simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi . 15 , 3ܒܐܘܪܚܐ 29ܓܝܪ ܕܢܒܝܐ̈ ܗܠܟ . ܘܒܫܒܝܠܐ ܕܪܚܡܝ̈ ܡܠܟܐ ܕܫܘ̇ܐ ܠܟܠ ܩܘܠܣܝܢ̈ ܡ̣ܢ 28ܟܠ ܡܠܝܠܐ̈ | 361|ܡܚܡܪ . ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi . 16 , 62ܐܢ ܓܝܪ ܟܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ 32ܫܠܡܝܢ ܥܠ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ . 16 , 61ܦܪܨܘܦܐ ܓܝܪ ܕܓܘܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܟܠܗܘܢ 31ܛܥܝܢ
Tim1:DisputCalMahdi . ܘܐܬܓܙܪ 3ܐܟܚܕܐ ܘܐܬܥܡܕ . ܘܐܬܓܙܪ ܡ̇ܢ ܒܪ ܬܡܢܝܐ ܡܠܟܐ ܠܡܓܙܪ ܀ 5 , 4ܚܢܢ ܕܝܢ 2ܡܠܠܢܢ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ |M 102b|ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi . ܘܠܘ 34ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܘܕܠܐ ܦܓܪܐ ܡܡܠܠ 35ܐܢܐ ܆ ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܘ 33ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝ ܐܡ̇ܪܬ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi . ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܠܐ 18ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܡܗܘܐ . ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܦ̇ܢܝܢܢ ܠܘܬܗ . ܕܐܢ ܗܘ̣ ܡ̇ܢ 17ܕܠܘܬ ܟܝܢܐ ܢܚܘܪ ܐܢܫ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi 10ܕܟܠ ܡܠܟܝܢ̈ . ܘܡܪܐ ܕܟܠ ܡܪܘܢ̈ . ܗܘ̇ 11ܕܝܗ̇ܒ ܚܟܡܬܐ ܡܠܟܐ ܘܡܠܐ̈ ܀ 13 , 79ܚܢܢ ܕܝܢ 9ܫܒܚܢܢ ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܐ : ܗܘ̇ ܕܗܘܝܘ
Tim1:DisputCalMahdi 26ܥܒ̣ܕܐ ܗܘ̣ ܆ ܡܫܝܚܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ̣ ܠܘ ܥܒ̣ܕܐ 27ܡ̇ܢ . ܡܠܟܐ . ܘܐܢܗܘ ܡ̇ܢ 25ܕܡܫܝܚܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܗܘ : ܘܠܐ ܚܕ ܕܝܢ
Tim1:DisputCalMahdi 39ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܥܠ ܐܠܗܐ : ܐܢ ܐܪܐ ܘܠܐ ܚܠܝܠܐ ܘܐܦ 40ܠܐ ܡܠܟܐ 38ܕܝܠܝܬܐ ܕܐܠܗܐ . . 18 , 43ܘܡ̇ܢܐ ܡ̇ܢ ܡܕܝܢ ܐܡ̇ܪ
Tim1:DisputCalMahdi 39ܢܬܠ ܐܠܗܐ ܕܗܟܢܐ ܢܗܘܐ . ܕܐܦ ܚܢܢ ܢܫܬܘܬܦ X ܥܡܟܘܢ ܡܠܟܐ ܘܒܐܝܕܝܢ̈ 38ܐܝܬܝܗ̇ ܀ ܚܢܢ ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ . |395|ܐܡܝܢ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi 3ܕܡܠܟܐ̈ . ܐܢܗܘ ܕܐܝܬ ܠܡܠܟܘܬܟܘܢ |L 47b| 4ܒܝܬܐ ܐܝܢܐ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܨܒܝܢܗܘܢ 2ܡܪܝܪܐ . 9 , 114ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi 6ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈ ܕܗܘ̣ ܢܛܘܪ ܬܓܐ 7ܕܡܠܟܘܬܐ ܡܠܟܐ ܕܫܡܫܐ . 21 , 13ܘܒܥ̇ܝܢ X ܚܢܢ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܗܘ̇ ܕܐܝܬܘܗܝ
Tim1:DisputCalMahdi : ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܦܩ̇ܕ ܘܐܡ̇ܪ 33ܘܥ̇ܒܕ . ܟܠܗܘܢ ܡܕܝܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . 16 , 62ܐܢ ܓܝܪ ܟܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ 32ܫܠܡܝܢ ܥܠ
Tim1:DisputCalMahdi XX Xܝ : ܣܪܝܠ . XX Xܘܠܬܐ ܒܛܢܐ ܘܝܠܕܐ̣ ܒܪܐ XX ܡܠܟܐ . 16ܝ 19ܒܐܫܥܝܐ XX ܕX Xܩܒ ܢܒܝܐ̣ Xܡ̇ܪ ܐܠܗܐ ܠܘܬ ܐܚܙ
Tim1:DisputCalMahdi ܆ 10ܡܛܠ ܕܚܕ ܡ̇ܢ̣ ܥܠܬܐ ܗܘ̣ |L 59b|ܕܬܪܝܢ . ܬܪܝܢ ܕܝܢ ܡܠܟܐ , 17ܐܢܐ ܕܝܢ ܦܢܝܬ 9ܠܘܬ ܫܘܐܠܗ . ܕܚܕ ܡ̇ܢ ܬܠܬܐ ܡܩܝܡ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܒܡܠܟܘܬܐ 11ܕܫܡܝܐ ܥܬܝܕܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܡܣܓܕ ܠܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܘܡܨ ܠܐ ܀ 6 , 4 10ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ . ܣܓܕܬܐ ܡ̇ܢ ܕܫܪܪܐ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܘܠܐ ܚܕ ܐܝܬ 23ܠܩܢܘܡܐ̈ ܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ : ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܗܘ̇ ܡܠܟܐ . XXܥܩ . ܩXܥ̇ܩ . 1ܠܡܟܢ : XXܩ 22ܦܘܪܫܢܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܡܠܟ̈ ܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ . ܐܠܐ ܠܘ ܥܒ̣ܕܐ 41ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܫܥܒܕܐ ܡܠܟܐ ܐܬܬܪܝܡ : 39ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܥܒܕܐ ܆ ܡܫܝܚܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ X ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ 19ܕܐܬܓܠܝ ܒܒܣܪܐ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܥܠܡܐ̈ ܀ 2 , 4 ܡܠܟܐ ܀ ܚܢܢ ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ ܠܡܠܟܘܬܗ . 18ܡܫܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܥܠܬܐ ܗܘ̣ ܕܡܘܬܐ̣ 11ܐܝܟ ܕܐܡܪܬܘܢ . 9 , 5ܡܘܬܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܀ 9 , 4ܚܢܢ ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ ܠܗ . 10ܨܠܝܒܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܬܠܬܐ 12ܡܩܝܡ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̇ܪܬ . ܬܠܬܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܚܕ ܡܠܟܐ . ܬܪܝܢ ܕܝܢ 11ܥܠܬܐ ܗܘ̣ ܕܬܠܬܐ . 16 , 18ܚܕ ܡܕܝܢ ܐܪܐ ܐܘ