simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ : ܥܕܡܐ ܠܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܡܘܡܐ ܐܢܐ ܠܟ : ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܢܦܘܫ . ܐܡܪ ܠܗ : ܣܩ ܘܙܟܝ : ܘܢܫܠܡ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܒܐܝܕܝܟ̈ :
P:Kings [AB] . ܒܪܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܗܘܐ ܝܘܐܫ ܟܕ ܐܡܠܟ .   ܒܫܢܬ ܫܒܥ ܠܝܗܘ ܡܠܟܐ ܥܡܐ ܕܐܪܥܐ : ܘܩܪܝܬܐ ܫܠܝܬ . ܘܠܥܬܠܝܐ ܩܛܠܘ ܒܚܪܒܐ ܒܒܝܬ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܩܘܡܘ ܕܒܪܘ ܥܡܟܘܢ ܠܥܒܕܐ̈ ܕܡܪܟܘܢ : ܡܠܟܐ ܟܗܢܐ : ܘܠܢܬܢ ܢܒܝܐ : ܘܠܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ . ܘܐܬܘ ܩܕܡ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܐܝܬܘ ܠܝ ܣܝܦܐ . ܘܐܝܬܝܘ ܣܝܦܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܡܠܟܐ ܗܟܢܐ : ܒܪܟܝ ܗܘ ܡܝܬܐ : ܘܒܪܝ ܗܘ ܚܝܐ . ܘܢܨܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܩܕܡ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܦܘܣܩܘܗܝ ܠܗܘ ܛܠܝܐ ܕܚܝ ܠܬܪܝܢ : ܘܗܒܘ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܐܝܬܘ ܠܝ ܣܝܦܐ . ܘܐܝܬܝܘ ܣܝܦܐ ܩܕܡ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܝܘܫܦܛ : ܠܝܬ ܗܪܟܐ ܢܒܝܐ ܕܐܠܗܐ : ܕܢܫܐܠ ܡܢܗ . ܡܠܟܐ : ܐܘ ܐܦܘܫ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܣܩ : ܘܡܫܠܡ ܠܗܘܢ ܡܪܝܐ ܒܐܝܕܝܟ̈
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܚܠܦ ܕܫܕܪܬ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܡܫܐܠ ܡܠܟܐ ܠܐܠܝܐ : ܚܘܬ ܥܡܗ : ܘܠܐ ܬܕܚܠ ܡܢܗ . ܘܩܡ ܘܢܚܬ ܥܡܗ ܠܘܬ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ : ܢܦܪܩܟܝ ܡܪܝܐ : ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܦܪܩܟܝ : ܡܢ ܐܕܪܐ ܡܠܟܐ : ܘܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܡܒܓܢܐ ܩܕܡܘܗܝ ܘܐܡܪܐ : ܦܪܘܩܝܢܝ ܡܪܝ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪܘ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܐܪܡܘ ܠܗܢܐ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ : ܡܠܟܐ ܠܡܝܟܐ : ܘܐܫܠܡܘܗܝ ܠܐܡܘܢ ܫܠܝܛܐ ܕܩܪܝܬܐ : ܘܠܝܘܐܫ ܒܪ
P:Kings [AB] . ܘܐܦܩܘ ܠܒܪܗ ܕܡܠܟܐ : ܘܣܡܘ ܒܪܝܫܗ ܟܠܝܠܐ ܕܣܗܕܘܬܐ . ܡܠܟܐ ܠܤܛܪܗ ܕܒܝܬܐ ܡܢ ܣܡܠܐ . ܘܐܬܟܪܟܘ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܘܥܠ ܒܝܬ
P:Kings [AB] . ܘܐܬܘ ܘܩܪܘ ܠܬܪܥܐ̈ ܕܩܪܝܬܐ : ܘܚܘܝܘ ܐܢܘܢ : ܘܐܡܪܘ : ܡܠܟܐ ܕܢܢܗܪ ܨܦܪܐ : ܘܢܡܛܝܢ ܚܛܗܐ . ܗܫܐ ܬܘ ܢܐܙܠ ܘܢܚܘܐ ܒܒܝܬ
P:Kings [AB] . ܘܐܬܟܘܪܟܘܗܝ ܠܡܠܟܐ ܓܒܪܐ ܘܙܝܢܗ ܒܐܝܕܗ . ܘܡܢ ܕܥܐܠ ܡܠܟܐ ܒܟܠ ܡܦܩܝ̈ ܫܒܬܐ . ܘܛܪܘ ܡܛܪܬܐ ܕܒܝܬ ܡܪܝܐ ܥܡ ܕܒܝܬ
P:Kings [AB] . ܘܒܙܒܢܐ ܕܥܐܠ ܡܠܟܐ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܫܩܠܝܢ ܠܗܝܢ ܪܗܛܐ̈ ܡܠܟܐ ܐܢܝܢ ܒܐܝܕܐ ܕܪܘܪܒܢܐ̈ ܘܕܪܗܛܐ̈ ܕܢܛܪܝܢ ܒܬܪܥܐ ܕܒܝܬ
P:Kings [AB] . ܘܒܥܘ ܥܠܝܡܬܐ ܕܫܦܝܪܐ ܒܟܠܗ ܬܚܘܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܠܟܐ : ܘܬܗܘܐ ܠܗ ܡܫܡܫܢܝܬܐ : ܘܬܫܟܒܝ ܒܥܘܒܟ : ܘܢܫܚܢ ܠܡܪܢ
P:Kings [AB] . ܘܝܡܐ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ : ܚܝ ܗܘ ܡܪܝܐ ܕܦܪܩ ܢܦܫܝ ܡܢ ܟܠ ܥܩܐ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܘܐܡܪ : ܩܪܘ ܠܝ ܠܒܪܬܫܒܥ . ܘܥܠܬ ܩܕܡܘܗܝ : ܘܩܡܬ ܩܕܡ
P:Kings [AB] . ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܣܦܪܐ ܕܐܘܪܝܬܐ : ܨܪܝ ܡܠܟܐ : ܘܐܡܪ : ܣܦܪܐ ܝܗܒ ܠܝ ܚܠܩܝܐ ܟܗܢܐ . ܘܩܪܝܗܝ ܫܦܢ ܩܕܡ
P:Kings [AB] . ܘܠܢܬܢ ܢܒܝܐ ܘܠܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ : ܘܠܓܢܒܪܐ̈ ܕܕܘܝܕ . ܡܠܟܐ ܐܚܘܗܝ̈ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ : ܘܠܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ : ܘܠܥܒܕܝ̈
P:Kings [AB] . ܘܡܠܐܟܐ ܕܐܙܠ ܠܡܩܪܐ ܠܡܝܟܐ : ܐܡܪ ܠܗ : ܗܐ ܡܠܝܗܘܢ̈ ܡܠܟܐ : ܣܩ ܠܪܡܬ ܓܠܥܕ : ܘܙܟܐ ܐܢܬ : ܘܡܫܠܡ ܠܗܘܢ ܡܪܝܐ ܒܐܝܕܝܟ̈
P:Kings [AB] . ܘܥܒܪ ܝܘܪܡ ܠܨܥܝܪܐ : ܘܟܠܗܘܢ ܪܟܒܐ̈ ܥܡܗ . ܘܩܡ ܒܠܠܝܐ ܡܠܟܐ ܡܪܕ ܐܕܘܡ ܡܢ ܬܚܝܬ ܐܝܕܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܘܐܡܠܟܘ ܥܠܝܗܘܢ
P:Kings [AB] . ܘܫܡܥܬ ܥܬܠܝܐ ܩܠ ܪܘܒܐ ܕܥܡܐ : ܘܥܡܐ ܟܕ ܚܕܝܢ : ܘܐܬܬ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܠܟܘܗܝ ܘܡܫܚܘܗܝ : ܘܢܩܫܘ ܟܦܐ ܘܐܡܪܘ : ܢܐܚܐ