simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܝ ܕܐܬܘܪ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܘܥܠ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ ܘܐܠܨ ܐܢܘܢ ܂ ܡܠܟܐ ܐܦܢܝ ܠܓܘ ܫܘܪܐ ܂ ܘܒܫܢܬ ܬܡܢܐ ܕܝܠܗ̣ܝ ܂ ܣܠ̣ܩ 0ܣܢܚܪܝܒ
BarKoni:Schol ܐܚܕ ܠܝܗܘܕܐ ܂ ܘܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܒܪ ܒܫܒܝܐ ܂ ܡܠܟܐ ܠܐܘܪܝܐ ܝX ܢܒܝܐ ܂ ܘܒܫܢܬ ܥܣܪ ܕܝܠܗ̣ ܂ 12ܢܒܘܟܕܢܨܪ
BarKoni:Schol ܕܝܗܘܕܐ ܂ ܂ XXXX X ܂ ܬܪܬܥܣܪẌ X ܂ ܣܠܩ ܦܘܠ ܝXܠܥX ܡܠܟܐ ܠܡ ܐܝܟ ܕܥܪܩܬܘܢ ܡܢ ܩܕܡ ܙܘܥܐ ܕܗܘ̣ܐ ܒܝܘܡܝ̈ 17ܥܘܙܝܐ
BarKoni:Schol ܕܒܝܬ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܂ ܘܦܠܚܘܗܝ ܫܢܝܢ̈ ܝ ܬܡܢܐ̈ ܂ ܘܡܬܚܠܛܢ̈ ܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܡܢ ܕܡܝܬ ܝܫܘܥ̣X ܚ̣ܛܐ ܥܡܐ ܂ ܘܐܫܬܠܡ 7ܠܟܘܫܢ
BarKoni:Schol ܕܝܣܪܝܠ ܂ ܡܬܢܒܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܒܝܘܡܬܗ̣̈ ܂ ܥܒ̣ܕ X X X XX ܡܠܟܐ ܢܒܝܐ ܕܐܬ ܐ̣ ܡܢ ܝܗܘܕ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܠܘܬ ܝܘܪܒܥܡ ܂ XX ·X ·X
BarKoni:Schol 3ܕܐܕܘܡ ܐܝܟ ܕܢܐܠܘܨ ܠܝܣܪܝܠ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܘܬ ܂ ܘܚܙܐܝܠ ܠܡ ܡܠܟܐ ܕܐ̇ܡܪ ܠܟ ܪܒܐ ܂ ܘܐܡܪ ܝܗܘ ܠܡ̇ܢ ܡܢ ܟܠܢ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܟ 2ܪܒܐ ܂
BarKoni:Schol ܕܝܪܒ̣ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܂ ܥܒ̣ܕ ܠܟ ܩܛܦܐ̣ ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܘܫ ܡܠܟܐ ܂ 1ܠܬܟ ܣ̇ܥܪܝܢ̈ ܂ ܦܠܓܗ ܕܟܘܪܐ ܂ ܐܘܢ ܦܬܟܪܐ ܗܘ ܂
BarKoni:Schol ܚܟܝܡܐ ܕܐܡܠܟ ܒܬܪ ܡܠܟܐ ܣܟܠܐ ܂ ܗܦܘܟܝܐ ܕܥܢܐ̣̈ ܂ ܥܠ ܗ̇ܝ ܡܠܟܐ ܐܬܕܡܝܘ · ܂ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܥܠܝܡܐ ܬܢܝܢܐ ܕܢܩܘܡ ܚܠܦܘܗܝ̣ ܂
BarKoni:Schol ܕܝܗܘܕܐ ܂ ܝ ܘܚܪܒ ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܪܒܘܢ̈ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ 3ܫܢܝܢ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܂ ܗܢܐ ܐܬܟܬܫX ܥܡ ܐܚܙ
BarKoni:Schol ܕܝܗܘܕܐ ܂ ܘܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܒܪ ܒܫܒܝܐ ܂ ܘܒܫܢܬ ܬܫܥ ܡܠܟܐ ܡܠܟܘܬܗ̣ ܕܒܪ ܥܡܗ ܪX ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܐܬܟܬܫ ܥܡ ܐܚܙ
BarKoni:Schol ܕܦܪܬܘܝܐ̈ ܂ ܐܘ ܡܛܠ ܟܗ ܢܘܬܗ ܂ ܡܓܣܐ̈ ܝ ܬܘܒ ܬܢܢ ܐܘ ܡܠܟܐ ܡܢܬܢ ܂ ܪܗܛܝܗܘܢ̈ ܡܪܗܛܝܗܘܢ̈ ܂ ܐܪܫܟܝܐ ܂ ܐܘ ܡܢܝ ܐܪܫܟ
BarKoni:Schol ܝX ܕܝܣܪܝܠ ܂ ܐܓܪ ܠܒܪ ܗܕܕ ܡܠܟܐ 1ܕܣܘܪܝܐ ܠܥܘܕܪܢܗ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܢܦܩ ܕ ܢ ܐܣܐ ܘܪܕܦ ܐܢܘܢ̣ ܒܓܙܪ ܂ ܘܟܕ ܐܬܟܬܫ ܥܡܗ ܒܥܫܐ
BarKoni:Schol ܣܟܠܐ ܂ ܗܦܘܟܝܐ ܕܥܢܐ̣̈ ܂ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܡܬܓܠܙܢ̈ ܡܢ ܡܛܪܐ ܂ ܡܠܟܐ ܥܠܝܡܐ ܬܢܝܢܐ ܕܢܩܘܡ ܚܠܦܘܗܝ̣ ܂ ܡܠܟܐ ܚܟܝܡܐ ܕܐܡܠܟ ܒܬܪ
BarKoni:Schol ܕܥܠ ܫܡܗ ܒܢܗ̇ ܠܚܛXܐ̣ ܝ- ܂ ܣܠܩ ܒܙܒܢ ܥܠ ܩܢܫܪܝܢ ܘܫܒܗ̇ ܂ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܣܓܕܬܗ̣ ܘܒܐܬܪܘܬܐ̈ X ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܚܛܪܘ ܝ ܂ ܓܝܪ
BarKoni:Schol ܥܠ ܐܕܘܡ ܂ XܢXܘܢ ܝXܢܦܐ ܝܘ̣X ܝXܢ ܝXܫܚX X ܂ Xܝ ܕ ܃ ܂ XXܝ ܂ ܡܠܟܐ ܒܡܫܚܐ̣ ܐܠܐ ܂ X0ܝ ·X·Xܝ ܒܡܠܬܐ ܂ ܚܘܝܢܝ ܠܡ ܡܪܝܐ̣ ܕܐܢܬ
BarKoni:Schol ܕܚܝܘܬܐ̣̈ ܂ ܗܟܢܐ ܘܢܫܪܐ ܡܠܟܐ ̤ ܕܦܪܚܬܐ ܂ ܡܘܪܛ ܡܠܟܐ - ܕܢܫܪܐ ܠܒܘܕܩܐ ܕܪܘܡܗ̇ ܘܕܩܠܝܠܘܬܗ - ܂ ܘܐܝܟ ܕܐܪܝܐ
BarKoni:Schol ܒܡܨܪܝܢ ܂ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܝܪ X ܂ 0ܢ ܂ X ܂ XX ܠܚܘܣܪܢܐ ܨܠܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܪܓܬܗܘܢX ܓܡܪܘ ܘܠܐ ܒܢܝ̈ ܝܥܩܘܒ ܒܝܘܣܦ ܐܚܘܗܘܢ ܂ ܕܗܘ̣ܐ
BarKoni:Schol ܕܝܗܘܕܐ ܂ ܢܝ ܐ ܥܠܬܐ ܩܕܝXܝܬܐ ܪܝXܘܬܝ ܐܝܝ Xܐܝܝ ܐܝܝ ܃ ܡܠܟܐ ܝܘܘ ܢ ܂ X ܃ ܕܫܒXܘܢ ܡܢܐ 1ܗ̣ܝ ܥܠܬ ܐ ܕܟܘܪܗܢܗ ܕܚܙܩܝܐ
BarKoni:Schol ܕܡܨܪܝܢ ܂ ܥܒ̣ܕ ܠܟ ܩܛܦܐ̣ ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܘܫ ܡܥܨܪܬܐ ܂ ܓܕܝܢ ܂ ܡܠܟܐ ܣ̇ܥܪܝܢ̈ ܂ ܦܠܓܗ ܕܟܘܪܐ ܂ ܐܘܢ ܦܬܟܪܐ ܗܘ ܂ ܡܠܟܐ ܕܝܪܒ̣
BarKoni:Schol ܕܟܘܫܝܐ̈ ܢܦ̣ܩ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗ̣ ܂ ܗ̣ܦܟ 1ܠܢܝܢܘܐ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܘܚܡܫܐ ܂ ܝ · ܂ ܝ ܂ Xܝ ܐܠܦܝܢ̈ ܂ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܕܝܢ ܕܬܪܗܩ