simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMarBenh&Sar . ܀ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܝܢ ܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܗ ܒܐܬܪܐ ܗܘ . ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ . ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܢܦܩܬܐ̈ ܡܫܬܕܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܢ ܒܝܬ
ActsMarBenh&Sar . ܐܫܬܥܝܘ ܠܗ ܟܠܡܐ ܕܐܣܬܥܪ . ܀ ܗܘ ܕܝܢ ܐܝܠܠ ‏‎ ‎‏ܐܝܠܠܬܐ ܡܠܟܐ ܟܕ ܕܚܝܠܝܢ ܘܪܬܝܬܝܢ . ܟܕ ܥܠܘ ܠܗܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܠܩܕܡ
ActsMarBenh&Sar . ܕܢܐܨܦ ܕܗܠܝܢ ܦܓܪܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ . ܘܢܥܒܕ ܠܗܘܢ ܒܝܬ ܡܠܟܐ ܒܗܢܡ ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܆ ܦܩܕ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡܪ ܆ ܕܘܠܝܐ ܗܝ ܠܢ ܡܪܝ
ActsMarBenh&Sar . ܘܒܒܝܬܐ ܚܕ ܐܬܟܢܫܘ ܥܡ ܗܢܘܢ ܟܢܘܬܗܘܢ̈ ܕܩܒܠܘ ܥܡܗܘܢ ܡܠܟܐ ܟܒܪ ܡܬܬܘܝܢ . ܀ ‏ ‏ 50‏ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ̈ ܢܦܩܘ ܡܢ ܩܕܡ‏
ActsMarBenh&Sar . ܘܠܘܬ ܕܘܟܬܐ ܗܝ ܕܐܬܩܛܠܘ ܒܗ̇ ܣܗܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܬܐܙܠܘܢ . ܡܠܟܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܘܠܐ ܠܢ ܠܡܥܒܕ . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ . ܕܬܣܒܝܢ ܠܒܥܠܟܝ
ActsMarBenh&Sar . ܛܠܝܐ̈ ܐܢܘܢ ܓܝܪ . ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ ܡܢܐ ܐܡܪܝܢ . ܐܠܐ ܐܓܪ ܡܠܟܐ . ܘܠܡܚܣܢ ܟܠܐܘܘܗܝ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܟܕ ܐܡܪܝܢ . ܕܠܐ ܢܬܚܡܬ ܡܪܢ
ActsMarBenh&Sar . ܠܐ ܓܠܬ ܥܠ ܢܦܫܗ̇ . ܗܝܕܝܢ ܫܪܝܬ ܠܡܐܡܪ ܘܠܡܡܠܠܘ ܥܡܗܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܦ ܗܝ ܡܢ ܟܕܘ ܐܫܬܘܕܥܬ ܫܪܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܡܢ
ActsMarBenh&Sar . ܠܘ ܠܐ ܡܬܬܘܝܘ ܐܬܬܘܝ ܥܠ ܩܛܠܐ ܕܒܢܘܗܝ̈ ܘܚܒܝܒܘܗܝ̈ . ܡܠܟܐ ܪܕܘ ܠܡܕܝܢܬܐ ܘܐܘܕܥܘ ܠܡܠܟܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܗܘܐ . ܗܘ ܕܝܢ
ActsMarBenh&Sar . ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܘܒܢܝ̈ ܦܘܠܛܝܢ ܕܡܠܟܘܬܐ . ܦܢܝܬ ܠܗ ܡܠܟܐ ܗܝ ܕܝܢ ܡܠܟܬܐ ܡܛܠ ܕܡܥܩܐ ܗܘܬ . ܘܡܪܝܪܐ ܢܦܫܗ̇ ܒܚܫܐ ܕܥܠ
ActsMarBenh&Sar ܆ ܚܕܝ ܗܘܐ ܒܗ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ . ܘܡܢܫܩ ܗܘܐ ܠܗ ܘܡܚܒܒ ܗܘܐ ܠܗ ܆ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܢܓܠܘܢܝܗܝ ܠܐܪܙܐ ܗܢܐ ܩܕܡ ܐܢܫ . ܘܟܕ ܥܠ ܩܕܡ ܐܒܘܗܝ
ActsMarBenh&Sar ܐܒܘܟܘܢ ܆ ܒܚܡܬܐ ܕܪܘܓܙܗ . ܀ ܦܢܝܘ ܕܝܢ ܗܢܘܢ ܢܨܝܚܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܚܒܝܒܐ̈ . ܚܘܣܘ ܥܠ ܫܘܦܪܐ ܕܛܠܝܘܬܟܘܢ ܕܠܐ ܢܚܒܠܝܘܗܝ
ActsMarBenh&Sar ܐܚܝܕ ܥܠܡܐ . ܕܟܠ ܗܘ ܕܠܐ ܡܕܒܚ ܠܐܠܗܐ̈ ܒܣܝܦܐ ܢܡܘܬ . ܡܠܟܐ ܐܢܬܘܢ ܐܘ ܕܝܪܝܐ̈ . ܕܐܝܟ ܐܝܕܐ ܐܦܦܐܣܝܣ . ܢܦܩܬ ܡܢ
ActsMarBenh&Sar ܐܚܝܕ ܥܠܡܐ ܠܥܠܡ ܚܝܝ ܀ ܦܩܕܬ ܡܪܘܬܟ ܆ ܕܟܠ ܕܠܐ ܢܕܒܚ ܡܠܟܐ ܟܬܒ ܗܘ ܐܝܓܡܘܢܐ ܘܐܘܕܥܗ ܒܝܕ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܗܟܢܐ . ܠܡܪܢ
ActsMarBenh&Sar ܐܡܪ . ܕܩܕܡܬ ܐܡܪܬ ܠܟ . ܕܟܠܡܕܡ ܕܬܫܐܠ ܐܥܒܕ ܠܟ . ܀ ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܗܢܐ . ܘܠܥܠܡܐ ܗܘ ܕܥܬܝܕ ܠܦܘܪܥܢ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ . ܀ ܗܘ ܕܝܢ
ActsMarBenh&Sar ܐܪܥܢܝܐ ܩܝܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܀ ‏ ‏ 20 ܗܘ ܕܝܢ ܛܠܝܐ ܒܗܢܡ ܦܬܚ ܡܠܟܐ ܐܢܬܘܢ . ܘܐܝܟ ܕܗܐ ܚܙܐ ܐܢܐ . ܦܠܚܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܕܩܕܡ
ActsMarBenh&Sar ܐܬܚܡܬ ܘܦܩܕ ܘܐܦܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܀ ܥܕ ܡܬܚܫܒ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܕܡܠܝܠܐ̈ . ܒܕܓܘܢ ܟܦܝܪ ܒܟ ܘܒܐܠܗܝܟ̈ ܀ ܗܝܕܝܢ
ActsMarBenh&Sar ܕܐܬܘܪ . ܨܠܘܬܗ ܥܡܢ . ܐܝܢ ܘܐܡܝܢ . ‏ ‎‎ ‎‎ Title : E=A | B ܡܠܟܐ ܫܠܡܬ ܬܫܥܝܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܗܢܡ ܒܪܗ ܕܡܠܟܐ ܣܢܚܪܝܒ
ActsMarBenh&Sar ܕܗܘ ܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ . ܘܗܠܝܢ ܕܚܙܐ ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܦܬܚ ܦܘܡܗ ܘܫܪܝ ܠܡܡܠܠܘ . ܐܢܐ ܐܝܬܝ ܡܪܝ ܆ ܒܪܗ ܕܣܢܚܝܪܝܒ
ActsMarBenh&Sar ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ . ܐܬܓܢܚ ܒܗ ܗܘ ܘܐܡܪ . ܡܢܘ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܀ ܗܝ ܡܠܟܐ ܠܢܦܫܝ . ܒܝܕ ܥܒܕܗ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܡܐܬܝ ܗܘ ܕܠܗ ܦܠܚ ܀
ActsMarBenh&Sar ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ ܡܢ ܒܪܗ ܆ ܐܡܪ . ܚܙܐ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܕܛܥܝܬ ܠܟ ܡܠܟܐ ܢܗܘܘܢ ܥܒܘܕܝܗܘܢ̈ . ܘܟܠ ܕܬܟܝܠܝܢ ܥܠܝܗܘܢ . ܀ ‏ ‏ 43