simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܆ ܕܠܘܬ - ܡܠܟܐ ܕܩܝܣ ܡܩܪܒܝܢ ܠܗ
Ps-Zach:EccHist ܘܠܐ ܥܠ 0ܝ ܡܠܟܐ ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ
Ps-Zach:EccHist ܝ ܃ 1ܕܗ̣ܘ ܡܠܟܐ ܩܢܘܡܐܝܬ ܡܫܡܫ ܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܡܪܢ ܂ 1ܘܐܫܬܘܕܝ ܡܠܟܐ ܠܡܣ ܂ ܥܪ
Ps-Zach:EccHist ܕܠܐܘܢ ܕܪܗܘܡܐ 2ܕܠܘܬ ܡܠܟܐ ܂ X Xܝ
Ps-Zach:EccHist ܘܒܬܫܥܐ ܘܥܣܪܝܢ̣̈ 2ܟܢܫ ܡܠܟܐ ܠܟܠܗܘܢ ܪܒܝ̈ ܚܝܠܘܬܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܀ ܟܕ 2ܦܝܪܘܙ ܡܠܟܐ ܂ · -·X
Ps-Zach:EccHist 2ܟܪܣܛܝܢܐ ܕܐܫܬܕܪ 3ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܚܡܝܪ̈ ܐ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܩܘܒܠ ܛܝܒܘܬܐ 7ܠܡܗܝܡܢܐ ܡܠܟܐ ܕܡܢ ܟܘܠܗ ܚܝܠܗ
Ps-Zach:EccHist ܡ̇ܢ ܡܕܝܢܬ X ܡܠܟܐ ܕܓܙܪܬܐ ܝ ܪܒܬܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܢ ܩܕܡ Xܩܝܣ ܡܠܟܐ ܪܕܘܦܐ ܥܪܩܘ ܥܠܝܡܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܘܗ̣ܘ ܝ · ܡܠܟܐ ܬܡܢ ܗܘܐ ܆
Ps-Zach:EccHist ܥܠ ܬܪܥ · ܡܠܟܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܂
Ps-Zach:EccHist ܐܘܪܪܝܗܘܢ̣̈ ܘܐܡܪܝܢ ܂ ܡܠܟܐ ܙܟܝܐ̣ ܠܥܕܬܢ ܙܟܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܐ ܠܗ ܂ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܠܐܦܪܩܐ
Ps-Zach:EccHist X ܝ ܃ ܡܠܟܐ ܕܥܠ ܠܗܪܟܐ ܐܝܬܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܘܐܡܪܝܢ ܂ ܐܓܘܣܛܘܣ ܡܠܟܐ ܕܠܥܠܡܝܢ ܂ ܫܝܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܒܝܘܡܝ̈ 3ܬ ܐܕܣܝܣ ܡܠܟܐ ܒܪ ܐܪܩܕܝܣ ܝ
Ps-Zach:EccHist 3ܒܝܘܡܝ̈ ܬ ܐܕܣܝܣ ܡܠܟܐ ܘܩܠܣܛܝܢܣ ܕܪܗܘܡܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܒܝܘܡܝ̈ ܬ ܐܕܣܝܣ ܡܠܟܐ ܂ ܗܢܐ ܡܣܬܥܪ