simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܚܘܫܝ : ܗܕܐ ܗܝ ܪܚܡܘܬܗ ܕܪܚܡܟ : ܠܡܢܐ ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܐܒܝܫܠܘܡ : ܐܡܪ ܠܗ ܚܘܫܝ ܠܐܒܝܫܠܘܡ : ܚܝܝ ܡܠܟܐ : ܚܝܝ
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ : ܐܝܕܗ ܕܝܘܐܒ ܐܝܬ ܥܡܟܝ ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ . ܡܠܟܐ ܬܛܫܝܢ ܡܢܝ ܡܕܡ ܕܫܐܠ ܐܢܐ ܠܟܝ . ܐܡܪܐ ܠܗ ܐܢܬܬܐ : ܐܡܪ ܡܪܝ
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ : ܫܪܝܪ ܗܘ ܛܠܝܐ ܐܒܝܫܠܘܡ . ܐܡܪ ܠܗ ܐܚܝܡܥܨ ܡܠܟܐ ܐܠܗܟ : ܕܐܫܠܡ ܐܢܘܢ ܠܐܢܫܐ ܕܐܘܫܒܘ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܥܠ ܡܪܝ
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܡܐ ܠܟܝ : ܐܡܪܐ ܠܗ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܢܬܬܐ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܦܝܗ̇̈ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܣܓܕܬ : ܘܐܡܪܬ : ܦܪܘܩܝܢܝ ܡܪܝ
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܟܕܘ ܐܡܪܬ ܡܠܝܟ̈ : ܐܡܪܬ ܕܒܝܢܝܟ̈ ܘܠܨܝܒܐ ܡܠܟܐ . ܡܟܝܠ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܙܟܐ : ܘܐܦܠܐ ܕܐܡܠܠ ܩܕܡ ܡܪܝ
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܐܬܝ ܓܬܝܐ : ܠܡܢܐ ܐܙܠ ܐܢܬ ܐܦ ܥܡܢ . ܦܘܫ ܠܟ ܡܠܟܐ ܦܠܚܘܗܝ̈ : ܘܟܠܗܘܢ ܓܬܝܐ̈ ܕܐܬܘ ܠܪܓܠܗ ܡܢ ܓܬ ܥܒܪܝܢ ܩܕܡ
P:Sam [AB] . ܗܝܕܝܢ ܩܪܐ ܫܡܘܐܝܠ ܠܡܪܝܐ : ܘܝܗܒ ܡܪܝܐ ܩܠܐ ܘܡܛܪܐ ܡܠܟܐ ܘܡܛܪܐ . ܘܕܥܘ ܘܚܙܘ ܕܒܝܫܬܟܘܢ ܪܒܐ ܗܝ : ܕܫܐܠܬܘܢ ܠܟܘܢ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ : ܐܝܟܢܐ ܐܙܠ : ܘܢܫܡܥ ܫܐܘܠ ܘܢܩܛܠܢܝ . ܡܠܟܐ ܐܫܕܪܟ ܠܘܬ ܐܝܫܝ ܕܡܢ ܒܝܬ ܠܚܡ : ܡܛܠ ܕܚܙܝܬ ܠܝ ܒܒܢܘܗܝ̈
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܫܐܘܠ : ܫܡܥ ܢܐ ܒܪ ܐܚܝܛܘܒ : ܘܐܡܪ ܗܐ ܐܢܐ ܡܪܝ . ܡܠܟܐ : ܘܠܟܠܗ ܒܝܬ ܐܒܘܗܝ ܟܗܢܐ̈ ܕܒܢܟܚ : ܘܐܬܘ ܟܠܗܘܢ ܠܘܬ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܐܒܝܫܠܘܡ : ܡܢ ܕܝܢ ܥܒܕܢܝ ܕܝܢܐ ܒܐܪܥܐ : ܘܠܘܬܝ ܡܠܟܐ ܐܢܐ ܕܡܠܝܟ̈ ܫܦܝܪܢ̈ ܘܬܪܝܨܢ̈ : ܘܫܡܘܥܐ ܠܝܬ ܠܟ ܡܢ ܠܘܬ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ ܠܥܡܐ : ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ : ܐܢܬܘܢ ܥܒܕܬܘܢ ܗܕܐ ܡܠܟܐ : ܡܛܠ ܕܐܘܣܦܢ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܚܛܗܝܢ̈ ܒܝܫܬܐ ܪܒܬܐ : ܕܫܐܠܢ ܠܢ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ : ܗܢܐ ܢܗܘܐ ܢܡܘܣܗ ܕܡܠܟܐ ܕܡܡܠܟ ܥܠܝܟܘܢ : ܡܠܟܐ ܫܡܘܐܝܠ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ ܠܥܡܐ : ܕܫܐܠܘ ܡܢܗ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ : ܠܡܢܐ ܪܕܦ ܐܢܬ ܡܪܝ ܒܬܪ ܥܒܕܟ : ܡܢܐ ܥܒܕܬ : ܡܠܟܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܩܠܟ ܗܘ ܗܢܐ : ܒܪܝ ܕܘܝܕ . ܘܐܡܪ : ܩܠܝ ܗܘ ܡܪܝ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ ܠܥܡܐ ܢܡܘܣܗ ܕܡܠܟܐ : ܘܟܬܒ ܒܣܦܪܐ ܘܣܡ ܡܠܟܐ ܕܠܝܬ ܐܟܘܬܗ ܒܟܠܗ ܥܡܐ . ܘܝܒܒܘ ܟܠܗ ܥܡܐ ܘܐܡܪܘ : ܢܐܚܐ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܠܥܡܣܐ : ܗܐ ܒܣܪܝ ܐܢܬ ܘܓܪܡܝ : ܗܟܢܐ ܢܥܒܕ ܠܝ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ : ܘܒܣܪܝ : ܘܓܪܡܝ̈ . ܠܡܢܐ ܗܘܝܬܘܢ ܐܚܪܝܐ̈ ܕܬܗܦܟܘܢ ܥܡ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ : ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܬܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܥܒܕܗ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ : ܡܠܟܐ ܥܒܪܝܢ ܒܐܘܪܚܐ . ܘܢܦܠ ܐܪܢ ܘܣܓܕ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ ܩܕܡ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܐܚܝ̈ ܐܢܬܘܢ : ܘܒܣܪܝ : ܘܓܪܡܝ̈ . ܡܠܟܐ ܠܒܝܬܗ . ܘܡܠܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܠܬ ܩܕܡ
P:Sam [AB] . ܘܐܢ ܬܕܚܠܘܢ ܡܢ ܡܪܝܐ ܘܬܦܠܚܘܢܗ : ܘܬܫܡܥܘܢ ܒܩܠܗ ܘܠܐ ܡܠܟܐ . ܘܗܫܐ ܗܐ ܡܠܟܐ ܕܓܒܝܬܘܢ ܘܫܐܠܬܘܢ : ܗܐ ܝܗܒ ܠܟܘܢ ܡܪܝܐ
P:Sam [AB] . ܘܐܬܐ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܘܬ ܡܠܟܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܓܙܘܙܐ̈ ܐܝܬ ܡܠܟܐ ܒܒܥܠ ܚܨܘܪ ܕܥܡ ܐܦܪܝܡ : ܘܙܡܢ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈
P:Sam [AB] . ܘܐܬܐ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܥܕܡܐ ܠܒܝܬ ܚܘܪܝܡ . ܘܢܦܩ ܡܢ ܬܡܢ ܓܒܪܐ ܡܠܟܐ ܨܝܒܐ : ܣܓܝ ܐܝܬ ܠܝ : ܘܐܢܐ ܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܡܪܝ