simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܕܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ ܀ ܝ XܝXܝX
Ps-Zach:EccHist ܟܗܢܐ̈ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܢܣܛܣ ܡܠܟܐ ܀ ܡܝܬ ܡܕܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܟܗܢܐ̈ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܢܣܛܣ ܡܠܟܐ ܀ ܪܝܫܝ̈ ܟܗܢܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܕܠܐܘܢ ܕܪܗܘܡܐ 2ܕܠܘܬ ܡܠܟܐ ܂ X Xܝ
Ps-Zach:EccHist ܀ ܟܕ 2ܦܝܪܘܙ ܡܠܟܐ ܂ · -·X
Ps-Zach:EccHist ܂ ܦܢܛ]ܩܕܩܛܐ ܘ ܡܠܟܐ ܂ ܂ ܣܓ[ܝ
Ps-Zach:EccHist ܠܐ ܫܦܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܂ ܐܘ ܝܕܥܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܐܘ ܙܟܝܐ ܡܠܟܐ ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܥܠܬܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܐܘ ܙܟܝܐ ܡܠܟܐ ܂ ܒܕܢܛܪܝܢ ܚܢܢ
Ps-Zach:EccHist ܫܬ̣ܩܘ̣ ܐܡ̣ܪ ܝܝ ܡܠܟܐ ܂ ܒܝܬ ܐܠܗܐ
Ps-Zach:EccHist ܓܪܝܓܪܝܣ ܕܢܘܣܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܂ ܓܒܪܐ ܡܗ
Ps-Zach:EccHist ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܝܠܗ ܕܐܢܣܛܣ ܡܠܟܐ ܂ ܕܐܨXܠܠܒ ܚܠܦܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܢܛܠ ܕܠܘܬ ܝ ܡܠܟܐ ܂ ܕܗ̣ܘ ܚܦܛ
Ps-Zach:EccHist ܥܒ̇ܕ ܡܢ ܕܗܘܐ ܡܠܟܐ ܂ ܕܚܕܐ ܠܚܡܫ
Ps-Zach:EccHist ܒܬܒܝܠ ܂ ܒܪ ܡܠܟܐ ܂ ܕܝܗܝܒ ܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܓܝܪ ܠܪܚܡ ܠܡܫܝܚܐ ܡܠܟܐ ܂ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܕ ܢܬܐ ܕܢܥܘܠ ܡܠܟܐ ܂ ܕܡܢ ܠܒܪ
Ps-Zach:EccHist ܒܗܕܐ ܦܪܗܣܝܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܂ ܕܡܣܪ ܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܚܒܝܒܐܝܬ ܒܦܠܛܢ ܡܢ ܡܠܟܐ ܂ ܕܡܥܬܕܐ ܗܘܬ
Ps-Zach:EccHist ܠܬܡܢ ܒܦܪܣܒܝܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܂ ܕܢܐܓܘܪ ܡܢܗܘܢ