simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܥܠ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܐܡܪ
P:3Macc [AB] ܓܕܫ ܕܢܬܩܛܠ ܚܠܦ ܡܠܟܐ . ܗܘܐ
P:1Macc [AB] ܘܐܬܚܙܝ ܕܒܗ ܗܘ ܡܠܟܐ . ܘܝܗܒ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܠܘܗܝ ܒܝܫܬܐ ܡܢ ܡܠܟܐ . ܘܡܠܟܐ
P:Kings [AB] : ܘܐܡܠܟܘ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ . ܘܥܒܪ
P:Sam [AB] : ܘܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ . ܘܦܩܕ
P:4Macc [AB] ܩܛܝܪܐ ܕܚܠܢܢ ܡܢ ܡܠܟܐ . ܡܢܐ
ActsMari ܗܘܝܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܐܠܐ ܒܪܢܫܐ
JnRufus:Pleroph . ܡܢܗ ܕܪܫܝܥܐ ܡܠܟܐ . ܘܡܢ ܟܢܫܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܠܠܒܘܫ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܡܠܟܐ . ܟܝܢܐ̈ ܦܪܫܬ
ActsMarMaʿIn ܡܗܝܡܢܐ ܗܘ̇ ܠܫܒܘܪ ܡܠܟܐ . ܟܬܘܒ ܠܝ
P:2Macc [AB] ܘܐܩܝܡܬ ܠܒܪܝ ܐܢܛܝܟܘܣ ܡܠܟܐ . ܠܗܘ ܕܟܕ
Nars:memCreat ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܒܕܡܘܬ ܡܠܟܐ . ܡܢܘ ܗܢܐ
JacSer:memAscenLord ܗܘܘ ܠܗ̇ ܠܟܠܬ ܡܠܟܐ 320 ܕܠܐ ܬܟܪܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܘ ܡܠܟܐ 3ܕܡܠܟܐ̈ . ܐܢܗܘ
P:Sam [AB] ܒܐܬܪܐ ܕܗܘܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܐܘ ܠܡܘܬܐ
IsaacAnt:memHom ‏ܡܢ ܕܡܪܒܐ ܠܒܪ ܡܠܟܐ : ܐܢ ܚܙܐ
P:Dan [AB] ܗܢܘ ܦܫܪܐ ܡܠܟܐ : ܓܙܝܪܬ ܡܪܝܡܐ
IsaacAnt:memHom ܀ ܨܒܝܢܗܘܢ ܚܙܐ ܡܠܟܐ : ܕܟܠܗܘܢ ܒܥܝܢ
P:Josh [AB] ܒܠܩ ܒܪ ܨܦܘܪ ܡܠܟܐ : ܕܡܘܐܒܝܐ̈ :