simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi ܓܝܪ ܕܟܠ ܡܠܟܝܢ̈ ܘܡܪܐ 24ܕܟܠ ܡܪܘܢ̈ : ܘܥܫܝܢܐ ܘܓܢܒܪܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܆ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬܢ |M 142b| 23ܐܡܪܝܢܢ .
Tim1:DisputCalMahdi ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ . 19 , 11ܒܬܪ ܗܟܢ ܕܝܢ 28ܒܪܐ ܩܪܝܗܝ ܬܪܬܝܢ ܡܠܟܐ 26ܥܒ̣ܕܐ ܗܘ̣ ܆ ܡܫܝܚܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ̣ ܠܘ ܥܒ̣ܕܐ 27ܡ̇ܢ .
Tim1:DisputCalMahdi . ܘܐܬܓܙܪ 3ܐܟܚܕܐ ܘܐܬܥܡܕ . ܘܐܬܓܙܪ ܡ̇ܢ ܒܪ ܬܡܢܝܐ ܡܠܟܐ ܠܡܓܙܪ ܀ 5 , 4ܚܢܢ ܕܝܢ 2ܡܠܠܢܢ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ |M 102b|ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܥܡ ܡܠܬܗ ܘܪܘܚܗ : ܘܡܠܬܗ 15ܘܪܘܚܗ ܒܐܡܝܢܘ ܥܡܗ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܠܟܐ ܟܝܢܐ 13ܘܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܕܝܠܗ ܕܡܠܟܐ ܐܝܬܝܗܝܢ : ܘܚܕ 14ܗܘ̣
Tim1:DisputCalMahdi ܘܐܚܝܕ ܟܠ ܡ̣ܢ ܟܠܢܫ ܡܬܬܘܕܐ ܆ X 1ܫܡܫ ܡ̇ܢ ܥܒܕܐ ܡܠܟܐ 14ܡ̣ܢ ܟܠܢܫ : ܒܬܪ ܕܝܢ ܪܘܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܫܢܝܐ̈ 15ܕܝܠܟܘܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܡܠܟ̈ ܡܠܟܐ̈ ܀ ܘܡܠܟܢ ܡ̇ܢ ܐܡ̣ܪ . 21ܡܛܠ ܐܝܕܐ ܀ 17 , 4ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܠܗ . ܦܝܫܝܢܢ 19ܠܢ ܡܕܝܢ ܡ̣ܢ ܝܕܥܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܠܓܡܪ 20ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi . 16 , 62ܐܢ ܓܝܪ ܟܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ 32ܫܠܡܝܢ ܥܠ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ . 16 , 61ܦܪܨܘܦܐ ܓܝܪ ܕܓܘܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܟܠܗܘܢ 31ܛܥܝܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܢܨܝܚܐ ܆ ܘܬܓܐ ܘܟܘܪܣܝܐ ܘܬܩܕܐ 37ܡܠܟܝܐ . ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܘܐܦ ܡܠܟܐ |ܩ |L 54ܠܡܫܝܢܘܬܗ ܠܘܬ ܗܠܝܢ . ܕܠܟܘܢ ܡ̇ܢ 36ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܝܢ ܦܩ̇ܕ ܘܐܡ̇ܪ 33ܘܥ̇ܒܕ . ܟܠܗܘܢ ܡܕܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ : ܡܠܟܐ . 16 , 62ܐܢ ܓܝܪ ܟܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ 32ܫܠܡܝܢ ܥܠ ܡܠܟܐ :
Tim1:DisputCalMahdi ܗܘ̣ ܡ̇ܢ ܕܡܠܟܐ̈ . X 158X|ܡܛܠ 30ܕܡܠܟܐ̈ ܣܓܕܘ ܠܗ ܡܠܟܐ ܥܒ̣ܕܐ ܠܐ ܡܫܟܝܝܐ ܆ ܡܫܝܚܐ ܡܕܝܢ 29ܐܘ ܡܠܟܢ ܙܟܝܐ ܆
Tim1:DisputCalMahdi ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ . ܘܠܐ ܓܝܪ 35ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ |M 95b|ܐܒܘܗܝ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ ܠܘܬܗ . ܐܝܬ ܗܪܟܐ ܘܠܐ ܚܕܐ 34ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ . ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi . 15 , 3ܒܐܘܪܚܐ 29ܓܝܪ ܕܢܒܝܐ̈ ܗܠܟ . ܘܒܫܒܝܠܐ ܕܪܚܡܝ̈ ܡܠܟܐ ܕܫܘ̇ܐ ܠܟܠ ܩܘܠܣܝܢ̈ ܡ̣ܢ 28ܟܠ ܡܠܝܠܐ̈ | 361|ܡܚܡܪ . ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ : ܗܘ̇ ܕܓܕܦ 15ܡܬܘܡ ܓܘܕܦܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܡܢܗ̇ ܒܪܐ ܀ ܐܢܐ ܕܝܢ ܦܢ̇ܝܬ ܠܡܠܟܘܬܗ̣ : 14ܘܡܢܘ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܠܝܬܘܗܝ 35ܥܒܕܐ . 19 , 12ܒܕܘܟ ܕܝܢ |386|ܐܚܪܝܢ ܗܘ̈ ܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ 34ܥܒܕܐ ܆ ܡܫܝܚܐ ܐܪܐ |ܩ |M 155ܡܕܝܢ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܡܠܟ̈ ܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ . ܐܠܐ ܠܘ ܥܒ̣ܕܐ 41ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܫܥܒܕܐ ܡܠܟܐ ܐܬܬܪܝܡ : 39ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܥܒܕܐ ܆ ܡܫܝܚܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ X ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi 39ܢܬܠ ܐܠܗܐ ܕܗܟܢܐ ܢܗܘܐ . ܕܐܦ ܚܢܢ ܢܫܬܘܬܦ X ܥܡܟܘܢ ܡܠܟܐ ܘܒܐܝܕܝܢ̈ 38ܐܝܬܝܗ̇ ܀ ܚܢܢ ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ . |395|ܐܡܝܢ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ 19ܕܐܬܓܠܝ ܒܒܣܪܐ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܥܠܡܐ̈ ܀ 2 , 4 ܡܠܟܐ ܀ ܚܢܢ ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ ܠܡܠܟܘܬܗ . 18ܡܫܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi . ܘܠܘ 34ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܘܕܠܐ ܦܓܪܐ ܡܡܠܠ 35ܐܢܐ ܆ ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܘ 33ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝ ܐܡ̇ܪܬ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܙܟܝܐ : ܠܡܬܪܥܝܘ 6ܟܝܬ ܐܘ ܠܡܐܡܪ . ܡܬܘܡܐܝܬ |M ܡܠܟܐ ܘܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܢܒܪܝܗ̇ ܀ ܠܝܬ ܕܝܢ 5ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܐܢܐ ܐܡ̇ܪܬ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi . ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܠܐ 18ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܡܗܘܐ . ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܦ̇ܢܝܢܢ ܠܘܬܗ . ܕܐܢ ܗܘ̣ ܡ̇ܢ 17ܕܠܘܬ ܟܝܢܐ ܢܚܘܪ ܐܢܫ ܐܘ