simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܝܢ ܘܟܠܗܘܢ . ܟܕ ܫܡܥܘ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܘܚܙܘ ܐܝܠܝܢ ܡܠܟܐ ܘܡܢܝ ܠܢ ܥܡ ܣܓܘܕܝܟ̈ ܒܛܝܒܘܬܟ ܘܚܠܛ ܠܢ ܥܡ ܒܝܬܝܝܟ̈ 63 ‎
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܝܢ ܕܝܠܝ ܘܡܪܝ ܘܐܠܗܝ ܡܫܝܚܐ ܗܘ . ܘܕܗܢܐ50 ܙܥܘܪܐ ܡܠܟܐ ܗܕܐ ܚܠܦ ܢܦܫܝ ܡܦܢܐ ܐܢܐ ܦܬܓܡܐ . ܐܚܝ̈ ܕܝܢ ܗܢܘܢ ܝܕܥܝܢ .
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܚܕ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܦܘܠܪ . ܗܘ ܕܡܢ ܐܪܝܘܟ ܡܬܝܒܠ ܗܘܐ ܓܢܣܗ . ܗܘ ܡܠܟܐ ܕܢܫܠܡܘܢ . ܐܦ ܒܐܬܪܐ ܗܘ ܕܕܪܣܘܣ9 ܡܫܬܡܗ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܐܫܬܟܚܘ . ܘܐܡܪ ܚܕ ܠܚܒܪܗ . ܕܠܡܐ ܟܕ ܐܙܠܝܢܢ ܘܡܘܕܥܝܢܢ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܘܥܛܦܘ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܕܢܐܙܠܘܢ ܘܢܘܕܥܘܢ ܥܠ ܒܢܝ̈
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܐܢܘܢ . ܢܦܠܘ ܥܠ ܐܦܝܗܘܢ̈ ܩܕܡܝܗܘܢ . ܘܐܡܪܘ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܩܝܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܬܡܝܗܝܢ . ܘܡܢ ܕܐܫܬܘܕܥܘ ܐܢܘܢ ܕܒܢܝ̈
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܐܬܪܐ ܗܘ ܕܩܪܝܒܐܝܬ ܡܣܬܟܐ ܗܘܐ ܗܝܕܝܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܠܟܐ ܘܐܠܝܐ ܕܥܡܘܪܝܗ̈ ܘܕܗܢܘܢ ܕܥܡܗ ܥܫܢ ܗܘܐ ܥܠ ܡܘܬܗ ܕܒܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܫܒܘܪ ܫܕܪ ܠܚܕ ܡܢ ܓܘܝܐ25̈ ܕܝܠܗ ܘܟܬܒ ܠܗ ܕܢܫܕܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܘܫܕܪ ܠܡܠܟܐ ܫܒܘܪ ܥܠ ܫܟܚܬܐ ܕܒܢܘܗܝ̈ 45‎ ܗܘ ܕܝܢ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܫܪܪܐ . ܐܠܐ ܐܦܝܣܘ ܚܠܦܝ ܕܢܘܫܛ ܠܝ ܡܪܢ ܐܝܕܐ ܕܚܢܢܗ ܡܠܟܐ ܕܟܘܠܠܗܘܢ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܕܐܢܐ ܡܟܝܠ ܥܒܕܗ ܐܢܐ ܕܡܫܝܚܐ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܠܥܠܡܝܢ ܓܘܥܠܢܐ ܕܐܬܓܥܠ ܠܟ . ܦܢܐ ܠܡܪܟ . ܐܝܟ ܕܐܬܦܩܕܬ ܡܠܟܐ ܥܠ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܘܡܬܟܫܦ ܗܘܐ ܠܗ ܘܐܡܪ . ܕܡܪܝ ܟܗܢܗ ܕܡܫܝܚܐ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܕܪܘ ܥܡܗ ܠܘܬܟ ܘܗܝܕܝܢ ܬܐܬܘܢ ܫܘܝܐܝܬ ܡܠܟܐ ܚܝܠܐ ܕܥܡܟ . ܘܟܬܪ ܫܬܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܓܘܝܐ ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܦܪܣܝܐ ܟܕ ܡܢ ܟܕܘ ܣܒܪܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܥܠ ܟܠ ܐܬܦܪܣܬ ܗܘܬ ܡܠܟܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܣܝܪܙܘ . ‏ 1 ܒܫܢܬ ܬܫܥ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܐܬܟܬܒ ܠܗ . ܗܝܕܝܢ ܥܦܩ ܘܢܫܩ ܐܢܘܢ ܘܩܡ ܐܙܠ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܐܠܐ ܚܦܛ72 ܠܦܘܠܪ ܐܒܘܢ . ܕܢܫܡܠܐ ܠܦܘܩܕܢܗ ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܐܢܬ ܙܠ ܗܫܐ ܠܒܝܬܟ ܥܡ ܚܝܠܐ ܕܥܡܟ . ܘܟܬܪ ܫܬܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܡܠܟܢ ܘܐܠܗܢ ܡܣܟܝܢܢ ܕܣܓܝ ܫܒܝܚܝܢ ܘܡܥܠܝܢ ܡܢ ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܗܘܝܬ ܝܕܥ ܕܐܦ ܪܫܟ ܕܝܠܟ ܒܣܝܦܐ ܡܬܦܣܩ ܡܢ ܦܘܩܕܢܗ ܡܠܟܐ ܕܢܦܫܝ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܐܙܠ ܨܝܕ ܢܩܦܐ56 ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܚܠܦ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ . ܘܛܘܒܝܟ ܕܠܛܘܒܐ̈ ܫܡܝܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܗܘܝܬ ܝܕܥ ܕܐܦ ܪܫܟ ܕܝܠܟ ܒܣܝܦܐ ܡܬܦܣܩ ܡܢ ܦܘܩܕܢܗ ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܘܦܩܝܕ ܗܘܐ ܡܢܗ ܕܒܐܬܪܐ ܕܐܘܚܕܢܗ ܗܘ ܢܪܕܘܦ ܗܘܐ ܘܢܘܒܕ ܡܠܟܐ ܐܒܗܬܐ10̈ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦ ܗܘ ܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܘܟܠܗܘܢ ܕܥܡܗ ܗܘܘ . ܘܡܢ ܕܒܗܠܘ ܡܢ ܕܡܚܝܢ ܗܘܘ ܠܪܟܫܗܘܢ̈ ܡܠܟܐ ܪܟܒܝܗܘܢ̈ ܕܢܗܠܟܘܢ ܠܐ ܐܬܡܨܝܘ . ܒܬܗܪܐ ܘܒܕܘܡܪܐ ܗܘܐ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܪܒܐ ܘܡܝܩܪܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܘܟܠ ܕܡܣܒܪܝܢ ܒܗ ܠܐ ܒܗܬܝܢ . ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ ܥܫܝܢܐ ‏‎‎‏ ܘܓܢܒܪܐ . ܗܢܘ ܓܢܒܪܐ ܘܩܪܒܬܢܐ . ܗܢܘ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܫܪܪܐ . ܗܘ ܕܐܬܐܡܪ ܠܝ ܥܠܘܗܝ ܕܟܠ ܕܡܣܒܪܝܢ ܒܗ ܠܐ ܡܠܟܐ . ܡܪܟ ܡܪܝ ܘܐܠܗܟ ܐܠܗܝ . ܠܝܬ ܠܝ ܡܠܟܐ ܐܚܪܢܐ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܙܟܝܐ ‎‎‏ ܕܠܥܠܡܝܢ ܡܢܗ ܕܗܢܐ ܛܢܢܐ ܚܪܡܐ ܕܓܙܪܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܐܣܬܥܪܬ ܒܗ ܐܫܬܡܗܬ ܒܝܬ ܣܗܕܐ̈ ܪܒܐ 5‎ ܗܝܕܝܢ ܝܫܘܥ