simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܐܡܪ ܚܘܬ . ܘܥܢܐ ܐܠܝܐ ܘܐܡܪ ܠܪܒܐ ܕܚܡܫܝܢ : ܐܢ ܢܒܝܗ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܠܘܬܗ : ܘܗܘ ܝܬܒ ܥܠ ܪܝܫ ܛܘܪܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ :
P:Kings [AB] ܕܐܕܘܡ ܣܠܩ ܥܠܝܟ . ܘܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ ܐܡܪܝܢ ܠܗ : ܡܠܟܐ : ܘܕܥ ܘܚܙܝ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܕܠܗܦܟܬܗ̇ ܕܫܢܬܐ :
P:Kings [AB] ܕܐܕܘܡ ܬܐ ܙܠ : ܐܢܐ ܐܫܕܪ ܐܓܪܬܐ ܠܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܙܠ ܡܠܟܐ ܘܗܟܢܐ ܐܡܪܬ ܥܠܝܡܬܐ ܕܡܢ ܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܡܪ ܠܗ :
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܡܠܟ ܝܘܪܡ ܒܪ ܝܘܫܦܛ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ . ܒܪ ܡܠܟܐ ܘܡܝܬ . ܘܐܡܠܟ ܚܙܐܝܠ ܒܬܪܗ . ܘܒܫܢܬ ܚܡܫ ܕܝܘܪܡ ܒܪ ܐܚܒ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܣܓܕ ܠܟܠ ܚܝܠܐ̈ ܕܫܡܝܐ : ܘܦܠܚ ܐܢܘܢ . ܘܒܢܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܩܝܡ ܡܕܒܚܐ̈ ܠܒܥܠܐ . ܘܥܒܕ ܕܚܠܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܥܒܕ ܐܚܒ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܒܪ ܗܕܕ : ܟܣܦܟ ܘܕܗܒܟ : ܡܠܟܐ ܘܫܪܐ ܥܠ ܫܡܪܝܢ : ܘܐܬܟܬܫ ܥܡܗ̇ . ܘܫܕܪ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ ܐܚܒ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܥܠ ܕܐܡܪܘ ܡܠܟܐ : ܘܐܕܘܡܝܐ̈ ܡܠܐܘܗ̇ ܠܐܪܥܐ . ܘܩܪܒ ܢܒܝܐ ܕܐܠܗܐ ܠܘܬ ܐܚܒ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܚܙܐ ܐܢܬ ܠܗ ܠܗܢܐ ܡܠܟܐ : ܣܝܡܘ ܡܣܡ ܥܠ ܩܪܝܬܐ . ܘܗܐ ܢܒܝܐ ܚܕ ܩܪܒ ܠܘܬ ܐܚܒ
P:Kings [AB] ܡܕܒܚܐ : ܘܩܪܒ ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܡܕܒܚܐ : ܘܣܠܩ ܠܥܠ ܡܢܗ . ܘܐܣܩ ܡܠܟܐ ܐܚܙ ܡܠܟܐ ܡܢ ܕܪܡܣܘܩ . ܘܐܬܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܕܪܡܣܘܩ . ܘܚܙܐ ܐܚܙ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܐܡܠܟ ܝܗܘܐܚܙ ܒܪ ܝܗܘ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܫܡܪܝܢ ܡܠܟܐ ܒܪܗ ܒܬܪܗ .   ܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܠܝܘܐܫ ܒܪ ܐܚܙܝܐ
P:Kings [AB] ܕܚܡܬ : ܘܡܠܟܐ ܕܪܦܕ : ܘܡܠܟܐ ܕܩܪܝܬܐ ܣܦܪܘܝܡ : ܘܕܢܥ : ܡܠܟܐ : ܠܓܘܙܢ ܘܠܚܪܢ ܘܠܪܨܦ ܘܠܒܢܝ̈ ܥܕܢ ܕܒܕܠܣܪ . ܐܝܟܘ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܣܠܩ ܫܠܡܢܥܣܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܥܠ ܫܡܪܝܢ : ܘܫܪܐ ܡܠܟܐ ܠܡܠܟܐ ܚܙܩܝܐ : ܗܝ ܗܝ ܫܢܬܐ ܫܒܝܥܝܬܐ ܠܗܘܫܥ ܒܪ ܐܠܐ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܒܪ ܫܬܬܥܣܪܐ̈ ܗܘܐ ܫܢܝܢ̈ ܟܕ ܐܡܠܟ : ܘܚܡܫܝܢ ܡܠܟܐ ܠܝܘܪܒܥܡ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܡܠܟ ܥܘܙܝܐ ܒܪ ܐܡܘܨܝܐ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܗܐ ܟܬܝܒܝܢ ܒܣܦܪ ܕܒܪܝܡܝܢ ܕܡܠܟܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܡܠܟܐ ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ : ܘܓܢܒܪܘܬܗ : ܘܕܐܬܟܬܫ ܥܡ ܐܡܘܨܝܐ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ ܐܝܙܓܕܐ̈ : ܠܘܬ ܝܗܘܐܫ ܒܪ ܝܗܘܐܚܙ ܒܪ ܝܗܘ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ : ܘܩܪܐ ܫܡܗ̇ ܢܩܬܐܝܠ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ . ܗܝܕܝܢ ܫܕܪ ܐܡܘܨܝܐ
P:Kings [AB] : ܘܦܠܛܝ ܢܦܫܟܝ ܘܢܦܫܐ ܕܒܪܟܝ ܫܠܝܡܘܢ . ܙܠܝ ܥܘܠܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܐܡܠܟ ܐܕܘܢܝܐ : ܘܡܪܢ ܡܠܟܐ ܠܐ ܝܕܥ . ܗܫܐ ܬܝ ܐܡܠܟܟܝ
P:Kings [AB] ܕܐܬܘܪ : ܥܒܕܘ ܥܡܝ ܒܘܪܟܬܐ ܘܦܘܩܘ ܠܘܬܝ . ܘܐܟܘܠܘ ܐܢܫ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ܠܐ ܬܫܡܥܘܢ ܠܚܙܩܝܐ : ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Kings [AB] : ܠܐ ܢܛܥܝܟܘܢ ܚܙܩܝܐ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܦܨܝܘܬܟܘܢ ܡܢ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ : ܫܡܥܘ ܦܬܓܡܗ ܕܡܠܟܐ ܪܒܐ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Kings [AB] : ܦܘܩ . ܘܐܡܪ ܠܐ ܢܦܩ ܐܢܐ : ܐܠܐ ܗܪܟܐ ܡܐܬ ܐܢܐ . ܘܦܢܝ ܒܢܝܐ ܡܠܟܐ ܦܓܥ ܒܗ . ܘܥܠ ܒܢܝܐ ܠܡܫܟܢܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Kings [AB] : ܐܪܡܘ ܠܗܢܐ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ : ܘܐܘܟܠܘܗܝ ܠܚܡܐ ܡܛܪ ܢܦܫ : ܡܠܟܐ ܫܠܝܛܐ ܕܩܪܝܬܐ : ܘܠܝܘܐܫ ܒܪ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪܘ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ