simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComPs ܘܒܪ ܡܠܟܐ ܠܗ ܠܫܠܝܡܘܢXܩ̇ܪܐ ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܥܒ̣ܕܟ ܘܒ̇ܪ ܡܠܟܐ ܠܗ ܚܟܡܬܐ ܠܡܕܒܪܘ 20 ܘܠܡܕܢ ܠܥܡܐ ܒܙܕܝܩܘܬܐ ܘܕܫܪܟܐ .
IšoMerv:ComPs ܬܢܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܩ̇ܪܐ ܘܠܘ ܠܦܪܨܘܦܐ ܐܢܫX . ܐܢܫܝܢ̈ ܥܠ ܡܠܟܐ ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ . 20 [6]ܗ̇ܝ ܕܐܘܣܦ̣ܬ ܝܘܡܬܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ .
IšoMerv:ComPs ܆ ܐܢ ܫܐܕܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܗܠܝܢ ܘܐܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܠܟܐ . ܗ̇ܝ ܕܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ . ܗܢܘ . ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܐܘ
IšoMerv:ComPs ܩܪܒܬܢܐ ܕܐܬܢܨܚ X0ܒܙܟܘܬܐ ܕܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܘܥܠ ܐܘܚܕܢܐ ܡܠܟܐ ܒܕܡܘܬ ܝܩܕܐ̈ ܫܡܝܢܐ̈ ܀ [1]ܡܪܝܐ ܐܡܠܟ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܢX ܠܐ ܢܦܪܘܥ ܘܠܟܠ ܣܘܪܚܢܐ ܢܫܟܢ ܫܘܒܩܢܐ ܆ ܡܠܟܐ . ܠܐ ܦܪܥ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܘܝܕ ܘܢܒܝܐ ܘܙܕܝܩܐ . ܦ̣ܪܥ ܕܝܢ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs . ܗܢܘ . ܬܚܘܝܬܐ ܕܡܫܟܚ ܐܠܗܐ ܠܡܬܠ ܠܟܘܢ ܗܕܐ ܡܦܪܓܘܬܐ ܇ ܡܠܟܐ ܫܦܝܪܐ X ܝܘܢܐ ܒܦܪܚܬܐ̈ . [14X . ] 0ܟܕ ܦ̣ܪܫ ܐܠܗܐ
IšoMerv:ComPs ܥܠ ܨܗܝܘܢ . ܡܘܐܒ ܫܝܓܬܐ ܕܪܓܠܝ̈ . ܗܢܘ . ܕܒܗ̇X ܒܝܗܘܕ ܡܠܟܐ ܗ̣ܝ ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܕܝܬ ܠܕܘܝܪ . . ܘܕܡܝܐ ܠܗ̇ܝ ܕܐܢܐ ܐܩܝܡ̇ܬ
IšoMerv:ComPs ܥܠ ܨܗܝܘܢ ܆ ܝܘܢܝܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܒܪܐ ܐ̇ܡܪ ܇ 5ܐܢܐ ܐܬܬܩܝܡ̇ܬ ܡܠܟܐ [6--XX]ܚܠܦ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܐܒܐ ܇ ܕܐܢܐ ܐܩܝܡܬܗ
IšoMerv:ComPs 0ܐܝܟ ܡܠܬ ܟܬܒܐ ܆ ܕܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܐ ܙܘܪܒܒܠ ܘܐܣܝܡܟ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܘܝܕܝܥܐ̈ ܕܥܡܐ . ܡܢ ܩܪܒܐ ܓܝܪ ܕܒܝܬ ܓܘܓ ܇ ܐܬܦܪܫܘܐܬܝܕܥ
IšoMerv:ComPs ܡܢܗ ܥܠ ܨܗܝܘܢ ܛܘܪܗ ܩܕܝܫܐ ܇ ܕܐܫܬܥܐ ܥܠ ܩܝܡܗ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܥܠ ܨܗܝܘܢ ܆ ܝܘܢܝܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܒܪܐ ܐ̇ܡܪ ܇ 5ܐܢܐ ܐܬܬܩܝܡ̇ܬ
IšoMerv:ComPs ܢܨܝܚܐ ܘܓܢܒܪܐ ܕܣ̇ܠܩ ܒܙܟܘܬܐ ܡܢ ܩܪܒܐ ܇ ܘܡܝܒ̣ܒܝܢ ܡܠܟܐ ܝܫܘܥܝܗܒ ܐ̇ܡܪX . [X]ܣܠ̣ܩ ܐܠܗܐ ܒܫܘܒܚܐ . ܗܢܘ . ܒܕܡܘܬ
IšoMerv:ComPs ܠܫܘܒܚܐ . ܡܢ ܚܕܐ ܒܪܬ ܡܠܟܐ ܪܡ̇ܙ ܥܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܩܝܡܢ̈ ܡܠܟܐ . [9]ܘܡܟܝܠ ܡܦܢܐ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܗ ܠܘܬ ܥܕܬܐ ܘܐ̇ܡܪ . ܒܪܬ
IšoMerv:ComPs ܡܢ ܠܓܘ ܐܝܬܝܗ̇ X ܆ ⁵ ܘܠܘ ܡܢ ܠܒܪ ܐܝܟ ܒܪܬ ܝܣܪܝܠ . ܕܢܐܡܪ ܡܠܟܐ ܘܢܨܚܢܐ̈ X ܕܒܥܡܐ̈ ܐ̇ܡܕ̇ 5 [13]ܟܠܗ ܫܘܒܚܗ̇ ܕܗܕܐ ܒܪܬ
IšoMerv:ComPs ܪܡ̇ܙ ܥܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܩܝܡܢ̈ ܘܡܫܒܚܢ̈ ܠܗ . X ܘܐܟܙܢܐ ܡܠܟܐ ܠܡܠܬܗ ܠܘܬ ܥܕܬܐ ܘܐ̇ܡܪ . ܒܪܬ ܡܠܟܐ ܠܫܘܒܚܐ . ܡܢ ܚܕܐ ܒܪܬ
IšoMerv:ComPs ܘܢܒܝܐ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܚܣܝܐ ܕܐܠܗܐ ܡܪܝ ܝܫܘܥܕܕ ܕܡܬܟܢܐ ܡܠܟܐ XX XXXXXXXX7ܬܘܒ ܢܘܗܪܐ ܕܡܙܡܘܪܐ̈ ܕܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ
IšoMerv:ComPs ܕܝܠܗ⁶ ܩ̇ܪܐ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܐܦܪܝܡ ܪܫܐ ܕܝܠܗ . ܬܘܒ ܗ̇ܝ ܡܠܟܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܇ ܟܕ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܪܫܢܘܬܐ . ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܠܝܗܘܕܐ
IšoMerv:ComPs ܡܬܩܢܝܢ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܇ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܒܡܨܥܬܐ ܐܦ ܐܚܪܢܐ ܥܡܪܝܢ ܘܡܬܚܫܚܝܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܛܠ
IšoMerv:ComPs ܕܣܘܪܝܐ ܠܒܝܠܝܕܘܪܘܣ ²ܐܢܫ ܫܕܪ ܇ ܕܪܫܢܘܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܚܘܒܐ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܡܢܗܘܢ ܡܘܒܕܝܢ ܗܘܘ . Xܘܠܘ ܩܕܡ ܕܡܛܪܝܘܣ
IšoMerv:ComPs ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܨܒܘ ܠܡܩܛܠܢܝ . [2--5]ܙܕܝܩܐ ܘܙܕܝܩܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܐܢܬ ܐܠܗܐ ܥܬ̣ܕܬ ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܣܚܦܘ . ܗܢܘ . ܠܝ ܕܡܫ̣ܚܬܢܝ
IšoMerv:ComPs ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܠܗܐ ܡܙܕܝܚ ܘܥ̇ܐܠ Xܒܪܫܗ ܕܥܡܐ ⁶ܠܐܘܪܫܠܡ ܀ ܡܠܟܐ . ܢܗܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܨܝܕ X0 ܡܪܢ ܘܨܐܕܝܢ̈ ܫܠܡܢ̈ . ܗ̇ܝ ܕܢܥܘܠ