simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܕܝܢ ܘܡܪܐ ܝܕܥܐ ³⁴⁸ܗܘܬ̈ ܠܗ . 6 , 8ܘܠܘ ܒܕܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܡܠܟܐ ܩܢܕܝܩܐ ܗ̇ܝ ܡܠܟܬܐ ܆ ܠܘ ܥܒ̣ܕܐ ܡ̇ܢ ܘܐܦ ܠܐ ܐܝܙܓܕܐ .
Tim1:Epist ܘܫܠܝܛܐ |M716b|ܡܬܩܪܐ ܗܘ̣ܐ ܆ ܐܘ ܕܠܡܐ ܒܫܘܡܗܐ ܕܣܣܢ ܡܠܟܐ ܐܝXܐ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ̈ . ܐܪܐ ܒܫܘܡܗܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ²⁹⁵ܕܩܢܘܡܗ :
Tim1:Epist ܘܪܥܝܐ ܐܠܦ ܠܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܒܪܢܫܗ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܕܡܪܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܬܪܘܢܘܣ ܒܪܢܫܗ ܕܡܪܢ ܐܝܬܘܗܝ . ܗܘ̈ ܕܝܢ ܒܪܢܫܗ ܕܡܪܢ :
Tim1:Epist ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܒܪܝܬܐ ܕܡܬܚܙܝܐ ܘܕܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܃ ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܡܕܡ ܡܘܬܪܐ ܘܡܚܣܪܐ ܠܟܝܢܗ ܕܡܠܟܐ ܡܕܝܢܬ ·X ܝ ·ܝ
Tim1:Epist ܘܪܥܝܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢܬܩܪܐ ܃ ܐܠܐ ܠܘ ܥܒܕܐ ܂ ܬܘ ܠܡ ܒܪܟܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܘܪܥܝܐ ܐܠܦ ܠܢ ܕܐ ܬܘܗܝ̣ ܂ ܒܪܢܫܗ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ·ܡܪܢ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܘܡܪܐ ܝܕܥܐ ܗܘܬ ܠܗ ܂ ܘܠܘ ܒܕܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܐܣܟܡܐ ܕܥܒܕܐ ܡܠܟܐ ܩܢܕܝܩܐ ܗ̇ܝ ܡܠܟܬܐ ܃ ܠܘ ܥܒܕܐ ܡ̇ܢ ܘܐܦܠܐ ܐܝܙܓܕܐ ܂
Tim1:Epist ܘܫܠܝܛܐ ܡܬܩܪܐ ܗܘ̣ܐ ܃ ܐܘ ܕܠܡܐ ܒܫܘܡܗܐ ܕܣܣܢ ܐܒܘܗܝ ܡܠܟܐ ܂ · ܐܝ̇ܕܐ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܐܪܐ ܒܫܘܡܗܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܩܢܘܡܗ ܃
Tim1:Epist ܂ ܐܠܐ ܠܘ ܕܝܠܝ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܠܐ ܕܦܪܘܩܐ ܕܓܘܐ ܂ ܚܛܘܦ ܠܢܦܫܟ ܡܠܟܐ ܬܚܠܦ ܝܘܬܪܢܐ ܕܢܦܫܟ ܒܥܠܡܐ ܟܠܗ ܂ ܘܐܦܢ ܓܝܪ ܡܢܝ ܐܬܐܡܪ
Tim1:Epist ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܀ X0 ܡܠܟܐ ܐܬܪܐ ܘܕܘܟܬܐ ܠܐܢܫ ܠܐ ܬܚܬܪ ܂ ܚܕ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕܘܗܝ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܦܐܪܐ⁶³ ܕܟܝܢܗ ܕܡܠܟܐ : ܡܕܝܢܬ ܡܠܟܐ ܕܝܢX ܦܐܪܐ ܡܠܟܐ . 2 , 21ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܕܝܢܬ̣ ܡܠܟܘܬܐ ܘܒܪ ܡܠܟܐ : ܒܪ
Tim1:Epist ܫܡܝܢܐ ܘܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܂ ܘܣܟ ܠܐ ܩܒܠ ܃ ܕܥܒܕܐ ܢܗܘܐ ܐܘ ܢܬܩܪܐ ܂ ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ ܒܢܝܐ̈ ܂ ܘܬܪܬܝܗܝܢ ܚܘܝ ܗ̣ܘ ܠܗ ܕܐ·ܬܘܗܝ ܂ ܒܪ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܓܝ̇ܪ ܦܐܪܐ ܕܟܝܢܗ ܕܡܠܟܐ ܂ ܡܕܝܢܬ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܦܐܪܐ ܡܠܟܐ ܐܝܬ ܂ ܗܘܢ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܘܒܪ ܡܠܟܐ ܃ ܒܪ
Tim1:Epist ܗ̇ܘ ܟܕ ܠܐܘܚܕܢܗ ܕܛܪܘܢܐ ܐܬ̇ܐ : ܠܘ ܒܐܣܛܠܐ ܡ̇ܢ ܡܠܟܝܬܐ ܡܠܟܐ ܢܫܕܪ ܠܦܘܪܩܢܐ ܐܟܚܕ ܘܠܫܘܘܙܒܐ ܕܫܒܝܐ̈ : ܗܘ̈ ܕܝܢ ܒܪ
Tim1:Epist ܕܠܐ ܥܒܪܐ ܡܠܟܘܬܗ ܃ ܘܗ̇ܘ ܝX ܕܐ ܬܘܗܝ ܡܢܚܡܢܐ ܘܡܚܝܢܐ ܡܠܟܐ ܒܪܐ ܒܫܪܪܐ ܒܚܕܝܘܬܗ ܕܥܡ ܡܠܬܐ ܂ ܘܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ
Tim1:Epist ܃ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܢܘܟܪܝܐ̈ ܘܕܥܒܕܐ̈ ܃ ܐܪܐ ܗ̣ܘ ܠܗ ܡ̣ܢ ܐܝܢܐ ܡܠܟܐ ܒܢܝܐ̈ ܃ ܘܟܕ ܬܪܝܢ ܛܟܣܐ̈ ܩܕܡ ܣ̣ܡ ܦܛܪܘܣ ܃ ܚܕ ܡ̇ܢ ܕܒܢܝ̈
Tim1:Epist : ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܢܘܟܪܝܐ̈ ܘܕܥܒܕܐẌ ܆ ³ܐܪܐ ܗܘ̈ ܠܗ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܆ 5 , 45ܘܟܕ ܬܪܝܢ ܛܟܣܐ̈ ܩܕܡ ܣ̣ܡ ܦܛܪܘܣ ܆ ܚܕ ܡ̇ܢ ܕܒܢܝ̈
Tim1:Epist . X ܫ̣ܘ̣̇ܚ X ܫܘܝܝ : XXX1ܫܘܝ̈ X⁸ ܐܢܗܘ̈ ܡ̇ܢ ܕܢܬܝܠܕX ܡܠܟܐ ܡܘܬܪܐ ܘܡܚܣܪܐ ܠܟܝܢܗ ܕܐܝܬܝܐ . 2 , 23ܘܐܝܟܢܐ ܕܒܪ
Tim1:Epist ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܢܬܝܠܕ ܝ ܘܬܪܢܐ ܗ̣ܘ ܪܒܐ ܠܡܠܟܐ ܘܠܥܠܡܐ ܃ ܡܠܟܐ ܃ ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܘܬܪܐ ܘܡܚܣܪܐ ܠܟܝܢܗ ܕܐܝܬܝܐ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܒܪ
Tim1:Epist ܕܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܃ ܦܓܪܐ̈ ܕܝܢ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܠܒܘܫܐ ܕܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܦܓܪܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܢ ܨܥܪܐ ܡ̇ܢ ܕܠܒܘܫ
Tim1:Epist ܕܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ : ܦܓܪܐ̈ ܕܝܢ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܠܒܘܫܐ ܕܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܡܫܝܚܐ ³⁶⁴ܐܝܬܘܗܝ . 4 , 13ܐܢ ܨܥܪܐ ܡ̇ܢ ܕܠܒܘܫ