simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist . X ܫ̣ܘ̣̇ܚ X ܫܘܝܝ : XXX1ܫܘܝ̈ X⁸ ܐܢܗܘ̈ ܡ̇ܢ ܕܢܬܝܠܕX ܡܠܟܐ ܡܘܬܪܐ ܘܡܚܣܪܐ ܠܟܝܢܗ ܕܐܝܬܝܐ . 2 , 23ܘܐܝܟܢܐ ܕܒܪ
Tim1:Epist : ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܢܘܟܪܝܐ̈ ܘܕܥܒܕܐẌ ܆ ³ܐܪܐ ܗܘ̈ ܠܗ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܆ 5 , 45ܘܟܕ ܬܪܝܢ ܛܟܣܐ̈ ܩܕܡ ܣ̣ܡ ܦܛܪܘܣ ܆ ܚܕ ܡ̇ܢ ܕܒܢܝ̈
Tim1:Epist : ܒܪ ܡܠܟܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܦܐܪܐ⁶³ ܕܟܝܢܗ ܕܡܠܟܐ : ܡܕܝܢܬ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܪܨܒܝܢܗ ܐܝܬܝܗܘܢ . 2 , 21ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܕܝܢܬ̣ ܡܠܟܘܬܐ ܘܒܪ
Tim1:Epist : ܕܒܩܢܘܡܗ ܡ̇ܢ ܡܪܐ ܘܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ : ܠ̇ܒܫ ܗܘ̣ܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܩܕܡܝܐ̈ ܒܕܡܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܆ ܐܘ ܐܝܟ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܗ̇ܘ
Tim1:Epist : ܘܡܦܠܓܢܐ X Xܚܝܠܬܢܝܢ̈ XXXܩXX Xܚܝܠܬܢܝܢ XX ܫܡܝܐ̈ : ܡܠܟܐ ܡ̣ܢ ܓܘܕܦܐ ܕܫܐܕܐ̈ . ܘܐܝܟܢܐ ܟܝ ܥܒ̣ܕܐ ܢܗܘܐ̈
Tim1:Epist ܂ ܐܠܐ ܠܘ ܕܝܠܝ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܠܐ ܕܦܪܘܩܐ ܕܓܘܐ ܂ ܚܛܘܦ ܠܢܦܫܟ ܡܠܟܐ ܬܚܠܦ ܝܘܬܪܢܐ ܕܢܦܫܟ ܒܥܠܡܐ ܟܠܗ ܂ ܘܐܦܢ ܓܝܪ ܡܢܝ ܐܬܐܡܪ
Tim1:Epist ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܢܬܝܠܕ ܝ ܘܬܪܢܐ ܗ̣ܘ ܪܒܐ ܠܡܠܟܐ ܘܠܥܠܡܐ ܃ ܡܠܟܐ ܃ ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܘܬܪܐ ܘܡܚܣܪܐ ܠܟܝܢܗ ܕܐܝܬܝܐ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܒܪ
Tim1:Epist ܂ ܕܠܝܬ ܐܢܫ ܡ̣ܢ ܫܠܝܛܢܐ̈ ܝ ܕܥ̇ܐܠ ܥܠܝ ܒܢܡܘܣܐ̈ ܡܠܟܐ ܂ ܕܐ ܬܘܗܝ ܣܟܪܐ ܠܓܘܐ ܐܟܚܕ ܘܠܢ ܂ ܐܦX ܠܢ ܓܝܪ ܣܓܠܐ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܒܪܝܬܐ ܕܡܬܚܙܝܐ ܘܕܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܃ ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܡܕܡ ܡܘܬܪܐ ܘܡܚܣܪܐ ܠܟܝܢܗ ܕܡܠܟܐ ܡܕܝܢܬ ·X ܝ ·ܝ
Tim1:Epist ܃ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܢܘܟܪܝܐ̈ ܘܕܥܒܕܐ̈ ܃ ܐܪܐ ܗ̣ܘ ܠܗ ܡ̣ܢ ܐܝܢܐ ܡܠܟܐ ܒܢܝܐ̈ ܃ ܘܟܕ ܬܪܝܢ ܛܟܣܐ̈ ܩܕܡ ܣ̣ܡ ܦܛܪܘܣ ܃ ܚܕ ܡ̇ܢ ܕܒܢܝ̈
Tim1:Epist ܃ ܒܪ ܡܠܟܐ ܡ̇ܢ ܓܝ̇ܪ ܦܐܪܐ ܕܟܝܢܗ ܕܡܠܟܐ ܂ ܡܕܝܢܬ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܨܒܝܢܗ ܐܝܬ ܂ ܗܘܢ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܘܒܪ
Tim1:Epist ܃ ܕܒܩܢܘܡܗ ܡ̇ܢ ܡܪܐ ܘܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܃ ܝ ܠ̇ܒܫ ܗܘ̣ܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܩܕܡܝܐ̈ ܒܕܡܘܬܐ ܐܢܫܝܬ ܐ̣ ܂ ܐܘ ܐܝܟ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܃ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܪܘܛܐ̈ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܢܫ ܘܠܐ ܚܟܝܡܐ ܃ ܐܢܬܘ ܡܠܟܐ ܠܘ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܟ ܂ ܐܢ ܐܪܐ ܘܬܛܦܝܣ ܂ ܝX ܂ ܝ ܘܡܢܝ ܬܩܒܠ
Tim1:Epist ܃ ܘܡܦܠܓܢܐ ܕܫܘܟܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܐܡܪ ܬܘ ܡܠܟܐ ܟܝ̣ ܂ ܐܠܐ ܐܘ ܡ̣ܢ ܓܘܕܦܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܂ ܘܐ ܟܢܐ ܟܝ ܥܒܕܐ ܢܗܘܐ
Tim1:Epist ܃ ܫܒܘܥܐ̈ ܫܒܥܐ ܂ 0ܘܫܒܘܥܐ̈ ܫܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܒܪܐ ܂ ܘܢܬܩܛܠ ܡܫܝܚܐ ܘܠܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܂ ܘܠܡܐܬܐ ܡܫܝܚܐ
Tim1:Epist ܐܝܬܝܢ ܥܒܕܐ̈ ܂ ܘܠܐ ܗܘ̣ܐ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܕܠܩܪܒܐ 1ܡܛܝܒܝܢ ܂ ܡܠܟܐ ܬܟܦܪܘܢ ܂ ܐܚܝܢܐܝܬ ܢܕܫܝܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܕܚܕ ܂ XXܝ ܂ ܝ
Tim1:Epist ܒܪ ܦܒܩ : ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܙܪܥܐ ²⁹⁴ܕܣܣܢ ܥܒ̣ܕܐ ܐܬ̇ܐ ܗܘ̣ܐ . ܡܠܟܐ ܇ ܥܒ̣Xܐ ܢܗܘܐ ܘܢܬܐܡܪ . 5 , 41 |L178b|ܐܪܐ ܐܪܕܫܝܪ ܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܒܪ ܦܒܩ ܃ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܙܪܥܐ ܪܣܣܢ ܥܒܕܐ ܐܬ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܂ · ܐܝ̇ܕܐ ܡܠܟܐ ܒܬܪܘܢܘܣ ܝܬܒ ܇ ܥܒ̣ܕܐ ܢܗܘܐ ܘܢܬܐܡܪ ܂ ܐܪܐ ܐܪܕܫܝܪ ܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܘܡܪܐ ܝܕܥܐ ܗܘܬ ܠܗ ܂ ܘܠܘ ܒܕܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܐܣܟܡܐ ܕܥܒܕܐ ܡܠܟܐ ܩܢܕܝܩܐ ܗ̇ܝ ܡܠܟܬܐ ܃ ܠܘ ܥܒܕܐ ܡ̇ܢ ܘܐܦܠܐ ܐܝܙܓܕܐ ܂
Tim1:Epist ܕܝܢ ܘܡܪܐ ܝܕܥܐ ³⁴⁸ܗܘܬ̈ ܠܗ . 6 , 8ܘܠܘ ܒܕܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܡܠܟܐ ܩܢܕܝܩܐ ܗ̇ܝ ܡܠܟܬܐ ܆ ܠܘ ܥܒ̣ܕܐ ܡ̇ܢ ܘܐܦ ܠܐ ܐܝܙܓܕܐ .