simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ : ܥܕܡܐ ܠܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܡܘܡܐ ܐܢܐ ܠܟ : ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܢܦܘܫ . ܐܡܪ ܠܗ : ܣܩ ܘܙܟܝ : ܘܢܫܠܡ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܒܐܝܕܝܟ̈ :
P:Kings [AB] ܐܡܪ ܚܘܬ . ܘܥܢܐ ܐܠܝܐ ܘܐܡܪ ܠܪܒܐ ܕܚܡܫܝܢ : ܐܢ ܢܒܝܗ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܠܘܬܗ : ܘܗܘ ܝܬܒ ܥܠ ܪܝܫ ܛܘܪܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ :
P:Kings [AB] ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܝܘܡܐ ܗܘ : ܩܕܫ ܡܠܟܐ ܠܓܘܗ̇ ܡܠܟܐ : ܘܥܢܐ̈ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ . ܘܚܕܬܘ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ :
P:Kings [AB] ܕܐܕܘܡ ܣܠܩ ܥܠܝܟ . ܘܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ ܐܡܪܝܢ ܠܗ : ܡܠܟܐ : ܘܕܥ ܘܚܙܝ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܕܠܗܦܟܬܗ̇ ܕܫܢܬܐ :
P:Kings [AB] ܕܡܘܐܒ ܡܪܕ ܥܠܝ : ܬܐ ܥܡܝ ܢܐܙܠ ܠܩܪܒܐ ܥܠ ܡܘܐܒ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܙܠ ܘܫܕܪ ܠܘܬ ܝܘܫܦܛ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܘܐܡܪ :
P:Kings [AB] ܕܐܕܘܡ ܬܐ ܙܠ : ܐܢܐ ܐܫܕܪ ܐܓܪܬܐ ܠܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܙܠ ܡܠܟܐ ܘܗܟܢܐ ܐܡܪܬ ܥܠܝܡܬܐ ܕܡܢ ܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܡܪ ܠܗ :
P:Kings [AB] ܐܝܕܗ ܡܢ ܡܕܒܚܐ : ܘܐܡܪ ܐܘܚܕܘܗܝ . ܘܝܒܫܬ ܐܝܕܗ ܕܐܘܫܛ ܡܠܟܐ ܕܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ : ܕܩܪܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܕܒܒܝܬ ܐܝܠ : ܐܘܫܛ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܡܠܟ ܝܘܪܡ ܒܪ ܝܘܫܦܛ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ . ܒܪ ܡܠܟܐ ܘܡܝܬ . ܘܐܡܠܟ ܚܙܐܝܠ ܒܬܪܗ . ܘܒܫܢܬ ܚܡܫ ܕܝܘܪܡ ܒܪ ܐܚܒ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܡܠܟ ܐܚܙܝܐ ܒܪ ܝܘܪܡ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ . ܒܪ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܠܟ ܐܚܙܝܐ ܒܪܗ ܒܬܪܗ . ܒܫܢܬ ܚܕܥܣܪܐ̈ ܠܝܘܪܡ ܒܪ ܐܚܒ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܣܓܕ ܠܟܠ ܚܝܠܐ̈ ܕܫܡܝܐ : ܘܦܠܚ ܐܢܘܢ . ܘܒܢܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܩܝܡ ܡܕܒܚܐ̈ ܠܒܥܠܐ . ܘܥܒܕ ܕܚܠܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܥܒܕ ܐܚܒ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܒܪ ܗܕܕ : ܟܣܦܟ ܘܕܗܒܟ : ܡܠܟܐ ܘܫܪܐ ܥܠ ܫܡܪܝܢ : ܘܐܬܟܬܫ ܥܡܗ̇ . ܘܫܕܪ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ ܐܚܒ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܥܠ ܕܐܡܪܘ ܡܠܟܐ : ܘܐܕܘܡܝܐ̈ ܡܠܐܘܗ̇ ܠܐܪܥܐ . ܘܩܪܒ ܢܒܝܐ ܕܐܠܗܐ ܠܘܬ ܐܚܒ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܥܒܕܘܗܝ̈ : ܝܕܥܝܢ ܡܠܟܐ ܒܫܢܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ : ܘܢܚܬ ܝܘܫܦܛ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܠܘܬ ܐܚܒ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܚܙܐ ܐܢܬ ܠܗ ܠܗܢܐ ܡܠܟܐ : ܣܝܡܘ ܡܣܡ ܥܠ ܩܪܝܬܐ . ܘܗܐ ܢܒܝܐ ܚܕ ܩܪܒ ܠܘܬ ܐܚܒ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܙܠ ܐܬܚܝܠ : ܘܕܥ ܘܚܙܝ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܡܠܟܐ ܒܐܕܘܡ ܡܚܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܛܒ . ܘܗܐ ܢܒܝܐ ܕܐܠܗܐ ܩܪܒ ܠܘܬ ܐܚܒ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܒܪ ܥܣܪܝܢ ܗܘܐ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܟܕ ܐܡܠܟ . ܘܥܣܪܝܢ ܡܠܟܐ ܬܠܬ ܠܗܘܫܥ ܒܪ ܐܠܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܡܠܟ ܚܙܩܝܐ ܒܪ ܐܚܙ
P:Kings [AB] ܡܕܒܚܐ : ܘܩܪܒ ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܡܕܒܚܐ : ܘܣܠܩ ܠܥܠ ܡܢܗ . ܘܐܣܩ ܡܠܟܐ ܐܚܙ ܡܠܟܐ ܡܢ ܕܪܡܣܘܩ . ܘܐܬܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܕܪܡܣܘܩ . ܘܚܙܐ ܐܚܙ
P:Kings [AB] ܡܢ ܕܪܡܣܘܩ . ܘܐܬܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܕܪܡܣܘܩ . ܘܚܙܐ ܐܚܙ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܐܚܙ ܡܢ ܕܪܡܣܘܩ : ܗܟܢܐ ܥܒܕ ܐܘܪܝܐ ܟܗܢܐ : ܥܕܠܐ ܢܐܬܐ ܐܚܙ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܐܡܠܟ ܝܗܘܐܚܙ ܒܪ ܝܗܘ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܫܡܪܝܢ ܡܠܟܐ ܒܪܗ ܒܬܪܗ .   ܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܠܝܘܐܫ ܒܪ ܐܚܙܝܐ
P:Kings [AB] ܕܛܠܝܐ̈ : ܐܒܝ ܐܥܫܢ ܢܝܪܟܘܢ : ܐܢܐ ܐܘܣܦ ܥܠ ܢܝܪܟܘܢ : ܐܒܝ ܡܠܟܐ ܩܫܝܐܝܬ : ܘܫܒܩ ܡܠܟܐ ܕܣܒܐ̈ ܕܡܠܟܘܗܝ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܝܟ