simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi ܠܐ ܟܦܪܝܢܢ . ܘܐܦ 26ܠܐ ܒܫܘܚܠܦܐ ܕܗܠܝܢ ܕܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ . ܡܠܟܐ 3 , 5ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܬ ܠܘܬܗ . 25ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܟܝܢܐ̈ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܘ | 381|ܩܬܘ 10ܡܬܚܙܐ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܀ ܠܐ ܬܗܘܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܕܐܬܒܪܝܘ ܥܠܡܐ̈ ܀ 18 , 39 9ܐܠܐ ܬܠܬܐ ܡ̇ܢ ܪܫܝܢ̈ ܐܡ̇ܪ
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܒܡܠܟܘܬܐ 11ܕܫܡܝܐ ܥܬܝܕܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܡܣܓܕ ܠܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܘܡܨ ܠܐ ܀ 6 , 4 10ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ . ܣܓܕܬܐ ܡ̇ܢ ܕܫܪܪܐ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi 3ܕܡܠܟܐ̈ . ܐܢܗܘ ܕܐܝܬ ܠܡܠܟܘܬܟܘܢ |L 47b| 4ܒܝܬܐ ܐܝܢܐ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܨܒܝܢܗܘܢ 2ܡܪܝܪܐ . 9 , 114ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܥܡ ܡܠܬܗ ܘܪܘܚܗ : ܘܡܠܬܗ 15ܘܪܘܚܗ ܒܐܡܝܢܘ ܥܡܗ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܠܟܐ ܟܝܢܐ 13ܘܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܕܝܠܗ ܕܡܠܟܐ ܐܝܬܝܗܝܢ : ܘܚܕ 14ܗܘ̣
Tim1:DisputCalMahdi ܠܝܬܘܗܝ 35ܥܒܕܐ . 19 , 12ܒܕܘܟ ܕܝܢ |386|ܐܚܪܝܢ ܗܘ̈ ܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ 34ܥܒܕܐ ܆ ܡܫܝܚܐ ܐܪܐ |ܩ |M 155ܡܕܝܢ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi 10ܕܟܠ ܡܠܟܝܢ̈ . ܘܡܪܐ ܕܟܠ ܡܪܘܢ̈ . ܗܘ̇ 11ܕܝܗ̇ܒ ܚܟܡܬܐ ܡܠܟܐ ܘܡܠܐ̈ ܀ 13 , 79ܚܢܢ ܕܝܢ 9ܫܒܚܢܢ ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܐ : ܗܘ̇ ܕܗܘܝܘ
Tim1:DisputCalMahdi XX Xܝ : ܣܪܝܠ . XX Xܘܠܬܐ ܒܛܢܐ ܘܝܠܕܐ̣ ܒܪܐ XX ܡܠܟܐ . 16ܝ 19ܒܐܫܥܝܐ XX ܕX Xܩܒ ܢܒܝܐ̣ Xܡ̇ܪ ܐܠܗܐ ܠܘܬ ܐܚܙ
Tim1:DisputCalMahdi ܓܝܪ ܕܟܠ ܡܠܟܝܢ̈ ܘܡܪܐ 24ܕܟܠ ܡܪܘܢ̈ : ܘܥܫܝܢܐ ܘܓܢܒܪܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܆ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬܢ |M 142b| 23ܐܡܪܝܢܢ .
Tim1:DisputCalMahdi ܐܘ ܩܬܘܠܝܩܐ ܆ 38ܛܒ ܣܓܝ ܦܫܝܩ ܠܗ . |385|ܘܠܡܚܘܝܘ ܠܗܘ̇ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܠܫܢܐ ܢܗܘܐ 37ܠܡܐܡܪ ܀ 19 , 7ܠܠܫܢܟ ܡ̇ܢ ܕܝܠܟ ܐܡ̇ܪ
Tim1:DisputCalMahdi 26ܥܒ̣ܕܐ ܗܘ̣ ܆ ܡܫܝܚܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ̣ ܠܘ ܥܒ̣ܕܐ 27ܡ̇ܢ . ܡܠܟܐ . ܘܐܢܗܘ ܡ̇ܢ 25ܕܡܫܝܚܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܗܘ : ܘܠܐ ܚܕ ܕܝܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܝܢ ܘܡܠܟܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ 10ܘܡܫܡܗܝܢ . 19 , 28ܗܟܢܐ ܡܠܟܐ ܕܝܢ 8ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܚܬܝܬܐܝܬ ܆ ܠܘ ܐܣܛܪܛܓܐ 9ܡ̇ܢ ܒܪ
Tim1:DisputCalMahdi ܆ 10ܡܛܠ ܕܚܕ ܡ̇ܢ̣ ܥܠܬܐ ܗܘ̣ |L 59b|ܕܬܪܝܢ . ܬܪܝܢ ܕܝܢ ܡܠܟܐ , 17ܐܢܐ ܕܝܢ ܦܢܝܬ 9ܠܘܬ ܫܘܐܠܗ . ܕܚܕ ܡ̇ܢ ܬܠܬܐ ܡܩܝܡ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi . ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܠܐ 18ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܡܗܘܐ . ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܦ̇ܢܝܢܢ ܠܘܬܗ . ܕܐܢ ܗܘ̣ ܡ̇ܢ 17ܕܠܘܬ ܟܝܢܐ ܢܚܘܪ ܐܢܫ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ : ܗܘ̇ ܕܓܕܦ 15ܡܬܘܡ ܓܘܕܦܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܡܢܗ̇ ܒܪܐ ܀ ܐܢܐ ܕܝܢ ܦܢ̇ܝܬ ܠܡܠܟܘܬܗ̣ : 14ܘܡܢܘ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܗܘ̣ ܡ̇ܢ ܕܡܠܟܐ̈ . X 158X|ܡܛܠ 30ܕܡܠܟܐ̈ ܣܓܕܘ ܠܗ ܡܠܟܐ ܥܒ̣ܕܐ ܠܐ ܡܫܟܝܝܐ ܆ ܡܫܝܚܐ ܡܕܝܢ 29ܐܘ ܡܠܟܢ ܙܟܝܐ ܆
Tim1:DisputCalMahdi ܡܠܟ̈ ܡܠܟܐ̈ ܀ ܘܡܠܟܢ ܡ̇ܢ ܐܡ̣ܪ . 21ܡܛܠ ܐܝܕܐ ܀ 17 , 4ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܠܗ . ܦܝܫܝܢܢ 19ܠܢ ܡܕܝܢ ܡ̣ܢ ܝܕܥܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܠܓܡܪ 20ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi . 15 , 3ܒܐܘܪܚܐ 29ܓܝܪ ܕܢܒܝܐ̈ ܗܠܟ . ܘܒܫܒܝܠܐ ܕܪܚܡܝ̈ ܡܠܟܐ ܕܫܘ̇ܐ ܠܟܠ ܩܘܠܣܝܢ̈ ܡ̣ܢ 28ܟܠ ܡܠܝܠܐ̈ | 361|ܡܚܡܪ . ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܗܘ : ܘܠܐ ܚܕ ܕܝܢ ܡܠܟܐ 26ܥܒ̣ܕܐ ܗܘ̣ ܆ ܡܫܝܚܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ̣ ܡܠܟܐ 24ܥܠ ܡܪܝܐ ܠܡ ܘܥܠ ܡܫܝܚܗ . ܘܐܢܗܘ ܡ̇ܢ 25ܕܡܫܝܚܗ ܕܐܠܗܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܡܠܟ̈ ܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ . ܐܠܐ ܠܘ ܥܒ̣ܕܐ 41ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܫܥܒܕܐ ܡܠܟܐ ܐܬܬܪܝܡ : 39ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܥܒܕܐ ܆ ܡܫܝܚܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ X ܐܘ