simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComPs . ܐܝܬܘܗܝ ܓܝܪ ܗܢܐ ܥܝܕܐ ܒܝܬ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܗܟܢܐ ܢܫܪܬܚܘܢ ܡܠܟܐ ܘܣܗܪܐ ܡܨܠܐ ܕܬܬܢܛܪ XX ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܘܫܠܡܐ ܠܘܬ ܥܡܐ ܘܠܘܬ
IšoMerv:ComPs . ܗܢܘ . ܬܚܘܝܬܐ ܕܡܫܟܚ ܐܠܗܐ ܠܡܬܠ ܠܟܘܢ ܗܕܐ ܡܦܪܓܘܬܐ ܇ ܡܠܟܐ ܫܦܝܪܐ X ܝܘܢܐ ܒܦܪܚܬܐ̈ . [14X . ] 0ܟܕ ܦ̣ܪܫ ܐܠܗܐ
IšoMerv:ComPs . ܬܘܒ ܟܕ ܚܪܪܟܘܢ ܐܠܗܐ ܡܢ ܡܠܟܘܬܐ̈ X⁹ܕܡܨܪܝܢ ܆ ܡܠܟܐ ³⁷ܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ³⁸ܡܢ ܥܡܡܐ̈ . X0ܐܢܫܝܢ̈ ܕܠܡܘܫܐ ܠܡ ܩ̇ܪܐ
IšoMerv:ComPs 0ܐܝܟ ܡܠܬ ܟܬܒܐ ܆ ܕܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܐ ܙܘܪܒܒܠ ܘܐܣܝܡܟ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܘܝܕܝܥܐ̈ ܕܥܡܐ . ܡܢ ܩܪܒܐ ܓܝܪ ܕܒܝܬ ܓܘܓ ܇ ܐܬܦܪܫܘܐܬܝܕܥ
IšoMerv:ComPs XX ܕܐܕܘܡ ܡܬܟܬܫ ܗܘܐ ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܩܕܡܝܐ̈ . [1X]ܐܢܬ ܪXܬ ܡܠܟܐ ܠܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܫܒܝܢ ܥܠܝܢ ܆ ܐܝܟ ܕܥܒ̣ܕ ܗܘܐ ܐܠܝܫܥ ܇ ܟܕ
IšoMerv:ComPs ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܠܗܐ ܡܙܕܝܚ ܘܥ̇ܐܠ Xܒܪܫܗ ܕܥܡܐ ⁶ܠܐܘܪܫܠܡ ܀ ܡܠܟܐ . ܢܗܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܨܝܕ X0 ܡܪܢ ܘܨܐܕܝܢ̈ ܫܠܡܢ̈ . ܗ̇ܝ ܕܢܥܘܠ
IšoMerv:ComPs ܆ ܐܢ ܫܐܕܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܗܠܝܢ ܘܐܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܠܟܐ . ܗ̇ܝ ܕܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ . ܗܢܘ . ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܐܘ
IšoMerv:ComPs ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܢX ܠܐ ܢܦܪܘܥ ܘܠܟܠ ܣܘܪܚܢܐ ܢܫܟܢ ܫܘܒܩܢܐ ܆ ܡܠܟܐ . ܠܐ ܦܪܥ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܘܝܕ ܘܢܒܝܐ ܘܙܕܝܩܐ . ܦ̣ܪܥ ܕܝܢ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܨܒܘ ܠܡܩܛܠܢܝ . [2--5]ܙܕܝܩܐ ܘܙܕܝܩܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܐܢܬ ܐܠܗܐ ܥܬ̣ܕܬ ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܣܚܦܘ . ܗܢܘ . ܠܝ ܕܡܫ̣ܚܬܢܝ
IšoMerv:ComPs ܐ̇ܡܕ̇ ܘܕܠܝܬ ܠܡ ܒܟܬܒܐ̈ ܥܬܝܩܐ̈ ܐܬܘܬܐ ܕܠܡܕ ܡܠܟܐ ܒXܘܟܢܐ XܣܝXܢܩ ܐܢܐ ܠܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ . ܚܢܢܐ ܕܝܢ ܆ ܥܒܕܝ̈
IšoMerv:ComPs ܒܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ ܇ ܕܬܗܘܘܢ ܠܗ ܡܠܟܘܬܐ ܘܟܗܢܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ XX ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܐ̈ ܡܫܥܒܕܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܆ ܐܦܩܟܘܢ ܡܢܗ̇ ܘܦ̣ܪܫ ܠܟܘܢ
IšoMerv:ComPs ܕܐܕܘܡ ܇ ܘܐܝܟ ܕܣ̇ܗܕ ܣܦܪ ܕܒܪܝܡܝܢ ܇ ܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ ܝܘܝܕܥ ܡܠܟܐ ܒܝܬ ܡܩܕܫܗ ܕܡܪܝܐ ܘܫܕܪܗ ܩܘܪܒܢܐ 25 ܠܚܙܐܝܠ ܪܫܝܥܐ
IšoMerv:ComPs ܕܐܣܝܐ ܘܕܣܘܪܝܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܠܗ ܡܫܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܒܚܘܢܝܐ . ܘܩܛܪܓܗ ܠܘܬ ܐܦܘܠܘܢܝܣ ܪܒܚܝܠܐ ܕܣܠܘܩܘܣ
IšoMerv:ComPs ܕܐܪܡ . ܗܢܘ . ܕܪܡܣܘܩX ܇ ܕܣܠܩܘ ܥܠܐܘܪܫܠܡ . ܛܘܪܐ̈ ܡܠܟܐ ܗܘܬ ܐܪܥܐ . ܙܝܥܝܢ ܛܘܪܐ̈ ܆ ܦܩܚ ܒܪ 20ܪܘܡܠܝܐ ܘܪܨ ܢ
IšoMerv:ComPs ܕܝܠܗ⁶ ܩ̇ܪܐ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܐܦܪܝܡ ܪܫܐ ܕܝܠܗ . ܬܘܒ ܗ̇ܝ ܡܠܟܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܇ ܟܕ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܪܫܢܘܬܐ . ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܠܝܗܘܕܐ
IšoMerv:ComPs ܕܝܣܪܝܠ . ܘܟܕ ܫ̣ܒܐ ܐܬܘܪܝܐ ܠܥܣܪܐ ܫܒܛܝܢ̈ ܇ 5ܘܚ̣ܙܐ ܡܠܟܐ ܕܒܬܗܠܠܬܐ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܪܒܫܩܐ̈ ܒܪܗ ܗ̣ܘ ܕܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ
IšoMerv:ComPs ܕܟܘܫ ܇ ܐܦ ܡܢ ܟܘܫܝܐ̈ ܣܠܩܘ ܥܡܗ ܠܬܥܕܝܪܗ . [X]ܘܗ̣ܘ ܡܠܟܐ ܝܠܕܘܗܝ X . ܐ̇ܡܪ ܓܝܪ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܚܣܢܗ ܣܢܚܪܝܒ ܠܬܪܗܩ
IšoMerv:ComPs ܕܟܝܬܐ ܘܙܗܝܬܐ ܇ ܢܫܘܬܦܟܝ ܒܟܠ ܒܘܣܡܝܢ̈ . ܘܡܛܠ ܕܗܘ̣ܝܘ ܡܠܟܐ ܡܢܟܝXX ܥܝܕܐ̈ ܕܚܢܦܘܬܐ ܕܦܠܚܘ ܐܒܗܝܟܝ̈ ܆ ܕܟܕ ܢܫܟܚܟܝ
IšoMerv:ComPs ܕܢܥܨܐ ܐܢܘܢ ܕܢܕܒܚܘܢ . ܘܟܢܫܘ ܠܘܬܗ ܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܘܐܩܪܒ ܥܡ ܡܠܟܐ ܛܢܢܐ ܕܢܡܘܣܐ ܘܩܛܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܕܒܚ ܘܐܦ ܠܗ̇ܘ ܕܦܩܝܕ ܗܘܐ ܡܢ
IšoMerv:ComPs ܕܣܘܪܝܐ ܠܒܝܠܝܕܘܪܘܣ ²ܐܢܫ ܫܕܪ ܇ ܕܪܫܢܘܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܚܘܒܐ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܡܢܗܘܢ ܡܘܒܕܝܢ ܗܘܘ . Xܘܠܘ ܩܕܡ ܕܡܛܪܝܘܣ