simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . 78 ‎ ܘܫܪܝ ܓܘܫܬܐܙܕ ܕܢܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܕܐܢܬܘܢ ܝܕܥܝܢ ܡܠܟܐ ܚܕܪܝ̈ ܡܥܪܬܐ . ܘܦܫ ܒܠܚܘܕ ܐܒܘܗܘܢ ܘܗܢܘܢ ܕܐܫܬܕܪܘ ܡܢ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܐܘܒܠ ܐܢܘܢ ܠܟܪܟܐ . ܘܡܢ ܕܚܙܐ ܐܢܘܢ ܘܐܬܒܩܝܘ ܡܢܗ ܡܠܟܐ ܕܒܝܕ ܫܪܝܪܐ ܕܡܠܟܐ ܢܬܝܒܠ ܛܐܒܐ ܕܒܢܘܗܝ̈ ܘܕܒܪܬܗ ܠܘܬ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܐܢܬ ܙܠ ܗܫܐ ܠܒܝܬܟ ܥܡ ܚܝܠܐ ܕܥܡܟ . ܘܟܬܪ ܫܬܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܡܠܟܢ ܘܐܠܗܢ ܡܣܟܝܢܢ ܕܣܓܝ ܫܒܝܚܝܢ ܘܡܥܠܝܢ ܡܢ ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܕܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ . ܐܕܘܪܦܪܘܐ . ܘܡܝܗܪܢܪܣܐ ܡܠܟܐ ܕܣܗܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܣܗܕܘ ܒܛܘܪ ܒܪܐܝܢ ܒܝܘܡܝ̈ ܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܗܘܝܬ ܝܕܥ ܕܐܦ ܪܫܟ ܕܝܠܟ ܒܣܝܦܐ ܡܬܦܣܩ ܡܢ ܦܘܩܕܢܗ ܡܠܟܐ ܕܢܦܫܝ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܐܙܠ ܨܝܕ ܢܩܦܐ56 ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܕܪܘ ܥܡܗ ܠܘܬܟ ܘܗܝܕܝܢ ܬܐܬܘܢ ܫܘܝܐܝܬ ܡܠܟܐ ܚܝܠܐ ܕܥܡܟ . ܘܟܬܪ ܫܬܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܓܘܝܐ ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܘܦܩܝܕ ܗܘܐ ܡܢܗ ܕܒܐܬܪܐ ܕܐܘܚܕܢܗ ܗܘ ܢܪܕܘܦ ܗܘܐ ܘܢܘܒܕ ܡܠܟܐ ܐܒܗܬܐ10̈ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦ ܗܘ ܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܘܫܒܥܐ̈ ܦܝܫܣܦܝܓ̈ ܕܥܡܗ ܥܡ ܐܓܪܬܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܟܕ ܩܪܐ ܡܠܟܐ ܟܕ ܓܝܪ ܡܛܐ ܝܘܡܐ ܕܐܫܬܐ̈ ܘܐܬܐ ܓܘܝܐ ܗܘ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܚܠܦ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ . ܘܛܘܒܝܟ ܕܠܛܘܒܐ̈ ܫܡܝܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܗܘܝܬ ܝܕܥ ܕܐܦ ܪܫܟ ܕܝܠܟ ܒܣܝܦܐ ܡܬܦܣܩ ܡܢ ܦܘܩܕܢܗ ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܡܢܐ ܡܦܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ 79 ‎ ܥܢܐ ܐܕܘܪܦܪܘܐ ܡܠܟܐ ܒܗ ܬܫܒܩܘܢܗ ܘܗܐ ܟܠܡܕܡ ܕܫܒܝܚ ܘܡܝܬܪ49 ܡܛܝܒ ܠܟܘܢ ܡܢ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܐܚܪܢܐ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ ܡܠܟܐ ܕܫܪܪܐ . ܗܘ ܕܐܬܐܡܪ ܠܝ ܥܠܘܗܝ ܕܟܠ ܡܠܟܐ . ܐܝܟ ܬܢܘܝ ܕܗܘܬ ܥܡܟ . ܡܪܟ ܡܪܝ ܘܐܠܗܟ ܐܠܗܝ . ܠܝܬ ܠܝ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܐܢܘܢ . ܢܦܠܘ ܥܠ ܐܦܝܗܘܢ̈ ܩܕܡܝܗܘܢ . ܘܐܡܪܘ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܩܝܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܬܡܝܗܝܢ . ܘܡܢ ܕܐܫܬܘܕܥܘ ܐܢܘܢ ܕܒܢܝ̈
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܐܫܬܟܚܘ . ܘܐܡܪ ܚܕ ܠܚܒܪܗ . ܕܠܡܐ ܟܕ ܐܙܠܝܢܢ ܘܡܘܕܥܝܢܢ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܘܥܛܦܘ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܕܢܐܙܠܘܢ ܘܢܘܕܥܘܢ ܥܠ ܒܢܝ̈
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܐܬܟܬܒ ܠܗ . ܗܝܕܝܢ ܥܦܩ ܘܢܫܩ ܐܢܘܢ ܘܩܡ ܐܙܠ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܐܠܐ ܚܦܛ72 ܠܦܘܠܪ ܐܒܘܢ . ܕܢܫܡܠܐ ܠܦܘܩܕܢܗ ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܐܬܪܐ ܗܘ ܕܩܪܝܒܐܝܬ ܡܣܬܟܐ ܗܘܐ ܗܝܕܝܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܠܟܐ ܘܐܠܝܐ ܕܥܡܘܪܝܗ̈ ܘܕܗܢܘܢ ܕܥܡܗ ܥܫܢ ܗܘܐ ܥܠ ܡܘܬܗ ܕܒܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܝܢ ܕܝܠܝ ܘܡܪܝ ܘܐܠܗܝ ܡܫܝܚܐ ܗܘ . ܘܕܗܢܐ50 ܙܥܘܪܐ ܡܠܟܐ ܗܕܐ ܚܠܦ ܢܦܫܝ ܡܦܢܐ ܐܢܐ ܦܬܓܡܐ . ܐܚܝ̈ ܕܝܢ ܗܢܘܢ ܝܕܥܝܢ .
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܝܢ ܘܟܠܗܘܢ . ܟܕ ܫܡܥܘ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܘܚܙܘ ܐܝܠܝܢ ܡܠܟܐ ܘܡܢܝ ܠܢ ܥܡ ܣܓܘܕܝܟ̈ ܒܛܝܒܘܬܟ ܘܚܠܛ ܠܢ ܥܡ ܒܝܬܝܝܟ̈ 63 ‎
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܠܥܠܡܝܢ ܓܘܥܠܢܐ ܕܐܬܓܥܠ ܠܟ . ܦܢܐ ܠܡܪܟ . ܐܝܟ ܕܐܬܦܩܕܬ ܡܠܟܐ ܥܠ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܘܡܬܟܫܦ ܗܘܐ ܠܗ ܘܐܡܪ . ܕܡܪܝ ܟܗܢܗ ܕܡܫܝܚܐ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܢܝܩܪܟܘܢ ܒܡܠܟܘܬܗ ܠܡܢܐ ܟܦܪܬܘܢ30 ܒܐܒܘܟܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܒܝܘܠܦܢܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܡܝܬܪܬܐ ܠܐ ܐܘܕܥܬ ܡܛܠܬܟܘܢ ܠܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܣܕܘܡ ܘܕܥܡܘܪܐ . ܒܙܒܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܐܒܪܗܡ ܪܝܫ ܐܒܗܬܐ10̈ ܡܠܟܐ ܓܢܣܗ . ܗܘ ܕܐܙܠ ܥܡ ܟܪܕܠܥܡܪ ܘܡܠܟܐ̈ ܕܥܡܗ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ