simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܩܘܡܘ ܕܒܪܘ ܥܡܟܘܢ ܠܥܒܕܐ̈ ܕܡܪܟܘܢ : ܡܠܟܐ ܟܗܢܐ : ܘܠܢܬܢ ܢܒܝܐ : ܘܠܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ . ܘܐܬܘ ܩܕܡ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܐܝܬܘ ܠܝ ܣܝܦܐ . ܘܐܝܬܝܘ ܣܝܦܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܡܠܟܐ ܗܟܢܐ : ܒܪܟܝ ܗܘ ܡܝܬܐ : ܘܒܪܝ ܗܘ ܚܝܐ . ܘܢܨܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܩܕܡ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܦܘܣܩܘܗܝ ܠܗܘ ܛܠܝܐ ܕܚܝ ܠܬܪܝܢ : ܘܗܒܘ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܐܝܬܘ ܠܝ ܣܝܦܐ . ܘܐܝܬܝܘ ܣܝܦܐ ܩܕܡ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܚܠܦ ܕܫܕܪܬ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܡܫܐܠ ܡܠܟܐ ܠܐܠܝܐ : ܚܘܬ ܥܡܗ : ܘܠܐ ܬܕܚܠ ܡܢܗ . ܘܩܡ ܘܢܚܬ ܥܡܗ ܠܘܬ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ : ܢܦܪܩܟܝ ܡܪܝܐ : ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܦܪܩܟܝ : ܡܢ ܐܕܪܐ ܡܠܟܐ : ܘܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܡܒܓܢܐ ܩܕܡܘܗܝ ܘܐܡܪܐ : ܦܪܘܩܝܢܝ ܡܪܝ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪܘ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܐܪܡܘ ܠܗܢܐ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ : ܡܠܟܐ ܠܡܝܟܐ : ܘܐܫܠܡܘܗܝ ܠܐܡܘܢ ܫܠܝܛܐ ܕܩܪܝܬܐ : ܘܠܝܘܐܫ ܒܪ
P:Kings [AB] . ܘܝܡܐ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ : ܚܝ ܗܘ ܡܪܝܐ ܕܦܪܩ ܢܦܫܝ ܡܢ ܟܠ ܥܩܐ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܘܐܡܪ : ܩܪܘ ܠܝ ܠܒܪܬܫܒܥ . ܘܥܠܬ ܩܕܡܘܗܝ : ܘܩܡܬ ܩܕܡ
P:Kings [AB] . ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܣܦܪܐ ܕܐܘܪܝܬܐ : ܨܪܝ ܡܠܟܐ : ܘܐܡܪ : ܣܦܪܐ ܝܗܒ ܠܝ ܚܠܩܝܐ ܟܗܢܐ . ܘܩܪܝܗܝ ܫܦܢ ܩܕܡ
P:Kings [AB] . ܘܬܘܠܬܐ ܒܬܪܥܐ ܕܩܐܪܣܐ . ܘܬܘܠܬܐ ܒܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܪܗܛܐ̈ . ܡܠܟܐ ܬܘܠܬܐ ܡܢܟܘܢ ܢܗܘܘܢ ܢܛܪܝܢ ܒܡܥܠܝ̈ ܫܒܬܐ ܒܡܛܪܬܐ ܕܒܝܬ
P:Kings [AB] . ܘܐܕܪܟܘܗܝ ܠܡܠܟܐ ܒܦܩܥܬܐ ܕܐܝܪܝܚܘ . ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ ܡܠܟܐ : ܘܐܙܠܘ ܒܐܘܪܚܐ ܕܦܩܥܬܐ . ܘܪܕܦܘ ܚܝܠܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܒܬܪ
P:Kings [AB] . ܘܐܘܩܕܘ ܥܠܘܗܝ ܒܝܬ ܡܠܟܐ ܒܢܘܪܐ : ܘܡܝܬ . ܥܠ ܚܛܗܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܬܪܨܐ . ܘܟܕ ܚܙܐ ܙܡܪܝ ܕܐܬܟܒܫܬ ܬܪܨܐ : ܥܠ ܠܗ ܠܢܘܣܐ ܕܒܝܬ
P:Kings [AB] . ܘܕܒܪ ܠܐܪܓܘܐܒ ܘܠܐܢܝ : ܘܥܡܗ ܚܡܫܝܢ ܓܒܪܝܢ̈ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ ܓܢܒܪܗ . ܘܩܛܠܗ ܒܫܡܪܝܢ ܒܣܚܪܬܐ ܕܒܝܬ
P:Kings [AB] . ܘܠܟܠܗܘܢ ܒܬܐ̈ ܕܐܘܪܫܠܡ : ܘܠܟܠ ܒܬܐ̈ ܕܪܘܪܒܢܐ̈ ܐܘܩܕ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܘܐܘܩܕ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܠܒܝܬ
P:Kings [AB] . ܘܦܣܩ ܟܠܗܘܢ ܡܐܢܐ̈ ܕܕܗܒܐ ܕܥܒܕ ܫܠܝܡܘܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܦܩ ܡܢ ܬܡܢ ܟܠܗ ܓܙܐ ܕܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܓܙܐ ܕܒܝܬ
P:Kings [AB] . ܘܪܗܛ ܡܢ ܬܡܢ : ܘܫܕܐ ܥܦܪܗܘܢ ܠܢܚܠܐ ܕܩܕܪܘܢ . ܘܥܠܘܬܐ̈ ܡܠܟܐ : ܘܡܕܒܚܐ̈ ܕܥܒܕ ܡܢܫܐ ܒܬܪܬܝܢ ܕܪܐ̈ ܕܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܥܩܪ
P:Kings [AB] . ܨܚ ܟܕ ܘܩܡ ܡܠܟܐ ܒܠܠܝܐ ܘܐܡܪ ܠܥܒܕܘܗܝ̈ . ܐܚܘܝܟܘܢ ܡܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܡܫܟܢܐ̈ ܐܝܟ ܕܗܢܘܢ . ܘܩܪܘ ܬܪܥܐ̈ ܘܚܘܝܘ ܠܓܘ ܒܝܬ
P:Kings [AB] : ܐܢܬ ܝܡܝܬ ܒܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܠܐܡܬܟ : ܕܫܠܝܡܘܢ ܒܪܟܝ ܢܡܠܟ ܡܠܟܐ ܠܡܠܟܐ . ܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ : ܡܐ ܠܟܝ ܒܪܬܫܒܥ . ܐܡܪܐ ܠܗ : ܡܪܝ
P:Kings [AB] : ܐܪܡܘ ܠܗܢܐ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ : ܘܐܘܟܠܘܗܝ ܠܚܡܐ ܡܛܪ ܢܦܫ : ܡܠܟܐ ܫܠܝܛܐ ܕܩܪܝܬܐ : ܘܠܝܘܐܫ ܒܪ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪܘ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Kings [AB] : ܒܥܓܠ ܚܘܬ . ܘܥܢܐ ܐܠܝܐ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܐܢ ܢܒܝܗ ܐܢܐ ܕܐܠܗܐ : ܡܠܟܐ ܘܚܡܫܝܢ ܕܥܡܗ . ܘܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Kings [AB] : ܕܝܠܟ ܐܢܐ ܘܟܠ ܕܐܝܬ ܠܝ . ܘܗܦܟܘ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܘܐܡܪܘ : ܗܟܢܐ ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ . ܘܥܢܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܘܐܡܪ : ܐܝܟ ܦܬܓܡܟ ܡܪܝ