simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܒܓܕܘܝܢ ܫܪܐ ܥܠ ܥܣܩܠܢ ܂ ܘܐܩܝܡܘ ܥܠܝܗ̇ ܩܪܒܐ ܬܩܝܦܐ ܡܠܟܐ ܕܐ̇ܢܛܝܟ ܘܐܡܠܟ ܒܗ̇ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܗܦܟ ܂ ܟܕ X0ܥܕܟܝܠ
Chron1234 ܪܒܐ ܕܟܘܫܝܐ̈ ܘܣܘܓܐܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܥܡܗ ܂ ܘܫܘܚܪܐ̈ ܡܠܟܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܬܘܒ ܡܢ̣ܥ ܘܡ̣ܛܐ ܠܥܘܕܪܢܐ ܕܡܪ ܂ ܝܢܬܐ Xܡܐܡܝܘܢ
Chron1234 ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܙܟܘܬܗ ܘܒܙܬܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܟܣܪܘ ܃ ܗܦܟ ܠܡܣܬܝܘ ܡܠܟܐ ܀ ܐܡܠܟ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܟܣܪܘ ܫܢܝܐ̈ ·ܠܚ· ܀ ܐܪܩܐܠܝܣ ܕܝܢ ܝ ·
Chron1234 ܘܥܡܐ ܂ ܢܦ̣ܠ ܗܝܟܠܐ ܗ̇ܘ ܡܢܫܝܠ ܇ ܘܐܬܚܘܝܬ̇ ܬܕܡܘܪܬܐ ܡܠܟܐ ܘܐܬܟܢܫܘ ܠܚܙܬܗ ܕܡܠܟܐ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܂ ܘܟܕ ܢܦ̣ܩ ·
Chron1234 ܕܝܢ ܒܓܕܘܝܢ ܫܕܪ ܠܐܬܪܐ ܕܦܪܢܓܝܐ̈ ܂ ܘܐܝܬܝ ܠܒܐ̣ܝܡܘܢܕ ܡܠܟܐ ܂ ܘܕܐܝܟܢܐ X ܬܘܒ ܐܬܬܫ̣ܠܡܬ̇ ܒܐܢܝܘܣ ܠܐܫܡܥܠܝܐ̈ ܀
Chron1234 ܂ ܝܝ ܂ ܝ ܗܟܝܠ ܩܘܣܛ ܒܬܚܘܡܐ ܕܩܝܠܝܩܝܐ ܫ̇ܠܡ ܚܝܘܗܝ̈ ܆ ܡܠܟܐ ܂ ܘܕܐܝܟܢܐ ܝ ܐܬ̣ܐ ܠܘܬ ܡܠܟܘܬܐ ܂ ܘܐܨܛܠܝ ܠܚܢܦܘܬܐ ܀
Chron1234 ܕܝܠܝ ܘܡܪܘܕܐ ܕܥܠܘܗܝ ܂ ܒܪܡ ܐܝܬ ܗܘ ܒܥܠܕܒܒܐ Xܡܝܬܪ ܡܢ ܡܠܟܐ ܐܘ ܐܡܝܪܐ ܂ ܒܥܠXܒܒܝܟ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐ̈ ܂
Chron1234 ܐܬܐ̇ܠܨ ܣܓܝܐܝܬ ܀ ܙܢܓܝ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܒܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܡܠܟܐ ܂ ܘܢܐܬܘܢ ܠܥܘܕܪܢܗ ܂ ܘܥ̇ܕ ܗܢܘܢ ܡܬܟܢܫܝܢ ܆ ܘܐܬ̇ܝܢ ܂
Chron1234 ܕܝܢ ܗܦܟ ܠܐܬܪܗ ܀ ܬܩܟܓ ]ܡܦܩܬܐ ܕܬܘܪܟܝܐ̈ ܚܢܦܝܐ̈ ܡܢ ܡܠܟܐ ܫܝܢܐ ܫܢܝܐ̈ ܝܕܝܥܬܐ̈ ܂ ܘܐܡܠܟܘ ܦܪܢܓܝܐ̈ ܠܐܘܪܫܠܡ ܂
Chron1234 ܕܝܢ ܛܝܒܪܝܘܣ ܫܕܪ ܠܘܬ ܡܓܢܐ ܕܢܠܒܘܟ ܠܒܢܘܗܝ̈ ܕܡܘܢܕܪ ܂ ܡܠܟܐ ܃ ܟ̇ܢܫ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܘܫܪܝ ܒܐ̇ܙ ܠܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܪ ܂ ܡܓܢܐ ܂
Chron1234 ܕܝܢ ܝ̣ܕܥ ܚ̇ܪܥܘܬܗ X ܘܦܢ̣ܝ ܃ ܕܦܘܠܐ ܗܪܟܐ ܡܬܒܥܐ ܠܢ ܂ ܡܠܟܐ ܠܬܐܣܠܢܝܩܝ ܂ ܡܛܠ ܕܬܪܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܟܘܪܣܘܬܐ̈ ܣܦܝܩܝܢ ܂
Chron1234 ܕܝܢ ܕܐܘܪܫܠܡ ܆ ܟܕ ܫ̣ܡܥ ܕܡX ܢܘܪ ܐܠܕܝܢ ܃ ܐܬ̇ܚܝܠ ܘܥܠ ܡܠܟܐ ܡܕܝܢܬܐ ܒܪܗ ܛܠܝܐ ܒܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܕܫܡܗ ܡܠܟ ܨXܠܢܢ ܂
Chron1234 ܕܝܢ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܗܟܘܬ ܫܕܪ ܕܫܢܐ̈ ܠܡܥܕܡ ܂ ܘܥܒܕ ܚܘܫܒܐ ܡܠܟܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܡܟܝܪܘܬܐ ܂ ܘܫܕܪ ܠܦܪܣܝܐ̈ ܕܫܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܂
Chron1234 ܗܟܝܠ ܐܝܪܐܩܠܝ ܒܥܐ ܡܢ ܫܗܪܒܪܙ ܂ ܕܢܦܢܝܘܗܝ ܠܩܝܣܐ ܡܠܟܐ ܩܪܕܝܓܢ ܘܩܛܠܗ ܂ ܘܫܪܟܬ̇ ܡܠܟܘܬܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܥܡ ܫܗܪܒܪܙ ܂
Chron1234 ܕܝܢ ܐܬܚ̣ܡܬ ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܆ ܘܐܫܬܕܝ ܦܘܠܐ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܡܠܟܐ ܂ ܠܥܠܡ ܠܝܬ ܠܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܕܟܪܝܢ ܫܡܗ̇ ܂
Chron1234 ܟܕ ܢ̇ܦܝܩ ܠܨܝXܐ ܂ ܠܪܝܫܐ ܕܛܘܪܐ ܐܝܟܐ ܕܨܝXܐ ܫܟܝܚ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܫܡ̣ܥ Xܠܝܢ ܡܢ ܐܢXܐ ܂ ܛܒ X ܡܬXܡ ܂ X Xܘܐ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܝܘܡXܐ ܆
Chron1234 ܚܢܦܐ ܀ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ̈ ܘܫܒܥܝܢ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܆ ܐܡܠܟ ܝܘܠܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܥܒ̣ܕܢܢ ܀ · ܟܛ ] ܀ ܡܠܟXܬܗ Xܝܘܠܝܢܘܣ ܦܐܪܒܝܛܘܣ ܆
Chron1234 ܘܦ̣ܩܕ ܗܘܐ ܠܚܢܢܝܐ ܛܒܠܪܐ ܂ ܐܝܟ ܡܢ ܕܐܢܗܘ ܕܠܐ ܐܬ̇ܐ ܡܠܟܐ ܨܘܪܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܒܫܘܫܦܐ ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܦ ܩ̣̇ܕܡ ܗܘܐ ܐܒܓܪ
Chron1234 ܝX ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܕܐܝܟܢܐ ܐܬܐܣܝ ܡܢ ܟܘܪܗܢܗ ܂ ܢܫܘܕܥ ܕܝܢ ܂ ܡܠܟܐ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܡܢܕܝܠܐ ܗ̇ܝ ܕXܫܝܚܐ ܡܪܢ ܕܐܫܬܕܪܬ̇ ܠܘܬ ܐܒܓܪ
Chron1234 ܘܪܝܫܐ ܠܥܡܐ ܚܢܦܐ ܇ ܟܕ ܐܢܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܐܝܬܝ ܂ ܘܗܢܘܢ ܡܠܟܐ ܗ̣ܘ ܆ ܐܫܬܐܠ ܡܢ ܡܠܟܘܬܐ ܃ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܇ ܠܐ ܡܨܐ ܐܢܐ ܐܗܘܐ