simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi 142b| 23ܐܡܪܝܢܢ . ܡܠܟܐ ܓܝܪ ܕܟܠ ܡܠܟܝܢ̈
Tim1:DisputCalMahdi ܥܒ̣ܕܐ 27ܡ̇ܢ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ .
Tim1:DisputCalMahdi ܡܫܝܚܐ |M 102b|ܐܘ ܡܠܟܐ . ܘܐܬܓܙܪ 3ܐܟܚܕܐ
Tim1:DisputCalMahdi : ܘܚܕ 14ܗܘ̣ ܡܠܟܐ ܥܡ ܡܠܬܗ ܘܪܘܚܗ
Tim1:DisputCalMahdi ܣܓܝܐܐ ܕܫܢܝܐ̈ 15ܕܝܠܟܘܢ ܡܠܟܐ ܘܐܚܝܕ ܟܠ ܡ̣ܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܠܗܐ ܠܓܡܪ 20ܐܘ ܡܠܟܐ ܡܠܟ̈ ܡܠܟܐ̈ ܀
Tim1:DisputCalMahdi ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܟܠܗܘܢ 31ܛܥܝܢ ܡܠܟܐ . 16 ,
Tim1:DisputCalMahdi ܕܠܟܘܢ ܡ̇ܢ 36ܐܘ ܡܠܟܐ ܢܨܝܚܐ ܆ ܘܬܓܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܥܠ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܦܩ̇ܕ ܘܐܡ̇ܪ
Tim1:DisputCalMahdi ܡܠܟܢ ܙܟܝܐ ܆ ܡܠܟܐ ܗܘ̣ ܡ̇ܢ ܕܡܠܟܐ̈
Tim1:DisputCalMahdi 34ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ . ܐܘ ܡܠܟܐ ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ .
Tim1:DisputCalMahdi 361|ܡܚܡܪ . ܐܘ ܡܠܟܐ . 15 ,
Tim1:DisputCalMahdi : 14ܘܡܢܘ ܐܘ ܡܠܟܐ ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ :
Tim1:DisputCalMahdi |M 155ܡܕܝܢ ܐܘ ܡܠܟܐ ܠܝܬܘܗܝ 35ܥܒܕܐ .
Tim1:DisputCalMahdi ܡܕܝܢ X ܐܘ ܡܠܟܐ ܆ ܡܠܟ̈ ܡܠܟܐ̈
Tim1:DisputCalMahdi . |395|ܐܡܝܢ ܐܘ ܡܠܟܐ 39ܢܬܠ ܐܠܗܐ ܕܗܟܢܐ
Tim1:DisputCalMahdi 18ܡܫܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܡܠܟܐ ܆ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܝܬܝ ܐܡ̇ܪܬ ܐܘ ܡܠܟܐ . ܘܠܘ 34ܠܐܝܠܝܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܢܐ ܐܡ̇ܪܬ ܐܘ ܡܠܟܐ ܙܟܝܐ : ܠܡܬܪܥܝܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܢܚܘܪ ܐܢܫ ܐܘ ܡܠܟܐ . ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܠܐ