simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܗܟܝܠ ܚܟܝܡܐ ܕܡܕܪܟ ܘܠܝܬܐܼ̈ . ܙܕܩܿ ܗܘܐ ܠܟ ܕܬܩܪܝܘܗܝ ܡܠܟܐ ܕܬܛܐܒ ܠܟܼ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܨܝܐ ܒܚܝܠܐ ܕܬܒܐܫ ܠܟ . ܐܝܟ
JulRom ܡܗܝܡܢܐ ܥܠ ܥܘܢܕܢܗ ܕܡܢ ܥܠܡܐ [ܘܫ]ܐܠܘ ܫܘܒܩܢܐ ܡܠܟܐ ܫܡܥܘ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ [ܩܠ]ܐ ܗܘ ܡܢ ܥܢܢܐ . ܘܐܬܝܗܒܘ ܥܠ ܒܟܬܐ
JulRom ܝܕܥܐ . ܡܠܟܗܿ ܓܝܪ ܕܐܘܪܗܝܼ ܡܫܝܚܐ ܗܼܘ . ܘܒܓܘ ܣܚܪܬܗ̈ ܡܠܟܐ ܬܪܥܝܗ̈ܿ ܩܕܡܝܟ ܦܬܚܐ ܘܕܙܟܝܐ ܠܟܠܗܝܼܢ . ܐܦܠܐ ܕܐܝܬܝܟ
JulRom ܒܦܬܓܡܐܼ ܗܢܐܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗܿ . ܐܘ ܐܢܬܬܐ ܠܡܢܐ ܡܠܠܬܝ ܡܠܟܐ ܕܡܫܢܩ ܠܝ . ܘܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܡܠܝ   ܡܢ ܗܕܡܝ̈ . ܐܬܬܦܝܪ ܕܝܢ
JulRom ܙܕܝܩܐ ܟܕ ܚܙܗܿ ܕܡܫܬܢܩܐ ܡܢ ܟܘܪܗܢܐܼ . ܟܪܝܬ ܠܗ ܥܠܝܗܿ . ܡܠܟܐ ܒܗܿ ܦܠܚܘܗܝ̈ ܕܩܣܼܪ ܘܕܚܩܘܗܿ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܗܼܘ ܕܝܢ
JulRom ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܚܙܐ ܠܢ ܘܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܠܟܘܬܢ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܝܬܒ ܡܠܟܐ . . . . ܒܠܘܣܝܢܣ ܐܡܼܪ . ܡܿܢ ܫܡܼܥ ܐܘ ܚܙܐ ܐܝܟ ܗܕܐ . ܕܟܕ
JulRom ܫܦܝܪܐ ܥܠ ܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܫܐܠܗ ܕܝܢ ܬܘܒ ܝܘܠܝܢܘܣ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܒܥܬܐ ܥܠ ܟܪܣܛܝܢܐܼ̈ . ܗܘܼܐ ܠܗ ܐܬܪܐ ܠܗܢܐ ܦܪܘܫܐ ܕܢܬܠ
JulRom [ . . ]ܣܛܝܢܐ ܒܪܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣܣ ܪܒܐ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝ ܐܚܪܝ ܡܠܟܐ ܥܠ ܓܪܡܐ̈ ܕܐܒܗܘܗܝ̈ . ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܘܢܕܢܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
JulRom ܘܚܙܝ ܡܢܐ ܗ[ܝ?] ܫܐܠܬܟ . ܣܝܡ ܓܙܝܗ ܕܡܠܟܘܬܢ ܘܡܕܝܢܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܐܦ ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܬܫܐܠ ܗܿܘ ܡܐ ܕܪܓܐ ܢܦܫܟ . ܐܬܒܝܢ ܗܟܝܠ
JulRom ܘܚܐܪܘܗܝ̈ ܘܪܘܪܒܢܘܝ̈ ܒܐܦܪܣܢܐ . ܕܢܬܪܥܘܢ ܬܪܥܝܬܐ ܥܠ ܡܠܟܐ . ܘܫܩܠ ܚܣܕܐ ܘܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܗܘܢ̈ . . . ܘܟܬܼܒ
JulRom ܘܝܬܝܪ ܡܢܟܘܢ ܬܘܝܪܝܢ ܚܢܢ ܗܫܐ ܘܚܫܝܫܝܢ ܚܢܢ ܥܠ ܫܘܢܝܗ . ܡܠܟܐ . ܘܠܐ ܢܫܬܐ ܡܝܐ̈ܿ . ܥܕܡܐ ܕܢܩܛܘܪ ܠܗ ܬܓܐ ܘܢܥܒܕܝܘܗܝ
JulRom ܕܠܥܠܡ . ܫܕܪܢ ܠܡܕܝܢܬܗ ܕܢܣܒܪܗܿ ܥܠ ܡܐܬܝܬܗ . ܕܒܚܕܘܬܐ ܡܠܟܐ ܕܫܐܠܬܘܢܿ ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܚܝܕ ܠܡ ܫܘܠܛܢܗ ܕܥܠܡܐ ܝܘܠܝܢܘܣ
JulRom ܘܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܫܠܝܛ ܥܠ ܡܘܬܟ ܘܥܠ ܚܝܝܟ̈ ܐܘ ܒܝܫ ܓܕܐ . ܡܠܟܐ . ܘܫܛܝܐ ܠܡ ܐܬܚܫܒܬ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܐܘ ܚܝܿܒ ܡܘܬܐ . ܘܠܐ ܝܬܝܪ
JulRom ܐܢ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢܿ ܕܐܦ ܚܢܢ ܠܗ ܙܕܩܢܢ ܡܠܟܘܬܟܘܢܿ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ . ܘܐܥܒܕܗ ܗܘܝܬ ܬܪܝܢܗܿ ܕܡܠܟܘܬܝ . ܠܗܢܐ ܥܒܕܘ ܠܟܘܢ
JulRom ܕܥܠܡܝܐ ܗܘ ܘܠܐ ܣܝܡܐ ܒܬܪܗ ܬܒܥܬܐ ܕܡܪܥܐ̈ ܘܕܟܪܝܗܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ . ܘܡܬܘܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܢܦܫܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ . ܕܐܢ ܠܡ
JulRom . ܥܠ ܡܪܕܐ ܡܢܗܿ ܐܣܛܕܘܬܐ̈ ܬܪܝܢ̈ . ܢܩܫܘ ܠܗ ܟܠܬܐ ܕܒܘܨܐ ܡܠܟܐ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܗܿ ܡܕܢܚܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܡܢܗ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܥܠ
JulRom [A lost folio or m\ore] ܒܝܘܬܪܢܘܗܝ̈ ܛܘܒܝܟܘܢ̈ ܡܠܟܐ ܘܩܒܠܘ ܗܘܘ ܣܝܒܪܬܐ ܟܕ ܐܦܠܐ ܗܝ ܗܕܐ ܐܬܟܣܝܬ ܡܢ
JulRom . . . . ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܕܝܢ ܠܒܫ ܗܘܼܐ ܚܫܐ ܘܐܬܐܒܠ ܪܘܪܒܐܝܬ . ܡܠܟܐ ܒܚܬܡܐ̈ ܕܥܙܩܬܝ . ܘܥܒܕ ܓܒܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܦܩܕ ܠܗ ܡܢ
JulRom . ܘܠܐ ܐܬܬܪܝܡ ܠܒܝ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ   ܕܐܓܥܠܬܘܢ ܒܐܝܕܝ̈ . ܡܠܟܐ ܕܐܬܗܝܡܢܬ ܡܢ ܡܠܟܘܬܟܘܢܼ . ܠܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܐܫܬܒܗܪܬ ܡܪܝ
JulRom ܕܟܡܐ [ܕ]ܣܪܝܟܐ ܐܢܫܘܬܗܿ ܕܡܕܝܢܬܢ ܒܚܘܒܐ ܐܠܗܝܐ ܡܠܟܐ ܠܟ ܬܓܐܿ . ܘܫܟܢ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܫܝܢܐ ܠܥܕܬܗ̈ . ܕܬܐܠܦ ܕܝܢ ܡܪܝ