܬܗ̈ ܡܠܟܐ ܡܕܝܢܬܐ Xܬܬܦܬܚ̤ ܘܟܕ ܗܦܟ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܠܘܬ ܝX Xܥܘܡܪ
Chron1234 XܢXܩܢ ܠX ܝXܩܢܐ XܙܟܘXܐ ܟܕ ܐܚܝX ܒXܝܕܗ ܠܐXܐ XXܘXܢX ܂ ܡܠܟܐ ܠܪܘܡܝ ܀ ܝ ܂ ܡܛܠ ܝXܠܡܐ XXܩܝܡܘ ܠX ܒܪXܡܝ ܀ XܝXܝܢ XܩX
Chron1234 ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܙܟܘܬܗ ܘܒܙܬܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܟܣܪܘ ܃ ܗܦܟ ܠܡܣܬܝܘ ܡܠܟܐ ܀ ܐܡܠܟ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܟܣܪܘ ܫܢܝܐ̈ ·ܠܚ· ܀ ܐܪܩܐܠܝܣ ܕܝܢ ܝ ·
Chron1234 ܘܛܥܢܗ ܥܠ ܒܘܪܟܘܗܝ̈ ܠܐܝܩܪܐ ܕܒܪܬܗ ܂ ܘܐܦܩ ܬܐܓܐ ܡܠܟܐ ܘܪܒܝܬܗ ܘܗܘܐ ܠܗ̇ ܒܪܐ ܀ ܘܒܚܕ ܡܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܫܩܠܗ ܦܪܥܘܢ ܝ ·
Chron1234 ܘܥܡܐ ܂ ܢܦ̣ܠ ܗܝܟܠܐ ܗ̇ܘ ܡܢܫܝܠ ܇ ܘܐܬܚܘܝܬ̇ ܬܕܡܘܪܬܐ ܡܠܟܐ ܘܐܬܟܢܫܘ ܠܚܙܬܗ ܕܡܠܟܐ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܂ ܘܟܕ ܢܦ̣ܩ ·
Chron1234 ܕܝܘܝܐ̈ ܕܫܡܗ ܡܢܘܐܝܠ ܆ ܟܕ ܒܨܝܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܃ ܒܠܥ ܡܠܟܐ ܆ ܘܗܦܘܟܝܗ ܒܝܫܐ ܆ ܟܕ ܠܐ ܥܒ̣ܕ ܡܡ ܀ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ·ܘܬܦܘ·
Chron1234 ܐܚܪܢܐ ܕܫܡܗ ܐܢܦܘܫ ܒܝܡܐ ܃ ܘܐܬ̣ܐ ܠܥܟܘ ܇ ܘܥܡܗ XX ܡܠܟܐ ܟܐܦܐ̈ ܃ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܣܬܝܟ̇ ܂ ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ·ܢܦܩ
Chron1234 ܕܝܢ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܟܕ ܐܡܠܟ ܒܪܘܡܝ ܃ ܥܒܕ ܠܓܐܠܠܝܘܣ ܒܪ ܕܕܗ ܡܠܟܐ ܐܚܘܗX ܐܚܪܢܐ ܩܘܣܛܘܣ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܝ· XܡXܢܝܝܐ ܀
Chron1234 ܕܝܢ ܕܘܢܝܐ̈ ܟܕ ܫ̇ܪܐ ܗܘܐ ܒܩܠܝܩܝܐ ܆ ܡܝܬ ܒܪܗ ܒܘܟܪܗ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ Xܝ ܘܗܦܘܟܝܗ ܕܠXܬܪܗ ܥܡ ܒܗܬܬܐ ܀
Chron1234 ܕܝܢ ܠܐܘܢ ܥܒ̣ܕ ܠܒܪܐ ܕܒܪܬܗ ܆ ܛܠܝܐ ܙܥܘܪܐ ܒܪܗ ܕܙܝܢܘܢ ܃ ܡܠܟܐ ܂ ܥܢ̣ܕ ܀ ܡܠܟܘܬܗ ܕܠܐܘܢ ܃ ܐܝܟ ܕܟܬ̣ܒ ܝܘܚܢܢ ܕܐܣܝܐ ܀