simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:3Macc [AB] ܕܝܢ ܩܡ ܡܢ ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܣܩ ܫܡܫܐ . ܘܡܣܟܐ ܗܘܐ ܠܪܚܡܘܗܝ̈ . ܡܠܟܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܪܒܐ ܘܚܝܠܬܢܐ . ܕܥܓܠ ܘܡܣܪܗܒܐܝܬ ܢܥܕܪ ܐܢܘܢ .
P:3Macc [AB] ܕܝܢ ܫܒܚ ܐܢܘܢ . ܘܟܬܒ ܠܗܘܢ ܐܓܪܬܐ̈ ܗܟܢܐ . ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܆ ܥܕܡܐ ܠܐܪܒܥܣܪܐ ܕܒܗ̇ ܩܪܒܘ ܗܘܘ ܠܡܠܟܐ ܕܢܫܬܪܘܢ .
P:3Macc [AB] ܥܫܝܢ ܐܘܚܕܢܐ : ܡܪܝܡܐ ܐܚܝܕ ܟܠ : ܕܡܕܒܪ ܐܢܬ ܠܟܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܘܢܒܥܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܩܕܝܫܐ . ܐܦ ܗܘ ܨܠܝ . ܘܐܡܪ ܗܟܢܐ .
P:3Macc [AB] ܆ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܢܣܐ ܐܢܬ ܠܢ ܇ ܕܗܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܦܩܕܬ ܡܠܟܐ ܚܙܘ ܪܥܝܢܗ ܫܓܝܫܐ ܘܬܪܥܝܬܗ ܕܠܐ ܩܝܡܐ ܆ ܥܢܘ ܘܐܡܪܘ ܠܗ .
P:3Macc [AB] ܕܝܢ ܚܕܐ ܗܘܐ ܘܡܬܒܣܡ . ܘܥܒܕ ܡܫܬܝܐ ܣܓܝܐܐ ܒܝܬ ܡܠܟܐ . ܘܝܗܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܢܟܬܒܘܢ ܠܟܠܗܘܢ .
P:3Macc [AB] ܕܝܢ ܡܫܬܒܗܪ ܗܘܐ ܘܡܬܪܝܡ . ܘܡܬܥܙܙ ܒܪܥܝܢܗ ܡܫܩܠܐ . ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܘܒܓܥܬܐ . ܘܡܣܟܝܢ ܗܘܘ ܘܚܝܪܝܢ ܆ ܕܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܦܘܪܩܢܐ .
P:3Macc [AB] ܆ ܟܠ ܡܕܡ ܕܦܩܕܬ ܡܥܬܕ ܘܡܛܝܒ . ܐܦ ܦܝܠܐ̈ ܐܦ ܚܝܠܐ . ܗܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܡܬܚܫܒ ܗܘܐ ܠܗ . ܩܪܒ ܕܝܢ ܗܪܡܘܢ ܘܟܠܗܘܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܘܐܡܪ .
P:3Macc [AB] ܕܫܡܝܐ ܆ ܡܪܐ ܕܟܠ : ܕܝܢܐ ܩܕܝܫܐ ܕܒܩܕܝܫܐ̈ ܒܠܚܘܕܘܗܝ . ܡܠܟܐ ܘܦܫܛ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܘܨܠܝ ܒܚܟܡܬܐ . ܘܐܡܪ ܗܟܢܐ ܆ ܡܪܝܐ ܡܪܝܐ ܆
P:3Macc [AB] ܗܠܝܢ ܐܫܬܪܝܘ ܟܠܗܘܢ . ܘܒܪܟܘ ܘܐܘܕܝܘ ܠܐܠܗܐ ܦܪܘܩܗܘܢ ܡܠܟܐ ܫܚܩܐ̈ ܘܐܘܠܨܢܐ̈ . ܘܐܬܩܢ ܐܘܪܚܬܢ̈ ܒܟܠ ܙܒܢ . ܘܟܕ ܐܡܪ
P:3Macc [AB] ܕܥܒܕܬ ܐܪܥܐ . ܕܠܐ ܡܬܬܟܝܠܐ ܘܠܐ ܡܬܡܫܚܐ . ܓܒܝܬ ܠܗܕܐ ܡܠܟܐ ܢܛܪܬ ܐܢܘܢ . ܘܟܕ ܚܙܘ ܥܒܕܝܟ̈ ܆ ܫܒܚܘܟ ܠܟ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܐܢܬ
P:3Macc [AB] ܕܝܢ ܥܒܕ ܐܦ ܗܘ ܒܣܡܐ ܪܒܐ . ܘܩܪܐ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ . ܘܕܠܐ ܫܠܝܘ ܡܠܟܐ . ܘܚܕܝܢ ܗܘܘ ܘܕܝܨܝܢ ܥܠ ܐܬܐ ܕܫܠܡܐ ܕܥܒܕ ܠܗܘܢ . ܐܦ
P:3Macc [AB] ܥܡ ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܘܥܘܬܕܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ ܇ ܠܐܝܟܐ ܕܫܪܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܐܦ ܗܫܐ . ܫܠܡ ܥܡܢ ܡܪܝܐ ܀ ܘܟܕ ܫܠܡ ܐܠܝܥܙܪ ܨܠܘܬܗ . ܐܬܐ
P:3Macc [AB] ܕܡܢ ܕܝܠܗ ܢܗܘܘܢ ܡܬܙܝܢܝܢ ܥܕܡܐ ܕܟܠܢܫ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܢܐܙܠ ܡܠܟܐ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܐܬܒܣܡܘ ܪܘܪܒܐܝܬ . ܡܛܠ ܕܦܩܕ ܗܘܐ ܓܝܪ
P:3Macc [AB] ܐܬܚܫܒ ܗܘܐ ܕܢܥܒܕ . ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܗܘܐ ܐܙܠ ܠܡܫܬܝܐ . ܡܠܟܐ . ܘܐܘܕܥܗ ܕܥܕܢܐ ܕܫܪܘܬܐ ܗܘܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܕܗܘ
P:3Macc [AB] ܘܣܡ ܦܘܩܕܢܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܥܡܢ . ܘܥܒܕ ܨܠܡܐ ܓܠܝܦܐ ܘܐܩܝܡ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܆ ܐܦ ܗܢܘܢ ܫܠܡܘ ܠܬܪܥܝܬܗ ܕܪܫܝܥܐ ܆ ܟܬܒ ܕܝܢ
P:3Macc [AB] ܩܕܝܫܐ . ܡܛܠ ܚܛܗܝܢ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܘܣܓܝܐܐ̈ . ܗܐ ܡܬܐܠܨܝܢܢ ܡܠܟܐ . ܘܦܪܩܬ ܐܢܘܢ ܡܢ ܟܠ ܥܩܐ . ܘܟܠ ܩܝܢܕܘܢܘܣ . ܘܗܫܐ
P:3Macc [AB] . ܗܘܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܩܪܒܐ ܥܫܝܢܐ . ܘܨܒܘܬܗ̈ ܕܐܢܛܝܘܟܣ ܣܓܝ ܡܠܟܐ ܕܦܛܘܠܡܐܘܣ ܠܓܒܪܐ ܚܕ ܡܣܟܢܐ . ܘܠܗ ܓܕܫ ܕܢܬܩܛܠ ܚܠܦ
P:3Macc [AB] ܆ ܥܕܡܐ ܠܐܪܒܥܣܪܐ ܕܒܗ̇ ܩܪܒܘ ܗܘܘ ܠܡܠܟܐ ܕܢܫܬܪܘܢ . ܡܠܟܐ ܪܒܬܐ . ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܡܬܒܣܡܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܡܕܡ ܕܝܗܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ
P:3Macc [AB] ܆ ܦܩܕ ܕܢܫܪܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ . ܒܐܬܪܐ ܪܘܝܚܐ . ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܪܘܚܬܐ . ܘܟܕ ܟܠܗܘܢ ܢܚܬܘ ܠܐܠܦܐ̈ ܘܐܬܘ ܠܘܬ
P:3Macc [AB] . ܟܕ ܙܗܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܩܝܡܘܗܝ̈ ܘܢܡܘܣܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ . ܡܠܟܐ ܥܡܗܘܢ . ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܝܢ ܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܪܚܡܘܬܐ ܠܘܬ