simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol 1ܕܣܘܪܝܐ ܠܥܘܕܪܢܗ ܂ ܕܫܬܐX ܝܗܘܫܦܛ ܒܪܗ ܫܢܝܢ̈ ܥܣܪܝܢ ܡܠܟܐ ܂ ܘܟܕ ܐܬܟܬܫ ܥܡܗ ܒܥܫܐ ܡܠܟܐ ܝX ܕܝܣܪܝܠ ܂ ܐܓܪ ܠܒܪ ܗܕܕ
BarKoni:Schol 3ܕܐܕܘܡ ܐܝܟ ܕܢܐܠܘܨ ܠܝܣܪܝܠ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܘܬ ܂ ܘܚܙܐܝܠ ܠܡ ܡܠܟܐ ܕܐ̇ܡܪ ܠܟ ܪܒܐ ܂ ܘܐܡܪ ܝܗܘ ܠܡ̇ܢ ܡܢ ܟܠܢ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܟ 2ܪܒܐ ܂
BarKoni:Schol ̤ ܕܦܪܚܬܐ ܂ ܡܘܪܛ ܓܦܝܗ̣̇Ẍ ܫܦܠܘܬܐ ܕܡܕܪܟܐ ܠܗ̇ ܒܐܝܕܐ ܡܠܟܐ - ܂ ܘܐܝܟ ܕܐܪܝܐ ܡܠܟܐ ܕܚܝܘܬܐ̣̈ ܂ ܗܟܢܐ ܘܢܫܪܐ
BarKoni:Schol ܂ ܐܝܟ ܕܗܢܐ ܢܒܝܐ ܡܘܕܥ ܂ 12ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܪܫܡ ܕܙܘܪܒܒܠXX ܠܘ ܡܠܟܐ ܕܙܘܪܒܒܠ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܚܪܒܐ ܕܒܝܬ ܓܘܓ ܡܬܝܕܥ ܗܘܐ ܘܡܬܦܪܫ
BarKoni:Schol ܂ ܕܐܡܬܝ ܕܡܬܟܣܣܝܢ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܚܛܝܬܗܘ̣ܢ̣ ܂ 0 ܢܬܟܐܘܢ ܡܠܟܐ ܢܩܛܪܓܘܢ 7ܠܐܠܗܐ̣ ܂ ܫܒ̣ܩ ܕܗܢܘܢ ܝ ܢܫܐܠܘܢX
BarKoni:Schol ܂ ܙܝܬܐ ܡܛܠ ܡܫܪܪܘܬܗܘܢ ܂ ܘܕܘܗܢܐ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܗܘܢ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܝܫܘܥ ܒܪ ܝܘܙܕܩ ܟܗܢܐ ܘܠܙܘܪܒܒܠ 5ܒܪ ܫܠܬܐܝܠ
BarKoni:Schol ܂ ܝܝܝ ܂ ܝ ܂ Xܝ ܕܐܬܘܪܐ̈ ܣܠ̣ܩ ܥܠ ܫܡܪܝܢ ܂ ܘܢܣܒ ܡܢ ܡܚ̣ܢܝܡ ܡܠܟܐ ܕܝܘ ܣܦܪX X ܂ X ܝ XX ܡܚܢܝܡ ܫܢܝܢ̈ ܥܣܪ̈ ܂ ܒܝܘܡܝ̈ ܗܢܐ ܦܘܠ
BarKoni:Schol ܃ ܐܢ 5ܠܘ ܫܦܝܪ ܢܗܘܐ ܝ ܠܘܬܗܘܢ ܢܪܛܢܘܢ ܂ ܝ ܂ ܝ ܂ Xܝ ܡܠܟܐ ܝ- ܒܡܠܟܘܬ̈ ܐ ܂ ܕܠܐ ܕܝܢ ܟܕ ܗ̣ܘ ܦ̇ܩܕ ܕܢܩܘܡ ܥܠܝܗܘܢ
BarKoni:Schol ܐܚܕ ܠܝܗܘܕܐ ܂ ܘܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܒܪ ܒܫܒܝܐ ܂ ܡܠܟܐ ܠܐܘܪܝܐ ܝX ܢܒܝܐ ܂ ܘܒܫܢܬ ܥܣܪ ܕܝܠܗ̣ ܂ 12ܢܒܘܟܕܢܨܪ
BarKoni:Schol ܐܝܟ ܕܢܐܡܪ ܠܗ ܂ ܂ ܪܫܐ X X - ܂ Xܘ ܂ XXܘX X - ܂ ܘܒܙܒܐ X ܂ ܝܘܬ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܬܪܥܝ ܕܒܐܝ̣ܩܪܐ ܢܟܠܠܗ ܂ ܘܟܕ ܥܠ ܗܡܢ ܠܘܬܗ̣ ܂ ܫܐܠܗ
BarKoni:Schol ܐܬܢܒܝ ܢܒܝܐ ܗ̇ܘ ܕܐܟܣܗ ܠܝܘܪܒܥܡ ܂ XX ܂ ܝ ܂ Xܝ ܘܐܟܠܗ ܐܪܐ ܡܠܟܐ X ܂ ܕܒܒܠ ܂ ܘܟܒܫܝ ܂ ܘܝXܢ ܒܬܪܟܢ ܂ ܘܝXܢ ܒܬܪ X ܂ Xܦ ܗܟܝܠ
BarKoni:Schol ܒܟܬܝܒܬܐ̣̈ ܂ ܐܫܟܚ ܒܕܘܟ ܕܪܫܝܡ ܥܘܗܕܢܗ ܕܡܘܪܕܟܝ̣ ܂ ܡܠܟܐ ܠܗ ܙܩܝܦܐ ܂ ܒܚܕ ܕܝܢ ·ܝ ܝ X · ܝܝ ܡܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܟܕ ܡܬܥܢܐ ܝ-
BarKoni:Schol ܒܡܨܪܝܢ ܂ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܝܪ X ܂ 0ܢ ܂ X ܂ XX ܠܚܘܣܪܢܐ ܨܠܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܪܓܬܗܘܢX ܓܡܪܘ ܘܠܐ ܒܢܝ̈ ܝܥܩܘܒ ܒܝܘܣܦ ܐܚܘܗܘܢ ܂ ܕܗܘ̣ܐ
BarKoni:Schol ܕܐܕܘܡ ܐ̣ܠܨ ܠܝܣܪܝܠ ܂ ܝ ܘܝܗܘ 5ܕܢܬܒܥ̇ ܥܝܪܬܐ ܡܢ ܒܝܬ ܝ ܡܠܟܐ 3ܕܐܕܘܡ ܐܝܟ ܕܢܐܠܘܨ ܠܝܣܪܝܠ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܘܬ ܂ ܘܚܙܐܝܠ ܠܡ
BarKoni:Schol ܕܐܬܘܪ ܠܐܪܥܐ 10ܕܝܗܘܕܐ ܂ ܘܣܓܝ 1ܡܢ ܥܡܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ ܫܢܝ ܡܠܟܐ ܂ ܕܒܗ̇ ܫܪܝܬ ܐܠܘܡܦܝܐ X ܕܬܗܘܐ̣ ܂ ܣܠ̣ܩ ܬܓܠܬܦܠܣܪ
BarKoni:Schol ܕܐܬܘܪ ܣܠܩ ܥܠ ܫܡܪܝܢ ܂ ܘܐܥܠܗ̇ ܒܐܘܠܨܢܐ ܂ ܘܓܠܝܗ̇ ܡܠܟܐ ܂ ܘܒܫܢܬ ܬܫܥ ܠܗܢܐ ܒܛܠܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܪܝܢ ܂ ܫܠܡܢܥܣܪ
BarKoni:Schol ܕܐܬܘܪ ܫܒܝܬܐ ܕܡܨܪܝܢ ·X· X0ܝ ·X ܘܕܟܘܫ ܂ 7ܥܠܝܡܐ̈ ܡܠܟܐ ܂ ܐܝܟ ܝ ܕܗܠܟ ܥܒ̣ܕܝ ܐܫܥܝܐ ܥܪܛܠ ܘܚܦܝܝ ܂ ܗܟܢܐ ܢܕܒܪ
BarKoni:Schol ܕܒܒܠ ܂ ܘܠܝܗܘܐܚܙ ܡܢ ܕܡܝܬ 5ܐܒܘܗܝ ܐܡܠܟܗ ܥܡܐ ܚܠܦ ܡܠܟܐ ܝܘܝܩܝܡ̣ ܂ ܘܡܬܢܝܐ ܗ̇ܘ ܕܫܡܗX ܝ ܨܕܩܝܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
BarKoni:Schol ܕܒܒܠ ܐܦܩܗ ܡܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̣̈ ܂ ܘܒܐܝܩܪܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܝܩܪܗ ܡܠܟܐ ܒܪ ܐܝܫܡܥܝܠ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܡܠܟܘܬ ܐ ܂ ܘܠܝܘܝܟܝܢ ܐܘܠܕ ܡܪܘܕܟ
BarKoni:Schol ܕܒܒܠ ܝ ܩܘܪܒܢܐܝ̈ ܂ ܕܫܬܬܥܣܪ ܡܢܫܐ ܒܪܗ ܫܢܝܢ̈ ܚܡܫܝܢ ܡܠܟܐ ܥܣܪܐ ܕܪܓܝܢ̈ ܂ ܘܒܫܢܬ ܬܡܢܥܣܪܐ ܕܝܠܗ17 ܫܕܪ ܠܗ ܡܪܘܕܟ