simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom . . . . ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܕܝܢ ܠܒܫ ܗܘܼܐ ܚܫܐ ܘܐܬܐܒܠ ܪܘܪܒܐܝܬ . ܡܠܟܐ ܒܚܬܡܐ̈ ܕܥܙܩܬܝ . ܘܥܒܕ ܓܒܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܦܩܕ ܠܗ ܡܢ
JulRom . ܕܐܟܒܪ ܡܢ ܡܪܝܐ ܗܼܝ ܗܕܐܿ . ܕܥܝܢ ܒܓܠܐ ܬܬܝܕܥ ܠܟܠܢܫܿ . ܡܠܟܐ ܠܗ ܓܝܪܼ . ܕܕܠܡܐ ܫܝܥܐܝܬ   ܬܚܘܪ ܒܗ ܒܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܡܪܝ
JulRom . ܕܗܐ ܥܠ ܛܘܪܐ ܣܓܝܐܐ . ܡܫܬܡܥ ܩܠܐ ܕܬܫܡܫܬܗܘܢ ܒܦܪܗܣܝܐ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ . ܕܐܦܢ ܠܡ ܗܫܐܼ . ܢܬܗܝܡܢܢ ܠܟ ܡܠܝܢ̈ ܡܪܝ
JulRom . ܘܠܐ ܐܬܬܪܝܡ ܠܒܝ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ   ܕܐܓܥܠܬܘܢ ܒܐܝܕܝ̈ . ܡܠܟܐ ܕܐܬܗܝܡܢܬ ܡܢ ܡܠܟܘܬܟܘܢܼ . ܠܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܐܫܬܒܗܪܬ ܡܪܝ
JulRom . ܘܫܕܪܗ ܩܕܡܘܗܝ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܣ . ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐܼ̈ . ܣܛܪ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܪܒܘܢ̈ ܚܝܠܐ ܕܐܫܬܚܪ ܥܡ
JulRom . ܣܓܝܐܐ̈ ܡܠܟܐ̈ ܕܗܘܘ ܡܢ ܩܕܡܝܟ ܓܕܫܬ ܗܕܐ ܘܠܐ ܐܬܢܟܝܘ ܡܠܟܐ ܠܗ ܟܘܡܪܐ̈ . ܕܠܡܐ ܢܬܘܪ ܠܒܟ ܘܬܬܟܪܐ ܪܘܚܟ ܥܠ ܗܕܐ ܡܪܝ
JulRom . ܥܠ ܡܪܕܐ ܡܢܗܿ ܐܣܛܕܘܬܐ̈ ܬܪܝܢ̈ . ܢܩܫܘ ܠܗ ܟܠܬܐ ܕܒܘܨܐ ܡܠܟܐ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܗܿ ܡܕܢܚܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܡܢܗ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܥܠ
JulRom [ . . ]ܣܛܝܢܐ ܒܪܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣܣ ܪܒܐ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝ ܐܚܪܝ ܡܠܟܐ ܥܠ ܓܪܡܐ̈ ܕܐܒܗܘܗܝ̈ . ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܘܢܕܢܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
JulRom [A lost folio or m\ore] ܒܝܘܬܪܢܘܗܝ̈ ܛܘܒܝܟܘܢ̈ ܡܠܟܐ ܘܩܒܠܘ ܗܘܘ ܣܝܒܪܬܐ ܟܕ ܐܦܠܐ ܗܝ ܗܕܐ ܐܬܟܣܝܬ ܡܢ
JulRom ܐܝܬ ܗܘܼܐ ܠܝ ܕܐܬܬܪܝܡܼ . ܠܡܐ ܗܟܝܠ ܬܩܒܠ ܥܠܝ ܡܠܟܘܬܟ ܡܠܟܐ ܥܠ ܟܢܘܬܝ̈ ܕܒܨܝܪܝܢ ܡܢܝ ܠܐ ܐܬܪܝܡܬ ܘܐܫܬܩܠܬ ܥܠܝܟ ܡܪܝ
JulRom ܐܢ ܐܝܬ ܨܒܝܢܐ ܠܡܪܚܡܢܘܬܟܼ . ܢܫܕܪ ܦܘܩܕܢܐ ܠܐܬܪܘܬܢ̈ ܡܠܟܐ . ܡܩܒܠܐ ܗܼܝ ܓܝܪ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܥܠ ܐܠܗܐ̈ . ܘܗܫܐ ܡܪܝ
JulRom ܐܢ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢܿ ܕܐܦ ܚܢܢ ܠܗ ܙܕܩܢܢ ܡܠܟܘܬܟܘܢܿ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ . ܘܐܥܒܕܗ ܗܘܝܬ ܬܪܝܢܗܿ ܕܡܠܟܘܬܝ . ܠܗܢܐ ܥܒܕܘ ܠܟܘܢ
JulRom ܒܐܪܥܐ . ܘܢܦܠܬ ܕܚܠܬܗ ܘܙܘܥܬܗ ܕܝܘܒܢܝܢܘܣ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ . ܕܡܢ ܗܫܐ ܡܫܝܚܐ ܥܠܝܢ ܡܠܟܐ ܒܫܡܝܐܼ . ܘܝܘܒܢܝܢܘܣ ܥܠܝܢ
JulRom ܒܥܘܬܗܘܢ ܕܥܡܘܪܘܗܝ̈ ܕܐܬܪܐ . ܘܡܬܟܫܦ ܗܘܼܐ ܥܠܝܗܘܢ ܟܕ ܡܠܟܐ . ܘܐܬܐܒܫ ܒܥܝܢܝ̈ ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ . ܘܐܥܠ ܩܕܡ
JulRom ܒܦܬܓܡܐܼ ܗܢܐܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗܿ . ܐܘ ܐܢܬܬܐ ܠܡܢܐ ܡܠܠܬܝ ܡܠܟܐ ܕܡܫܢܩ ܠܝ . ܘܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܡܠܝ   ܡܢ ܗܕܡܝ̈ . ܐܬܬܦܝܪ ܕܝܢ
JulRom ܒܫܡܝܐܼ . ܘܝܘܒܢܝܢܘܣ ܥܠܝܢ ܡܠܟܐ ܒܐܪܥܐ . ܘܢܦܠܬ ܕܚܠܬܗ ܡܠܟܐ ܕܐܣܬܥܪܬ . ܘܩܥܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ . ܕܡܢ ܗܫܐ ܡܫܝܚܐ ܥܠܝܢ
JulRom ܕܗܟܢܐ ܫܩܠܘ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܚܣܕܐ ܘܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܥܠܒܐ ܗܘܬ ܒܙܬܗܿ ܕܐܪܥܐ ܠܡܘܗܒܬܗܘܢܿ ܘܡܢ ܗܫܐ ܡܪܝ
JulRom ܕܟܡܐ [ܕ]ܣܪܝܟܐ ܐܢܫܘܬܗܿ ܕܡܕܝܢܬܢ ܒܚܘܒܐ ܐܠܗܝܐ ܡܠܟܐ ܠܟ ܬܓܐܿ . ܘܫܟܢ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܫܝܢܐ ܠܥܕܬܗ̈ . ܕܬܐܠܦ ܕܝܢ ܡܪܝ
JulRom ܕܠܥܠܡ . ܫܕܪܢ ܠܡܕܝܢܬܗ ܕܢܣܒܪܗܿ ܥܠ ܡܐܬܝܬܗ . ܕܒܚܕܘܬܐ ܡܠܟܐ ܕܫܐܠܬܘܢܿ ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܚܝܕ ܠܡ ܫܘܠܛܢܗ ܕܥܠܡܐ ܝܘܠܝܢܘܣ
JulRom ܕܥܠܡܝܐ ܗܘ ܘܠܐ ܣܝܡܐ ܒܬܪܗ ܬܒܥܬܐ ܕܡܪܥܐ̈ ܘܕܟܪܝܗܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ . ܘܡܬܘܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܢܦܫܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ . ܕܐܢ ܠܡ