simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 X 0ܘܚܝܠܘܬܐ̈ ܘܩܪܒܘ ܠܫܘܪܐ ܂ ܘܣܓܝܐܐ̈ ܕܣܠ̇ܩܝܢ ܗܘܘ ܂ ܡܠܟܐ ܐܬܩܛܠܘ ܂ ܘܦܪܣܝܐ̈ ܣܓܝܘ ܥܠ ܫܘܪܐ ܂ ܘܟܕ ܢܗܪ ܆ ܐܬ̣ܐ
Chron1234 X Xܪܝܩܝ ܆ ܟܕ ܡXܕܡܐ ܒܪܚܒܥܡ ܒܪ ܫܠܝܡܘܢ ܃ ܠܐ ܐܝX ܥܠ ܒܠܗ ܡܠܟܐ ܚܢܢ ܃ ܐܢ ܕܢ ܘܠܐ ܇ ܐܦ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܗܘ̇ܝܢܢ ܠܟ ܀ ܗ̣ܘ ܕܝܢ
Chron1234 X ܕܐܠܢܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܐܫܩܠܘ ܆ ܐܫܪܝ ܐܢܘܢ ܒܕܘܟܬܐ ܕܠܐ ܐܝܬ ܡܠܟܐ ܡܫܪܝܐ ܘܢܫܪܐ ܒܡܫܪܐ ܐܚܪܢܐ ܥܠܝܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܗܝܡܢܗ
Chron1234 Xܠܐ ܢܥܒܕ ܡXܡ ܠܒܪ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܝX ܕܪܝܫܝ̈ ܚܝܠܐ ܂ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܡܠܟܐ X ܥܠ Xܒܪܒܪܝܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܝܘܠܝܢܘܣ ܒܫܢܝܐ̈ ܛܠܐ ܗܘܐ ܃ ܦܩܕܗ
Chron1234 · ܝ ·ܝ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܥ̣ܠ ܥܠܘܗܝ ܒܬܟܫܦܬܐ ܂ ܗܘ ܕܝܢ ܐܣܪܗ ܡܠܟܐ ܐܪܡܢܝܐ ܆ Xܘܐܙܠ ܠܐܬܪܗ ܂ ܗܘ ܕܝܢ ܠܐܒܘܢ ܐ̣ܙܠ ܠܘܬ
Chron1234 ̤ ܂ ܝ̇X ܂ ܒܐܪܡܢܝܐ ܕܝܢ ܡܪܘܢ ܒܪ ܡܚܡܕ̤ ܒܟܘܪܣܢ ܪ̈ ܢ ܒܪ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܝ· ܠܘܐܣܛ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܥܒܕܐܠܗ ܒܪ ܥܘܡܪ
Chron1234 ܀ ܒܗܝܟܠܐ ܕܐܩܩ ܥ̣ܠ ܗܘܐ ܐܪܩܕܝܘܣ ܡܠܟܐ ܕܢܨܠܐ ܂ ܡܠܟܐ ܛܒܝܒܐ ܂ ܘܡܪܝ ܐܗܪܘܢ ܕܫܓܪܐ ܀ ܘ ܠܚ ܀ ]ܡܛܠ ܡܘܬܗ ܕܐܪܩܕܝܣ
Chron1234 ܀ ܒܗܢ ܙܒܢܐ ܗܘܐ ܐܦܝܣ ·ܕܝܘ· ܝ· ܠܐܢܛܝܟ ܦܘܠܐ ܫܡܝܫܛܝܐ· ܡܠܟܐ ܨܒܝܢܗ ܕܡܪܝܐ ·ܫܥ· ܫܢܝܢ̈ ܂ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܗ ܕܬܐܘܕܣܝܘܣ
Chron1234 ܀ ܒܢ̣ܐ ܬܘܒ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܒܬܪ ܐܘܪܗܝ ܂ ܩܕܡܐܝܬ ܡܠܟܐ X Xܡܛܠ ܒܢܝܢܐ ܕܐܢܛܝܟ ܘܫܪܟܐ ܕܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܒܢܐ ܗܘ ·XX ܂ ܝ
Chron1234 ܀ ܘܒܝܘܡܝ̈ ܢܡܪܘܕ ܣܠܩܬ̇ ܝ ܢܘܪܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܣܓܕܘ ܠܗ̇ ܂ ܡܠܟܐ ܫܢܝܢ̈ ܕܦܘܠܓܐ ܕܠܫܢܐ̈ ܐܬܝܠܕ ܐܒܪܗܡ ܒܝܘܡܝ̈ ܢܝܐܢܘܣ
Chron1234 ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܣܬܚܦ ܡܢ ܡܠܟܘܬܗ ܗܪܩܠܝܘܢܐ ܒܪܗ ܕܐܪܐܩܠܝ ܡܠܟܐ ܐܝܪܐܩܠܝ ܀ ܝ ܩܟܘ ܀ ]ܡܠܟܘܬܗ ܕܩܘܣܛܘܣ ܒܪ ܒܪܗ ܕܐܝܪܐܩܠܝ
Chron1234 ܀ ܛܝܒܪܝܘܣ ܡܠܟܐ ܐܡܠܟ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ·ܘܦܐ· ܂ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܛܥܢ ܐܝܩܪܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܂ ܘܐ̣ܙܠ ܒܚܝܠܐ ܥܓ X ܛܝܒܪܝܘܣ
Chron1234 ܀ ܥܝܠܝ ܟܗܢܐ ܕܢ ܠܥܡܐ ܫܝܐ̈ ·ܡ · ܀ 2ܩܕܡ ܥܝܠܝ ܕ ܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܐܘܠܕ ܠܥܘܒܝܕ ܂ ܥܘܒܝܕ X ܐܘܠܕ ܠܐܝܫܝ ܂ ܐܝܫܝ ܐܘܠܕ ܠܕܘܝܕ
Chron1234 ܂ XX ܒܥܩܒܬܗ̈ ܕܐܚܘܗܝ ܪܕܐ ܗܘܐ ܘܐܬ̇ܐ ܂ ܘܣ̇ܐܡ ܡܕܒܪܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܕܫܝܪܘ ܥܠ Xܫܝܢܐ ܕܗܘܐ ܒܝܬ ܪܘܡܝܐ̈ ܠܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܗ̣ܘ
Chron1234 ܂ Xܝܝ X0ܒܬܪܗ ܟܕ ܗܘ̣ ܚ̣̇ܝ ܗܘܐ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܘܬܗ ܕܨܐܠܚ ܡܠܟܐ ܃ ܘܠܒܪܗ ܒܘܟܪܐ ܂ ܡܠܟ̣ ܐܠܦܕܠ ܝܗܒ ܕܡܫX ܂ ܘܠܗ ܐܟܪܙ
Chron1234 ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܝX ܝ ܐܪܟܐ̈ ܕܬܪXܝܗܝܢ̈ ܡܠܟܘXܐ̈ ܃ ܕܡܐ ܡܠܟܐ ܇ ܐܠܐ ܒXܢܘܝ ܕܫܢܝܐ̈ ܝܕܝܥܬܐ̈ ܐXܝXܒX ܡܢ ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ
Chron1234 ܂ ܕܗܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܕܦܓ̇ܥܝܢ ܒܟ ܐܬܪ ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܂ ܡܠܟܐ ܚܝܠܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܩܦܣܝܐ ܠܡܥܕܪܘܬܗ ܂ ܘܫܠܚ ܠܗ ܟܐܓܢ
Chron1234 ܂ ܗܢܐ ܒܐܟܬܐ ܣܝܡ ܠܘܬ ܪܘܡܝܐ̈ ܀ ܢܐ ܀ ]ܡܛ ܂ ܠ ܡܫܪܝܬܐ ܕܥܠ ܡܠܟܐ ܘܐܬܩܛܠ ܒܩܪܒܐ ܂ ܐܡܠܟ ܕܝܢ ܒܬܪܗ ܥܠ ܦܪܣܝܐ̈ ܩܘܕ
Chron1234 ܂ ܘXܡܠ̣ܟ ܒܬܪܗ ܠܐܘܢ ܂ Xܢܐ ܒܢܗ̇ ܝ ܃ ܠܩܐܠܠܝܢܝܩܘܣ ܂ ܂ ܡܠܟܐ ܥܠ ܓܒܗ̇ ܂ ܂ ܘܒܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܂ ܡܝ̣ܬ ܡܐܪܩܝܐܢܘܣ
Chron1234 ܂ ܘܐܚܬܗ̇ ܥܠ ܪܝܫܗ ܘܛܒܚܗ ܂ ܘܣܪܗܒ ܢܦ̣ܩ ܡܢ ܒܠܐܢܝ ܃ ܘܐܢܫ ܡܠܟܐ ܚܙܝܬܗ̈ ܂ ܢܣܒ ܐܢܕܪܐܐ ܣܝܛܠܐ ܕܟܣܦܐ ܕܣܝܡܐ ܗܘܬ̇ ܩܕܡ